Vår virksomhet

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten.

Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

Polaris Media avslutter et godt 2018 med fortsatt inntekts- og resultatvekst. Mediehusene gjør det meget bra, og det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidrar sterkt til veksten. Det er fortsatt fall i papirbaserte inntekter, selv om nedgangen er redusert fra tidligere perioder. Vi ser likevel at papiravisen fortsatt er et attraktivt produkt for våre abonnenter og annonsører.

Størst resultatfremgang i 2018 har mediehusene Adresseavisen, iTromsø, Vestlandsnytt, Avisa Sør-Trøndelag, Fosna-Folket, Harstad Tidende, Sunnmørsposten og Vikebladet Vestposten samt Adressa Distribusjon.

Vi får stadig flere abonnenter, og vi kan glede oss over at antall abonnenter i 2018 har økt med over 6000 til mer enn 200000 abonnenter. De nye abonnentene er gjerne yngre og velger det heldigitale tilbudet. Vi har i løpet av året oppnådd en vekst på over 20000 abonnenter som kun kjøper våre digitale produkter. Vi har nå mer enn 64000 rene digitale abonnenter. Vi gleder oss over at det er etablert en solid betalingsvilje for de digitale abonnementsproduktene, slik at totale brukerinntekter fortsatt viser god vekst.

Vi har stort fokus på å bygge et konsern som prioriterer god lokal og regional journalistikk. Redaksjonene i både små og store mediehus evner å engasjere i sine lokalsamfunn, og ved jevne mellomrom setter de også nasjonal dagsorden. Når vi lykkes med dette, ser vi at det skaper lojale abonnenter. Våre mediehus skal utgjøre en forskjell. For å utvikle fremtidens mediehus, stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos våre medarbeidere, og vi trenger data og innsikt om våre lesere. Det er derfor svært viktig for konsernet stadig å videreutvikle kompetansen til våre medarbeidere, samtidig som vi samler innsikt om våre brukere på en tillitvekkende måte. Slik kan vi greie å lage og tilby best mulig produkter.

Polaris Media har det siste året blitt del av Faktisk.no og det nye Norsk Pens fond for ytringsfrihet. Begge er viktige for å arbeide mot «fake news» i media og fremme det frie ord.

Utviklingen innenfor annonse viser også positiv utvikling med god vekst i digitale annonseinntekter. Dette viser at vi fortsetter å styrke konkurransekraften i markedet. Vi har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsingene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbyggingen av byråtjenester rettet mot de lokale markedene og et betydelig kompetanseløft.

Polaris Trykk har hatt et krevende 2018, men fjerde kvartal var bedre enn de foregående. Det er et utfordrende trykkerimarked med fallende avisvolum, men vi jobber kontinuerlig med tiltak som kan bidra til fortsatt god inntjening fra trykkerivirksomheten i årene som kommer.

Satsingen på eksterne distribusjonsinntekter gjennom HeltHjem Netthandel, som vi eier sammen med Schibsted, viser god fremgang. Vi har stor tro på at dette vil bidra til økte distribusjonsinntekter i tiden som kommer.

Våre ansatte gjør en meget god jobb i et mediemarked med stadig økende konkurranse og i krevende markeder for trykk og distribusjon.

Polaris Media har kommet langt i den digitale transformasjonen, og vi er godt posisjonert for videre digital vekst både når det gjelder innhold og marked.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2018

1. kvartal

 • Mediehuset iTromsø fyller 120 år 8.februar.

 • Kathrine Høydal blir ansatt som HR-direktør i Sunnmørsposten. I denne stillingen får hun også et koordineringsansvar for HR-arbeidet i alle mediehusene og selskapene i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge.

 • Polaris Media blir medeier i HeltHjem Netthandel AS, og vil etter en emisjon eie 34% i selskapet. Schibsted Distribusjon AS vil eie 66%.

 • Kjell Slinning er ansatt som administrerende direktør i Sunnmørsposten.

 • Renate Henriksen-Sandvær er ansatt som redaktør i Sunnmøringen.

2. kvartal

 • Polaris Media blir medeier i Faktisk.no, sammen med Amedia, VG, Dagbladet, NRK og TV2.

 • Adresseavisen vinner årets Kundeservicepris innen kategorien avis, under årets Call Center-dager.

3. kvartal

 • Håvard Kvalheim trer inn i en nyopprettet stilling som Konserndirektør digital utvikling i Polaris Media fra 1.august. Stillingen blir en del av konsernledelsen.

 • Marie Brummenæs Willumsen går inn i stillingen som Direktør digitale annonseprodukter og overtar ansvaret for Polaris Medias felles enhet for digitale annonseprodukter.

 • Romsdals Budstikke, Norges tredje eldste nålevende avis, fyller 175 år 4.juli 2018.

4. kvartal

 • Kirsti Husby kåret til Årets kvinnelige medieleder av Medienettverket.

 • Etter en sterk abonnementsvekst nådde konsernet målet om 200 000 abonnenter i løpet av November måned.

 • Christer S. Johnsen er ansatt som utviklingsdirektør i Adresseavisen.

Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2018. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
201820172016
Omsetning justert for engangseffekter1 52515091521
Normalisert EBITDA 159159120
Engangseffekter/omstillingskostnader09-78
Resultat før skatt114103-139
Årets resultat9588-111
    
EBITDA-margin10,4%10,5%7,9%
    
Investeringer i driftsmidler212342
Investeringer i finansielle aktiva18-4-10
    
Totalkapital2 6342 4792 337
Egenkapital1 8281 6471 420
Netto rentebærende gjeld1276113
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,10,40,7
Likvide midler235187191
* Basert på EBITDA justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 1)394242
Antall trykkerier 555
Antall distribusjonsselskaper 333
    
Antall årsverk748772847
Opplag per 31.12221 928209 970205 550
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)1)248 992285 799306 426
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)1)324 001308 709313 601
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)1)8,4 mill. 9,0 mill.11,5 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)1)10,7 mill. 9,0 mill.8,8 mill.
    
Antall aksjonærer962937927
Antall aksjer (1000)48 927  48 92748 927
Resultat per aksje1,91,8-2,3
Utbytte per aksje1,751,51,0
Direkteavkastning7,2%8,9%5,1%
    
Aksjekurs per 31.1226,418,63,7
Børsverdi per 31.121 292910670
 1) Inkluderer fem tilknyttede selskap, samt fem selskap i Trønder Avisa-konsern

 

 201620172018
EBITDA-margin*7,9%10,5%10,4%

* Tall justert for engangseffekter

  

 

 

Brukerposisjoner* Daglige brukere inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

* Sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

Legg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Fra 2019 vil Polaris Distribusjon splittes ut som et femte virksomhetsområde, men i 2018 var virksomheten organisert i fire hoveddatterselskaper:

 • Polaris Media Midt-Norge
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk

Polaris Media består av 29 lokale og regionale mediehus og 5 tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. I tillegg har konsernet en strategisk samarbeidsavtale med Trønder Avisa-konsern og dets 5 mediehus. Mediehusene har til sammen ~262 000 daglige brukere på desktop, ~320 000 daglige brukere på mobil, til sammen generer brukerne 18,6 millioner sidevisninger per uke i snitt1). Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement og har 201 632 registrerte abonnement, mens det offisielle opplaget er 221 928.

Polaris Trykk AS er en av de ledende trykkeriaktørene i Norge. Selskapet har en sterk posisjon i avis- og siviltrykkmarkedet, og har som eneste norske leverandør muligheter for trykking av større opplag på glanset papir i avisformatet. Konsernet trykker rundt 90 aviser, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir. 

I tillegg eier Polaris Media viktige eierandeler i selskaper som HeltHjem Netthandel (34 %), Amedia Trykk Bodø (38 %), FINN.no (10 %), Avisa Nordland (38 %), Cxense (5 %), Fanbooster (10 %) og Trønder-Avisa (10 %)

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern.

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene og fortsatt ha ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke antall abonnenter og brukerinntektene
 • Fortsatt skape digital annonsevekst
 • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i Konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2018.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU. 

Legg til i min rapport

Eierstruktur / organisasjonskart

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Bernt Olufsen

1954Styreleder (ansatt i Schibsted inntil 1.3 2016)

Tidligere redaktør i Schibsted (2011-2016) og ansvarlig redaktør i VG (1994-2011). Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og VGs politiske avdeling. Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv, bl.a. i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, samt medieselskaper i flere europeiske land. Er nå styremedlem og trustee i den britiske stiftelsen Ethical Journalism Network (EJN), samt styremedlem i det svenske medieselskapet VK Media AB.

Victoria Svanberg

1969Styremedlem, nestleder (ansatt i NWT Media)

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i NWT Gruppen AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fem skianlegg. Hun er også styremedlem og nestleder i TU Medier i Sverige og Medieföretagen.

Anette Mellbye

1971Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Anette Mellbye har lang erfaring fra Schibsted og mediebransjen, blant annet inngått i Aftenpostens ledergruppe hvor hun hadde ansvar for oppbygging og ledelse av Aftenposten Mobil. Hun jobber i dag som selvstendig strategirådgiver overfor bransjer som bank, finans, energi, varehandel m.f. Hun har erfaring fra styrearbeid og sitter i styret i XXL og Ullevål Stadion Group. Mellbye regnes som uavhengig styremedlem etter retningslinjene i NUES.


Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital Hverdag AS. Hun har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Hun sitter i styrene i Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Europris ASA og Motor Gruppen og er styreleder i Boostcom-gruppen og Hitch. Sollid Storehaug har studert statsvitenskap og gjennomført executive studier i coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI, Executive Board Programme ved INSEAD og for tiden et Blockchain program ved MIT. 

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (ansatt i Schibsted)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalskole (1977). Tiltrådte som CFO i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, Investor Relation, Merger and Acquisition, og IT. Trond Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i Arcus, Yara og i en rekke Schibsted selskaper.

Hans-Tore Bjerkaas

1951Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Hans-Tore Bjerkaas er cand.mag fra Universitetet i Tromsø med fagene historie, norsk og filosofi. Han jobbet i NRK fra 1977 til 2014, bare avbrutt av et år som programredaktør i TV 2. I NRK hadde Bjerkaas mange ulike stillinger; programsekretær, distriktsredaktør, fjernsynsdirektør, og fra 2007 til 2013 var han kringkastingssjef. Bjerkaas er også nestleder i styret for Sparebank 1 Nord-Norge.

Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal, ParrotPlay og Komplett Bank, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU, med et ufullført hovedfag i filmvitenskap. Han har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg, medieutvalg og forhandlingsutvalg.

Guri Svarva

1960Styremedlem (representerer ansatte)

Guri Svarva (Polaris Trykk Trondheim) har fagbrev som typograf. Hun er styremedlem og nestleder i tidligere Trondheim Grafiske Fagforening. Hun er også landsstyre- og forbundsstyremedlem i tidligere Norsk Grafisk Forbund. Styremedlem avd. 12 Fellesforbundet. Svarva er mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk. Hun er klubbleder i Trykkeriklubben PTT. Ble ansatt i Adresseavisen i 1994.

Lars Richard Olsen

1976Styremedlem (representerer ansatte)

Lars Richard Olsen er frontansvarlig i Harstad Tidende der han ble ansatt i 2013. Han har tidligere jobbet i Finnmark Dagblad og Altaposten og hatt engasjement i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Dagsavisen. Olsen har medieutdanning fra Universitetet i Stavanger og forfatterstudiet fra Universitetet i Tromsø i tillegg til utdanning innen sosialantropologi og internasjonal politikk. Han har hatt styreverv innen fagbevegelsen siden tidlig 2000-tall. Olsen er også medgründer for Norges ledende podkast om nerdekultur, LOLbua.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består av syv toppledere i konsernet. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen, strategisk og digital utvikling og den løpende driften i de ulike virksomhetene, og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

 

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i fire hoveddatterselskap med egne styrer. De operative lederne for hoveddatterselskapene Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet (samme leder), Polaris Media Midt-Norge og Polaris Trykk er med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset Adresseavisen, konserndirektør digital utvikling og CFO som også leder arbeidet med større prosjekter og forretningsutvikling i konsernet, med i KL.

 

Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, og er styremedlem i Finn.no og Trønder-Avisa, styreleder i Fjordkraft, AtB og Papirkjøp. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter og styremedlem i Norsk Jazzforum. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 – 2013.

Per Olav Monseth

1979CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling

Monseth er utdannet siviløkonom i 2004 med spesialisering i finans ved NHH og Indian Institute of Management. Monseth har også grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA). Monseth har vært Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg i 3 år (2007-2009) og konsulent i McKinsey & Co. I 3 år (2004-2007).       

Monseth har vært i Polaris Media siden 2009 og har hovedansvar for finans og økonomi i Polaris Media, samt konsernprosjekter og forretningsutvikling. I tillegg har Monseth det overordnede ansvaret for arbeidet med data og analyse i tett samarbeid med Håvard Kvalheim.

Monseth er nestleder i styret i Polaris Media Midt-Norge, Adresseavisen, Polaris Media Nord Norge, Polaris Media Nordvestlandet, og i Polaris Trykk. Videre er Monseth styreleder i Polaris Regnskap og i Adresseavisens Pensjonskasse.

Monseth er styremedlem i Norsk Tipping, Danica Pensjonsforsikring og Deltager.

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon med fordypning økonomisk styring fra Trondheim Økonomiske Høgskole og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU. Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS (1985-1989), økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS (1990-1999), og økonomidirektør i Adresseavisen ASA fra 1999. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Polaris Media Midt-Norge av syv lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom sentral enhet for Brukermarked, Teknologi og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er styreleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening) og styremedlem i Norsk Filminstitutt.

Kirsti Husby

1972Sjefredaktør Adresseavisen

Kirsti Husby er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda, og har i tillegg en cand. Mag. Grad fra NTNU med fagene nordisk, fransk og pedagogikk og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU.

Husby har arbeidet i Adresseavisen siden 1998, først som økonomijournalist og deretter som nyhetsjournalist. Fra 2002 var hun reportasjeleder for nyhetsavdelingen i fire år før hun ble nyhetsredaktør fra 2006 til 2012. I 2012 ble hun utviklingsredaktør før hun igjen kom tilbake som nyhetsredaktør i 2015. Husby har vært stedfortredende sjefredaktør siden 2006, før hun selv ble sjefredaktør i 2017.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. i Norge og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørsposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).
Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 23 mediehus, og han er styreleder i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Nordvest Distribusjon, Harstad Tidende, Folkebladet, iTromsø, iNord og Nordavis. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland og varamedlem i Trønder-Avisa og Polaris Media Midt-Norge

Håvard Kvalheim

1983Konserndirektør digital utvikling

Håvard Kvalheim er utdannet siv.ing./master of science innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i 2008, med spesialisering innen data og finans. Kvalheim har tidligere jobbet som konsulent i Ernst & Young. Fra 2010 har Kvalheim jobbet som Forretningsutvikler, Prosjektdirektør og Konserndirektør digitale annonseprodukter og nå Konserndirektør digital utvikling i Polaris Media.

Kvalheim sitter i styret i mediehuset Sunnmørsposten og iNord, samt som varamedlem i Polaris Media Nord-Norge.


Frode Sandmark

1981Administrerende direktør i Polaris Trykk AS

Frode Sandmark har jobbet i Polaris Media siden 2013 og overtok som Administrerende direktør i Polaris Trykk fra 1.jan 2017. Sandmark er utdannet siviløkonom i 2008 med spesialisering i Supply Chain Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I tillegg har han også 1-årig studium i Organisasjon, ledelse og endring fra Høyskolen i Hedmark og Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag (BSIT). Sandmark har også erfaring som nasjonalt ansvarlig for Lean i Ringnes (Produksjon og Logistikk) (2011-2013), konsulent i McKinsey & Co. (2008-2011) og som befal i HM Kongens Garde (2001-2003).

Sandmark sitter i styrene til Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS og Amedia Trykk Bodø AS.


Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media består av driftssegmentene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Trykk. I tillegg eier Polaris Media 34% av HeltHjem Netthandel AS, 10 % av Trønder Avisa-konsern, 5 % av Cxense ASA og 10 % av Fanbooster AS.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), og konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Media Midt-Norge Salg, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (20%), Trådløse Trondheim (25%), Skylabs (21%), Mazemap (11,%) og FINN.no AS (9,96%).

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (86%), Vigga (86%), Fjordtrykk AS/Fjordabladet (89%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Polaris Distribusjon Nordvestlandet og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet.

Økonomiske nøkkeltall:
 
 
Brukerposisjoner:
*Daglige lesere papir: Dølen, Fjuken, Vestlandsnytt, Sunnmøringen og Vigga ikke målt i F&M 

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesteraalens Avis, HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL), morselskapet Polaris Media Nord-Norge, iNord, Avisa Nordland (38%), Nordnorsk Distribusjon Bodø (40%) og FINN.no AS (0,03%).

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta, Amedia Trykk Bodø (38%) og Polaris Distribusjon Nord-Norge, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Økonomiske nøkkeltall:
Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

Året 2018 har igjen vist hvor viktig det er at tillitsvalgte og ledelse har god og jevnlig dialog. Bare på den måten kan man i fellesskap løse de ulike utfordringer som oppstår og at alle forstår hvor viktig det er å snakke samme språk. Prosjekt 2020 nærmer seg slutten og alle kostnadstiltak i forbindelse med prosjektet er gjennomført i så å si alle selskapene i konsernet. 2018 har vært det første året på veldig lenge hvor temaet nedbemanning ikke har vært det ansatte har snakket mest om på sine arbeidsplasser og fokuset på utvikling er det som er i førersetet, noe som er veldig gledelig.

Også i løpet av 2018 har konserntillitsvalgt gjennomført besøk til og hatt møter med klubbledere, fagorganiserte og personer i ledelsen i bedriftene i Polaris Media, nå 29 mediehus og 5 tilknyttede mediehus, fem trykkerier og tre distribusjonsselskap. Dette er en særdeles viktig del av hovedtillitsvalgts hverdag i konsernsammenheng.

På mine mange, og lange, reiser rundt i Polarisland har jeg hatt den store glede å møte engasjerte, arbeidsomme, kunnskapsrike, oppfinnsomme og faglig oppdaterte tillitsvalgte og ansatte. Jeg har også hatt gode møter med ledelsen i de fleste selskapene. Tilbakemeldingene er at hverdagen er hektisk, stressende og anstrengende, men også utfordrende, morsom og givende. De fleste steder fungerer dialogen mellom tillitsvalgte og ledelse godt, andre steder har man utfordringer med å formalisere en samarbeidsform. Det er ikke alltid nok å tro at man har informert tilstrekkelig om en sak hvis den bare er nevnt over bordet i en ellers uformell lunsjpause.

Gjennom mine besøk i alle konsernets bedrifter har jeg også samarbeidet tett med lederne av de forskjellige underkonsernutvalgene i Polaris Media; Kjersti Fikse Ness (TMN), Stein Jensen (UKU Trykk), Monika Vartdal Giske (TUN) og Lars Adrian Giske (SAMU). Underkonsernutvalgslederne er en viktig del av tillitsmannssystemet i Polaris Media, og gjennom året jobber jeg tett opp mot alle underkonsern gjennom dem, også utenom den viktige jobben som gjøres i Konsernutvalget.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TMN (Tillitsvalgtes Utvalg Polaris Media Midt-Norge), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Polaris Media Nord Norge), UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene) samt årsmøtet til konsernlaget NJP (Norsk Journalistlag Polaris). God dialog og samlinger med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen.

 

Den saken jeg har jobbet mest med i løpet av 2018 er sammenslåingen av alle markedsavdelingene i lokalavisene i Polaris Media Midt-Norge. Det har vært mange møter både med forbund, tillitsvalgte og ledelse og etter en litt treg start så har samarbeidet og informasjonen fra ledelsen vært veldig bra. Det er i krevende omstillinger som dette at det er viktig å ha tillitsvalgte som er gode og er pålogget underveis og en ledelse som anerkjenner den avgjørende betydningen av god informasjon og kontinuerlig reell involvering, dette er noe som har fungert veldig bra i denne prosessen.

Samarbeidet og dialogen med konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen har også i 2018 vært god. Fortsatt opplever konserntillitsvalgt at det er vilje og ønske om å involvere de tillitsvalgte på en god måte i løpende prosesser. Gjensidig åpenhet og tillit er alfa omega om ledelsen ønsker å ha de ansatte med seg.

 

Rune Setsaas

Konserntillitsvalgt

Polaris Media ASA

Legg til i min rapport