Note 12 - Immaterielle eiendeler

Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles immaterielle eiendeler til anskaffelseskost redusert for eventuelle av – og nedskrivninger.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette.

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning dersom det er indikasjoner for verdifall, men minst årlig, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. For immaterielle eiendeler med ubestemt levetid gjøres det en årlig vurdering med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt levetid prospektivt.

Gevinst eller tap ved avgang av immaterielle eiendeler beregnes som differansen mellom netto salgsinntekt og balanseført verdi. Gevinst inntektsføres under «annen driftsinntekt» og tap under «annen driftskostnad».

Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende gjennom året, med mindre intern utvikling tilfredsstiller kravene til balanseføring.

 

2018ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.115 5413 25818 798
Tilgang i året2681269
Reklassifisering373157530
Anskaffelseskost per 31.1216 1823 41619 597
   
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.111 6603 21214 872
Årets avskrivinger2 064472 111
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.1213 7253 25916 983
Balanseført beløp per 31.122 4571572 614
         
 
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år
Avskrivningsplanlineærlineær

 

2017ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.112 6233 25815 881
Tilgang i året5300530
Reklassifisering2 38702 387
Anskaffelseskost per 31.1215 5413 25818 798
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.19 9892 83712 826
Årets avskrivinger1 6713752 046
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.1211 6603 21214 872
Balanseført beløp per 31.123 880463 926
         
 
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år
Avskrivningsplanlineærlineær

 

Nedskrivninger av ikke-finansielle eiendeler

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp.

Gjenvinnbart beløp anses som den høyeste verdi av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi, og beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp, og eiendelen nedskrives i slike tilfeller til gjenvinnbart beløp. Reduksjonen er et tap ved verdifall som føres i resultatet.

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres denne eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et beløp som maksimalt tilsvarer det tidligere gjenvinnbare beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

Legg til i min rapport