Redaksjonell organisering og aktivitet

Den redaksjonelle organiseringen i Polaris Media

Det redaksjonelle arbeidet i Polaris Media er tuftet på Redaktørplakaten og «lov om redaksjonell fridom i media» som begge understreker redaktørens selvstendighet innenfor rammen av virksomhetens formål og grunnsyn.

Stiftelsen Polaris Media skal ifølge vedtektene påse at konsernets publisistiske plattform blir ivaretatt. Den er et viktig kontrollorgan som også har rådgivende funksjoner.

Redaktørforum

Redaktørenes fulle uavhengighet er ikke noe hinder for et utstrakt faglig samarbeid, noe vi har lagt stor vekt på helt fra etableringen av Polaris Media. Redaktørforum skal ivareta disse oppgavene og skal være et redaksjonelt «lim» i konsernet. Alle NR-medlemmer i konsernet kan være med i redaktørforum.

Arbeidsutvalget i redaktørforum i 2018. Øverst: Hanna Relling Berg, Ole Bjørner Loe Welde, John Arne Moen og Kirsti Husby. Under: Steinulf Henriksen, Erling Wåge og Roger Rein.

Formål og oppgaver

Redaktørforum er ikke en del av den formelle konsernstrukturen i Polaris og står uavhengig av denne. Redaktørforum er et publisistisk samarbeid med produktutvikling, etisk bevissthet og journalistfaglig kompetanseheving som viktigste formål. Forumet skal også bidra til utveksling av informasjon og etablering av gode nettverk.

Disse formålene ivaretas særlig gjennom følgende årlige tiltak:

  • En utviklingskonferanse som skal speile noen av de utfordringene som redaksjonene står i, som henter impulser utenfra og er arena for diskusjon, debatt og refleksjon.
  • En redaksjonell årsrapport der alle konsernets ansvarlige redaktører rapporterer om siste års virksomhet. Her rapporterer også redaktørforum om sin aktivitet, og stiftelsens styre kommer med sin tilbakemelding.
  • Utdeling av de redaksjonelle Polarisprisene

Under redaktørforums årlige utviklingskonferanse velges arbeidsutvalget (AU) som koordinerer virksomheten. AU tar initiativ til redaksjonelt samarbeid og bidrar til at konferanse, årsrapport og prisutdeling blir gjennomført. AU tar opp publisistiske problemstillinger som er av felles interesse for konsernets redaktører. AU avholder årsmøte under utviklingskonferansen og skriver årsmelding til årsrapporten. AU er også sekretariat og valgkomite for konsernets redaksjonelle stiftelse.

I AU skal alle underkonsernene i PM, inklusive Trønder-Avisa, være representert. For tiden er sammensetningen slik:

Sjefredaktøren i Adresseavisen (også med i KL), sjefredaktørene i Trønder-Avisa, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke. En av redaktørene i PM Nord-Norge, en av redaktørene fra de mindre mediehusene i PM Nordvestlandet og en av redaktørene i Adresseavisen-Gruppen. Arbeidsutvalget velger selv sin leder.

Arbeidsutvalget i redaktørforum 2018:

Kirsti Husby, Adresseavisen (leder fra våren 2018)
Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke (leder til våren 2018)
Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten
Steinulf Henriksen, Folkebladet
Erling Wåge, Fjordenes Tidende
John Arne Moen, Trønder-Avisa
Roger Rein, Innherred

Stiftelsen

Ifølge Polaris Medias vedtekter skal stiftelsen påse at konsernets publisistiske plattform blir ivaretatt. Rent konkret har stiftelsen tre oppgaver:

1. Ved ansettelse av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet skal stiftelsen, før ansettelsen, avgi uttalelse om den kandidaten som er foreslått, etter innstilling fra styret.

2. Stiftelsen skal videre avgi uttalelse og har vetorett ved forslag til endring av den redaksjonelle plattformen.

3. Dessuten skal stiftelsen kommentere selskapets årlige publisistiske rapport, det vil si den redaksjonelle årsrapporten.

Stiftelsen kan også i særlige tilfeller konsulteres av styret i andre publisistiske spørsmål.

Den redaksjonelle plattformen er formulert slik i vedtektene for Polaris Media ASA § 3:

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.

Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.

Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Stiftelsens styremedlemmer i 2018:

Følgende styremedlemmer er utnevnt av konsernstyret:
Per Edgar Kokkvold (f. 1946), leder, tidligere redaktør, generalsekretær i Norsk presseforbund, nå leder av Kringkastingsrådet.
Gry Cecilie Sydhagen (f. 1974), gründer og næringslivsleder.
Kine Hellebust (f. 1954), skuespiller, sanger, forfatter og billedkunstner

Utnevnt av Norsk presseforbund:
Kjersti Løken Stavrum (f. 1969), tidligere redaktør, nå generalsekretær i Norsk presseforbund. Gikk ut av styret i desember 2018. 
Svein Brurås (f. 1955), Dr.philos, professor ved Høgskulen i Volda, gikk inn i stiftelsen i desember 2018.

Vararepresentant for Norsk Presseforbund: Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk presseforbund

Legg til i min rapport

Journalistikken i Polaris Media

Mediehusene i Polaris Media fortsetter abonnementsveksten. Samtidig er medienes samfunnsfunksjon viktigere enn noen gang.

Av Ole Bjørner Loe Welde, Ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke.
Medlem av AU i redaktørforum

 

Positive abonnementskurver skaper entusiasme i Polaris Medias mediehus. Den digitale veksten gjør at publiseringsrytmen endres i redaksjonene. Deadline er ikke lenger et begrep som forbindes utelukkende med papiravisa. I både små og store redaksjoner jobber man nå kontinuerlig med å levere nyheter og oppdateringer så snart som mulig, gjennom hele uka. Direktesendinger og liverapportering er nå en viktig del av totalproduktet. Konsernet legger bak seg et år hvor flere mediehus har gjennomført store satsinger på direktesendt sport. Våre analyser viser at denne satsingen gir oss kontakt med nye, og ofte yngre abonnenter. Et eksempel på dette er Romsdals Budstikke som sendte Molde FK sin kamp mot Zenit i Europa League direkte på Rbnett. Et annet eksempel er Folkebladet som alene hadde 218 direktesendinger i 2018.

 

For tiende gang har redaktørene i Polaris Media oppsummert årets gjennom den redaksjonelle årsrapporten. Redaksjonelle satsinger, utfordringer og etiske dilemma blir diskutert i rapporten. Vårt ønske er at rapporten skal gi et innblikk i betydningen av redaktørstyrte medier i norske lokalsamfunn i 2019. Også i år har stiftelsen spilt inn konkrete spørsmål til konsernets redaktører. Disse omhandlet hvordan man sikrer jevn og høy lesing digitalt, hvordan redaksjonene har jobbet med kommune- og regionreformen på lederplass og hvordan redaktørene vurderer sitt mediehus i debatten om at lokalpressen svikter sitt opp drag. I tillegg utfordres redaktørene til å konkretisere saker hvor de har utfordret deler av sitt eget lesermarked. Arbeidet med rapporten har ført til gode diskusjoner i redaksjonene.

Gjennom året har Polaris Media forsterket satsingen på redaksjonell analyse og utvikling. I alle mediehus i konsernet har det blitt gjennomført innholdsanalyser, og det er utviklet en rekke nye verktøy for å analysere trafikk, engasjement og oppslutning. Analysene understreker betydningen av den egenutviklede, lokale nyhetsjournalistikken. Vi ser at flere av de sakene som scorer høyt på oppslutning, abonnementskjøp og lesetid er satsinger som mediehusene selv fremhever som god journalistikk. Eksempler på dette er Adresseavisen sin journalistikk rundt politikk i Trondheim, Sunnmørspostens dokumentar om Julie (10) som ble livstruende sjuk på julaften og Dølen sitt videoklipp som viste biler som råkjørte etter et motorstevne på Vinstra. Vi ser også på hvordan vi kan forbedre dekningen av lokal politikk, næringsliv og kultur.

 

Den teknologiske utviklinga gir nye muligheter redaksjonelt, både i research og presentasjon. Flere av mediehusene i Polaris Media gjør nå tester med stemmestyrte assistenter. Sunnmørsposten og Adresseavisen har allerede lansert løsninger for Google Home. Vi ser også nye muligheter i robotjournalistikk. På slutten av 2018 publiserte Adresseavisen de første artiklene som har blitt produsert av redaksjonens «boligrobot». Ved gjennomføring av slike tester vektlegger vi å forklare vår arbeidsmetode, og hva som er datakilden for informasjonen vi publiserer. Gjennom flere år har mediehusene i Polaris vektlagt datastøttet journalistikk. Enkelte av disse prosjektene, for eksempel Sunnmørspostens avsløringer om det lokale renovasjonsselskapet Bingsa, har fått nasjonal oppmerksomhet.

 

I fjorårets rapport omtalte vi utviklingen rundt «Falske nyheter». Polaris Media gikk i 2018 inn i samarbeidet Faktisk der flere norske mediekonsern deltar. Faktisk er en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. For redaktørstyrte medier har oppmerksomheten rundt såkalte «falske nyheter» ført til enda større bevissthet rundt arbeidsmetoder, kildehenvisninger og åpenhet i redaksjonene. Samtidig melder redaktørene både i store og små mediehus at aktører som er misfornøyd med pressedekning prøver å diskreditere mediene på ulike måter. Vi ser også at det i mange saker har blitt vanskeligere å innhente tilsvar fra aktuelle kilder i saker der mediene retter kritisk søkelys mot aktører, selskaper eller organisasjoner.  

 

Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby skriver i den redaksjonelle rapporten at 2018 ble året der journalistikken ble viktigere enn noen gang. Årsaken er motkreftene kom tydeligere til syne.

- Redaktørstyrte medier blir stadig oftere beskyldt for å produsere falske nyheter. Ofte kommer beskyldningene fra aktører som ikke er enig i innholdet. Forholdet mellom etablerte medier og nyopprettede nettsteder, med et uryddig forhold til pressens etiske regelverk, er satt på spissen. Samtidig bidrar ekkokamrenes fremvekst i sosiale medier til økt polarisering, skriver hun.

Hun mener at det derfor er svært viktig at mediehusene er ryddige og åpne.

- Vi skal jobbe faktabasert, tilstrebe et kildeomfang som gjenspeiler at saker alltid har flere sider. Vi skal vise bredde og mangfold i sakene vi setter på dagsorden slik at vi speiler det samfunnet vi er til for. Vi skal være åpne og legge til rette for en levende debatt. Det må også være rom for å kritisere oss. Og sist, men ikke minst: vi må erkjenne at vi også gjør feil. Og at når det skjer, så vi retter vi dem opp. Det er også en viktig del av ansvaret, skriver Husby.

 

Lokale og regionale aviser er opptatt av å løfte frem problemstillinger som har betydning i deres nedslagsfelt. Konsernets største mediehus, Adresseavisen, har et ansvar for at de viktigste sakene fra Midt-Norge settes på dagsordenen.  Det samme ansvaret for sitt lokalsamfunn kjenner de på i de mindre mediehusene, for eksempel Dølen på Vinstra og Fjuken i Skjåk. De to lokalavisene i Gudbrandsdalen opplevde i 2018 hendelser som gjorde at deres region var midt i det nasjonale mediebildet.  En tragisk drapssak i bygdas ungdomsmiljø og en massiv flom setter små redaksjoner på store prøver.  I slike saker har lokalavisa en viktig rolle. På den ene sida rapporterer man fortløpende om hendelsene, det er et stort informasjonsbehov. Samtidig kan mediehuset ha en samlende funksjon. Gjennom nyhetsrapportering, meningsartikler og ikke minst etter at de store redaksjonene har reist. Styrken tikl de lokale mediehusene er at vi har mange journalister i vårt eget nedslagsfelt. Den viktige oppgaven er å prioritere de sakene som har stor betydning for våre lesere.

 

I den redaksjonelle å rapporten melder alle mediehusene inn saker som har blitt behandlet i Pressens Faglige Utvalg i 2018. Mediehusene i Polaris Media mottok i 2018 totalt 22 klager til Pressens faglige utvalg (PFU) Av disse endte 5 klager med fellelse.

Disse mediehusene fikk kritikk eller fellelse av PFU i 2018:

               Altaposten (felt på punkt 3.2, 3.3 og 4.14)

                Harstad Tidende (felt på punkt 3.2)

                iTromsø (felt på punkt 3.2)

                Dølen (felt på punkt 4.14)

                Steinkjer-Avisa (felt på punkt 4.14)


Legg til i min rapport