Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20182017                  
      
Driftsinntekter     
Annen driftsinntekt  17 11216 871 
Sum driftsinntekter  17 11216 871 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnad  7,836 88333 093 
Annen driftskostnad  6 21 33916 806 
Sum driftskostnader  58 22749 899 
      
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden 17 -2 788   
Driftsresultat (EBITDA)  -43 904 -33 028 
      
 Av- og nedskrivninger 11,12 3 214 2 930 
 Driftsresultat (EBIT)  -47 118 -35 958 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17,2179 57357 558 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 21 3 9369 525 
Annen finansinntekt 21 36 96538 898 
Sum finansinntekter  120 474105 980 
      
Nedskriving finansielle eiendeler 21  49 299 
Annen finanskostnad 21 6 3697 243 
Sum finanskostnader  6 36956 542 
      
Netto finansposter  114 10649 439 
      
Årets resultat før skatt  66 98813 480 
Skattekostnad på ordinært resultat 96451 523 
Resultat etter skatt  66 34311 957 
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi  -15 569  
Estimatavvik pensjon 82 064-2 284 
Skatteeffekt  -475525 
      
Poster som blir reklassifisert til resultatet     
Verdiendring finansielle eiendeler   -34 726 
Kontantstrømsikring 
840511 
Skatteeffekt 
-193-118 
      
Utvidet resultat  4-13 333-36 091 
Totalresultat  -53 010-24 134 
      
Disponering     
Overføring til annen egenkapital 4-19 223-61 417 
Foreslått utbytte 485 56573 375 
Sum overføringer  66 34311 957 


Se noter her

 

Legg til i min rapport