Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnad:                              20182017                                                  
Diskonteringsrente 2,60 %2,30 %   
Forventet avkastning 2,60 %2,30 % 
Lønnsregulering 2,50 %2,25 % 
Pensjonsregulering 0,80 %0,40 % 
Pensjonsreg. Opptj. Folketrygden 2,50 %2,25 % 

 

Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                                                         20182017                                                           
Årets pensjonsopptjening 00 
+ Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -50 
+ Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 670686 
+ Administrasjonskostnader 6253 
+ Periodisert arbeidsgiveravgift 97100 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 824839 
Medlemsinnskudd fra ansatte -381-352 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan 1 9251 762 
Andre pensjonskostnader 305232 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 2 6742 481 
     
Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen 2 064-2 284 
     
Antall aktive i ytelsesbasert ordning 11 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 33 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 20182017                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 41829 86633 2843 09027 29130 381 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen6668775380710789 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring)-3640-364000 
Aktuarmessige gevinster og tap5-1 982-1 9772941 8662 160 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-460-46 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 07928 58231 6513 41829 86633 284 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.14 15804 1583 89003 890 
Forventet avkastning på pensjonsmidler830831040104 
Aktuarmessige gevinster og tap-1250-1252110211 
Planendring-3590-359000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-460-46 
Administrasjonskostnader-1020-102-1100-110 
Premieinnbetalinger19501951100110 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 80403 8044 15804 158 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-72528 57227 847-82029 86629 047 
Arbeidsgiveravgift04 0294 02904 2114 211 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling01 5791 57901 6771 677 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0787805454 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-72534 25733 532-82035 80834 988 
        
Pensjonsmidler i balansen  726  820 
Pensjonforpliktelser i balansen  34 258  35 808 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  33 532  34 988 

 

 

Legg til i min rapport