Note 14 - Avsetninger og usikre forpliktelser

En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

 

 Restrukturering

                                                  Pensjon/AfpSluttpakkerAndre
Avsetninger
Sum
Balanse pr 1.11 677  1 677
Avsatt i perioden    
Reversert i perioden    
Benyttet avsetning i perioden-98  -98
Balanseført pr 31.12.20181 579

1 579
     
           
Utbetales i 201998 
Utbetales etter 20191 481 
Sum1 579 

 

Legg til i min rapport