Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20182017                                                      
Lønninger
29 15125 732 
Arbeidsgiveravgift 4 0443 751 
Pensjonskostnader (se note 8) 2 6742 481 
Andre ytelser 1 0211 130 
Sum 36 88933 093 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20182017                                               
Lovpålagt revisjon 410444 
Skatterådgivning 207292 
Andre tjenester utenfor revisjon 183440 
Sum 8001 175 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

 

Ytelser til ledende ansatte:

2018                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth4 9882 208211262230 2 910 
        
2017       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 2242 94409404154 299 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 2302 15202491792 579 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2018.

2)Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2018 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2017). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3)Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2018 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar, kap. 12.

 

  20182017
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183602438435324377
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder fra 23.05.2018) 2054625117346219
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1886225017362235
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 18801881730173
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1882421217324197
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018) 1000100000
Styremedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2018) 100010016016
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 9881882421217324197
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva68018801881120112
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 2402416016
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 00024024
Varamedlem aksjonærvalgt Stefan Persson (ny i 2018)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 409880881730173
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75800016016
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen (ny i 2018)* 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Varamedlem ansatterepresentant Jørn Helge Egseth (fratrådt 2018)
 000000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (fratrådt 2017) 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (fratrådt 2018) 16016000
Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt 2018) 1052412920818226
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  3939 2222
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  4444 2828
Sum 1 9352872 2211 8622482 110

* Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge ansatt i Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar , kap. 11.

 

Legg til i min rapport