Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20182017                                                    
Betalbar skatt 00 
Endring utsatt skatt 6451 523 
Årets totale skattekostnad 6451 523 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad 66 98813 480 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 23%/24% 15 4073 235 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostnader 80512 558 
Ikke skattepliktige inntekter -16 353-14 448 
Effekt endret skattesats 145178 
Resultatandeler datterselskap / tilknyttede selskap 6410 
Skattekostnad 6451 523 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 239443 
Anleggsmidler 202222 
Pensjonsforpliktelser 7 5378 236 
Avsetninger 261147 
Sum skatteeffekt av fordeler 8 2399 049 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 0544 551 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 5 0544 551 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) 3 1854 498 

 

 

Legg til i min rapport