Note 18 - Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen. For finansielle eiendeler skilles det mellom gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Klassifisering av finansielle eiendeler bestemmes ut fra kontraktsmessige vilkår for de finansielle eiendelene og hvilken forretningsmodell som brukes for styring av porteføljen som eiendelene inngår i.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter
Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal i utgangspunktet måles til amortisert kost. Instrumenter med tilsvarende kontantstrømmer som beskrevet over men hvor formålet er både å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og salg, skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendringer over OCI, men renteinntekter, valutaomregningseffekter og eventuelle nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter
Alle derivater skal måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt til sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investering i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument som ikke er holdt for handelsformål og som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. Selskapet har valgt å føre verdiendingen over OCI for disse egenkapitalinstrumentene Selskapet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Selskapet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer valgt å føre verdiendringer over OCI. Ordinært utbytte resultatføres, mens verdiendringer skal ikke til resultatet verken løpende eller ved avhendelse.

Finansielle forpliktelser

Finansielle forpliktelser som blant annet rentebærende gjeld skal måles til amortisert kost, med unntak av finansille forpliktelser som skal måles til virkelig verdi over resultatet på grunn at de er holdt for handelsformål, og finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet. Eksempel på finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet er derivater. Konsernet har en rentebytteavtale som blir omfattet av IFRS 9 sin definisjon av et derivat.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Metode for verdsettelse:
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.
For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.
Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser

2018Verdsettelses-
nivå
Finansielle
instrumenter målt
til virkelig verdi
over totalresultatet
Finansielle
instrumenter målt
til virkelig verdi
over resultatet
Finansiell
gjeld målt til
amortisert kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,318 382  18 382
Fordringer   120 985120 985
Andre langsiktige fordringer   6363
Sum finansielle eiendeler 18 382 121 048139 431
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld21 087 200 835201 921
Leverandørgjeld   4 0384 038
Annen kortsiktig gjeld   6 7956 795
Konsernkontoordning   130 394130 394
Sum finansiell gjeld 1 087342 061342 061343 148
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)6 367
 Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-1 087
 Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare)12 015

 

2017Verdsettelses-
nivå
Tilgjengelig for salgUtlån og fordringerFinansiell
gjeld målt til
amortisert kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,333 901  33 901
Fordringer  103 607 103 607
Andre langsiktige fordringer  92 92
Sum finansielle eiendeler 33 901103 700 137 601
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld21 927 200 795202 722
Kortsiktig rentebærende gjeld   8 0008 000
Leverandørgjeld  1 646 1 646
Annen kortsiktig gjeld  6 028 6 028
Konsernkontoordning  91 278 91 278
Sum finansiell gjeld 1 92798 953208 795309 675
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)27 584
 Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-1 927
 Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare)6 317

 

 

Legg til i min rapport