Note 17 - Tilknyttede selskap


Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer selskapets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når selskapet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som investering i datter og tilknyttet selskap under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Polaris Media investerte 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS i 2018 i forbindelse med en rettet emisjon.

 

Merverdianalyse 

 

                                                                                         HeltHjem
netthandel AS
                                                                                                                              
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 722 
Anskaffelseskost 12 722 
    
Beregning av årets resultatandel   
Andel av årets resultat -2 788 
Årets resultatandel -2 788 
    
Beregning av balanseført ført verdi   
Balanseført verdi 1.1.   
Tilgang i perioden 12 722 
Årets resultatandel -2 788 
Balanseført verdi 31.12. 9 934 

 

 

Legg til i min rapport