Styrets beretning for 2018

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Konsernet eier i dette markedsområdet 29 lokale og regionale mediehus, fem felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper. I tillegg har konsernet en strategisk samarbeidsavtale med Trønder Avisa-konsern og dets 5 mediehus.

Virksomheten i Polaris Media ASA var per 31. desember 2018 organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge). Distribusjonsvirksomheten vil fra 1.1.2019 samles i et eget virksomhetsområde, Polaris Media Distribusjon. Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9.99%), HeltHjem Netthandel AS (34%), Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø (38%), HitraFrøya (49%), Trønder-Avisa AS (10%), Cxense ASA (5%), Fanbooster AS (10%), Hoopla (21%) og Mazemap (11%).

Til sammen har konsernets mediehus 201 632 (195 410) abonnenter per 2018, herav 64 405 (44 685) rene digitale abonnenter, som var en vekst på 44% mot fjoråret. Det offisielle opplaget var 221 928 (209 970). Mediehusene fortsatte veksten i antall abonnenter i 2018 med en økning på over 6000 nye abonnenter i 2018 til mer enn 200.000 abonnenter. De nye abonnentene er digitale og yngre, og veksten i abonnenter som kun kjøper digitale produkter var på 20 000 i 2018 til over 64 000. Det er etablert en solid betalingsvilje for de digitale abonnementsproduktene slik at totale brukerinntekter fortsatt viser god vekst.

Konsernets mediehus hadde i 2018 et snitt på 262 000 (299 000) daglige brukere på nett og 320 000 (329 000) daglige brukere på mobil . Til sammen genererte brukerne 18,6 (19,2) millioner sidevisninger per uke i snitt1. Utviklingen i antall brukere på desktop og mobil påvirkes av at innholdet i stadig større grad kun gjøres tilgjengelig for abonnenter, men mot slutten av 2018 var det en klar vekst og positiv trafikkutvikling. Samtidig var nedgangen i antall sidevisninger redusert og antall sidevisninger per bruker økende. Dette betyr at brukerne har blitt mer lojale. Mediehusene har en økende andel direktetrafikk.

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

Visjonen

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning i sine områder, og den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer inkludert papiravis. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2018.

Rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. I hovedsak strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående bygget på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med stor grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU.

 

Hovedtrekkene for konsernet i 2018

Konsernet omsatte i 2018 for 1 525 (1 509) mill.kr, justert for engangseffekter, som er en økning på 1%, og et normalisert EBITDA-resultat (se note 27 til årsregnskapet for 2018) på 159 (159) mill.kr, tilsvarende 10,4% (10,5%) margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 6 (7) mill.kr. Mediehusenes samlede normaliserte EBITDA-resultat økte til 159 (129) mill. kr, mens Polaris Trykk sitt normaliserte EBITDA-resultat hadde en nedgang og endte på 44 (59) mill.kr. Øvrig virksomhets normaliserte EBITDA-resultat ble redusert til -44 (-29) mill.kr.

Polaris Media kan legge frem et resultat for 2018 som står seg godt i et marked i betydelig omstilling og med sterk konkurranse fra internasjonale giganter. Strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020) har vist betydelige positive effekter, hvor konsernet har klart å snu betydelig fall i inntektene til inntektsvekst samtidig som kostnadene er redusert betydelig. Resultatutviklingen drives spesielt av god vekst i digitale abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, men også noe vekst i siviltrykkinntektene og distribusjonsinntektene, samt gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak.

Det er fortsatt god vekst i antall abonnenter, drevet av at antall rene digitale abonnement øker betydelig. Nesten alle mediehusene i konsernet har vekst i antall abonnenter. Vi ser at våre digitale leserprodukter blir godt mottatt og at bruken stadig øker. God og relevant journalistikk er den viktigste driveren for abonnementsalg og økt lojalitet over tid, og med økt fokus på analyse og innsikt i leservaner og kjøpervaner, bør veksten i antall abonnenter kunne fortsette.

Utviklingen innenfor digitale annonseinntekter var positiv, med 7% vekst i 2018, og en vekst på 9% i fjerde kvartal 2018. Dette viser at mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med de tiltak som er iverksatt med nye produkter, kompetanseløft og nye plattformer.

Trykkerivirksomheten har hatt et utfordrende år i 2018 med fallende inntekter på avistrykk, som i noe grad er motvirket av vekst i siviltrykkinntektene. Dette gir et godt grunnlag for videre utvikling, hvor nye inntekter og ytterligere effektivisering kan kompensere for et fallende avistrykkmarked.

Distribusjonsinntektene økte med 7% i 2018 til 57 (54) mill. Veksten kommer fra HeltHjem-satsningen og distribusjon av netthandelsprodukter. HeltHjem-satsningen sammen med Schibsted er viktig for å opprettholde et bærekraftig prisnivå på avisdistribusjonen, samt at det gir en god mulighet til å sikre nye inntektsstrømmer og resultatbidrag.

 

SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) ØKTE MED 16 MILL. KR. TILSVARENDE 1% TIL 1 525 (1 509) MILL. KR.

Mediehusene fortsetter den gode veksten i abonnementsinntektene som økte med 6% til 545 (514) mill.kr. i 2018. Den positive utviklingen drives av vekst i antall abonnenter og underliggende prisøkninger. Brukerinntektene vokste totalt med 5% til 587 (561) mill. Som forventet fortsetter løssalgsinntektene å falle i takt med redusert volum.

 

Samlede annonseinntekter (inkl. annonserelatert inntekt) ble redusert med 1% i 2018 til 617 (624) mill.kr. Det er positivt at nedgangen i annonseinntektene har flatet ut. Den marginale nedgangen i 2018 var drevet av fall i annonseinntekter på papir med 6% til 388 (411) mill.kr, mens digitale annonseinntekter økte med 7% til 229 (213) mill. kr. Mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene, og betydelig kompetanseløft. 

 

Trykkeriinntektene har en nedgang på 2% til 194 (198) mill.kr. Endret produktmiks fra avistrykk til siviltrykk gir lavere marginer for trykkerivirksomheten.

 

DRIFTSKOSTNADENE ØKTE MED 15 MILL. TILSVARENDE 1% I 2018 TIL 1 372 (1 357) MILL.

Effektene av kostnadstiltakene i Polaris Media 2020 er avtakende. Dette kombinert med økning i direkte salgsrelaterte kostnader, samt betydelige prosjektkostnader gjennom året, øker kostnadene i 2018 med 15 mill. (1%).

Lønns- og personalrelaterte kostnader og andre faste kostnader ble redusert, mens varekostnader og salgsrelaterte kostnader økte i 2018 som følge av endret produktmiks, drevet av mindre avistrykk og vekst i siviltrykk, vekst i salg av FINN.no-produkter, og vekst i annonserelaterte inntekter.

Siden 2014 er kostnadene redusert med 175 mill.

  

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Strategi

Polaris Medias hovedfokus er å bygge et konsern hvor mediehusene lager god lokal og regional journalistikk som evner å engasjere i sine lokalsamfunn og ved jevne mellomrom sette nasjonal dagsorden. Denne rollen er også viktig i et demokratisk perspektiv. Når mediehusene lykkes med dette ser vi at det skaper lojale abonnenter. For å utvikle fremtidens mediehus stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos våre medarbeidere, og data og innsikt om våre lesere. Det er derfor en viktig prioritet for konsernet å stadig videreutvikle kompetansen til våre medarbeidere, samtidig som vi samler god innsikt om våre brukere på en tillitsfull måte slik at vi kan tilby best mulig produkter.

Konsernet har definert fem strategiske fokusområder for videre utvikling og vekst i Polaris Media:

  • Skape ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
  • Øke antall abonnenter og brukerinntektene
  • Fortsatt skape digital annonsevekst
  • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
  • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å sikre at konsernet lykkes innen de fem strategiske fokusområdene.  

Markedet, risiko og utsiktene fremover

Mediekonsumet er i sterk omstilling og konkurransen fra globale aktører er sterk. Dette stiller store krav til produktene og videreutviklingen til Polaris Media.

Inntektene fra abonnement, trykk og distribusjon har en mer forutsigbar utvikling på kort sikt, mens utviklingen i annonseinntektene utgjør den største risikoen for lønnsomheten i Polaris Media. Risikoen drives av store endringer i annonsemarkedet og et konkurranseutsatt marked som påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi.

De neste tolv månedene forventes fortsatt vekst innen abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, mens papirbaserte annonseinntekter fortsetter å falle. Det forventes stabil inntjening fra trykk. Kostnadseffektene av PM2020 er avtakende, noe som innebærer marginalt høyere kostnader.  

Finansiell risiko, kredittrisiko og kapitalstruktur

Polaris Media har en sunn finansiell struktur og god finansiell utviklingskraft med en egenkapitalandel på 69% (66%) og en netto rentebærende gjeld på 0,1x (0,4x) normalisert EBITDA (se note 27 til årsregnskapet). Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til alle lånebetingelser i låneavtalen. I tillegg innehar konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN.no, HeltHjem Netthandel og Avisa Nordland med bokførte verdier på til sammen over 1,4 mrd. kr.  

Polaris Media har per 31.12.2018 et langsiktig lån i Sparebank1 SMN på 201 mill. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet har Polaris Media i 2018 endret lånevilkårene knyttet til konsernets langsiktige gjeld. Tidligere vilkår var kvartalsvise avdrag på 8 mill. fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De endrede vilkårene innebærer avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret. Se note 13 i årsregnskapet for mer informasjon. Polaris Media har ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i 2018.

Konsernets samlede balanse er på 2 634 mill.kr. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene i konsernets balanse nedenfor.

FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av fjerde kvartal var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til 1 340 mill. Dette innebærer en verdiøkning i 2018 på 175 mill., som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). FINN.no har i 2018 styrket sin posisjon med attraktive produkter og økte markedsføringsaktiviteter. Dette har bidratt til at Finn.no i 2018 har levert et nytt godt år med en inntektsvekst på ~12% og en vekst i EBITDA på tilnærmet det samme. Det forventes fortsatt god inntektsvekst i 2019 og 2020. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 11 til årsregnskapet.

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge i 2008 og oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009. Samlet utgjør disse 344 (345) mill.kr. Disse verdiene er testet for nedskriving minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal. Nedskrivningstestene i 2018 viser at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger. Se note 7 i årsregnskapet for nærmere informasjon.

Varige driftsmidler

Det har ikke vært behov for vesentlige nedskrivinger i 2018. Det er benyttet tilsvarende forutsetninger som for nedskrivingstestene for immaterielle eiendeler og goodwill, se note 7 og 8 i årsregnskapet.

Kundefordringer

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Tapsførte fordringer de siste årene utgjør under 1 promille av konsernets omsetning. Ut fra virksomhetens natur vurderes kredittrisikoen i konsernet å være lav, og det er ingen vesentlige endringer som har økt risikoen inneværende år. Abonnementsinntektene som utgjør en stor del av konsernets inntekter forskuddsbetales. For andre inntektsstrømmer er det etablert gode rutiner og retningslinjer for å vurdere potensielle kunders betalingsevne.

Andre forhold

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny KBA Cortina trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill.kr. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet hadde per 2018 samlet rentebærende gjeld på 249 (265) mill.kr. Kontantbeholdningen per 31.12.2018 var 235 (187) mill.kr. 22 mill.kr. av kontantbeholdningen var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2018 ble 141 (66) mill. kr. Økningen er i hovedsak drevet av redusert utbetaling av gavepensjon/sluttpakker i forbindelse med gjennomføringen av PM2020 og forskyvning av arbeidskapitalposter. Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2018 er -40 (-19) mill. kr. Konsernet har pr 31.12.2018 samlet 94 (110) mill. i balanseførte forpliktelser til frivillig nedbemanning.  

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet ikke kommitert trekkfasilitet på 40 mill.kr. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill.kr.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), og konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Media Midt-Norge Salg, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (20%), Trådløse Trondheim (25%), Skylabs (21%), Mazemap (11%) og FINN.no AS (9,96%). Polaris Media Midt-Norge har også en omfattende strategisk samarbeidsavtale med Trønder-Avisa konsern med sine fem mediehus hvor Trønder-Avisa og Namdalsavisa er de største.

Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets it-ressurssenter og kompetansesenter for brukermarked. Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge gikk opp 1% til 735 (727) mill.kr. Det normaliserte EBITDA-resultatet for 2018 ble 93 (73) mill. kr. Herav 1 (0) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (86%), Vigga (86%), Fjordtrykk AS/Fjordabladet (89%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Polaris Distribusjon Nordvestlandet, og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk opp 2% i 2018 til 359 (353) mill., mens det normaliserte EBITDA-resultatet ble 39 (35) mill. kr. Resultatene har vært stabilt gode gjennom flere år med store omstillinger – og med sterk vekst fra 2016 til 2018.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesteraalens Avis, HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL), morselskapet Polaris Media Nord-Norge, iNord, Avisa Nordland (38%), Nordnorsk Distribusjon Bodø (40%) og FINN.no AS (0,03%).

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge gikk opp 4% til 230 (221) mill. i 2018. Det normaliserte EBITDA-resultatet ble 27 (22) mill. kr. Herav 5 (4) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Resultatene i Polaris Media Nord-Norge har de siste par årene hatt sterk resultatmessig framgang. I hovedsak er resultatet drevet fram av at man har lykkes godt digitalt og gjennomført betydelige effektiviseringstiltak.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta, Amedia Trykk Bodø (38%) og Polaris Distribusjon Nord-Norge, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Omsetningen for 2018 gikk ned 2% til 340 (345) mill.kr. Polaris Trykk fikk i 2018 et normalisert EBITDA-resultat på 44 (59) mill.kr. Herav 3 (2) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

På tross av vesentlig reduserte inntekter innen avistrykk, leverer Polaris Trykk fortsatt gode resultater i et tøft marked. I hovedsak er resultatet drevet frem av en offensiv markedsstrategi innen siviltrykk, samt betydelige effektiviseringstiltak.  

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter, samt Polaris Eiendom. Morselskapet investerte i 2018 i HeltHjem Netthandel AS, og innehar en eierandel på 34%.

Virksomheten i morselskapet består i å eie og forvalte hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ), felles enhet for digitale annonseprodukter, og data og analyse, personaladministrasjon, og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10% av aksjene i Trønder-Avisa, 34% av aksjene i HeltHjem Netthandel, 5,1% av aksjene i Cxense ASA og 10% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt normalisert EBITDA-resultat på 44 (29) mill.kr. i 2018. Resultatet i 2017 var ekstraordinært bra som følge av delsalg av tomt på til sammen 5 mill., men resultatet i 2018 var negativt påvirket av ekstraordinære prosjektkostnader på til sammen 8 mill.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. I tillegg til dette har HTG Multimedia skiftet eier internt i konsernet i 2018. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2018 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 % av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom spesielt Schibsted Media og Schibsted Product & Technology. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 31.12.2018 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 748 (772) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 106 (126) avisbud. Ved utgangen av 2018 hadde morselskapet 28 (28) årsverk fast ansatt.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 2 .

Samlet sykefravær for konsernets selskaper i 2018 var 5% (5%).

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 2 634 (2 479) mill.kr, og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 69,4% (66,4%) per 31.12.2018. Styret mener at selskapet per 31.12.2018 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets resultat i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 66,3 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital:                                                 19,2 mill.

Utbytte (eks. egne aksjer):                                                           85,6 mill.

Årets resultat:                                                                                 66,3 mill.

Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1,75 per aksje, til sammen 85,6 mill.kr. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling 6.mai 2019.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør etter utbytte 838 (826) mill.kr. per 31.12.2018, og egenkapitalen på 374 (408) mill.kr. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 44,6% (49,3%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med blant annet NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 


 

 
Legg til i min rapport