Note 11 - Varige driftsmidler


Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
 
Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) resultatføres.
 
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.
 
Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene.

 

2018Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum
Anskaffelseskost    
Anskaffelseskost per 1.11 7492 8215385 108
Tilgang i året1 96775832 126
Avgang i året-1700-17
Reklassifisering00-530-530
Anskaffelseskost per 31.122 9922 897916 687
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:    
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.11 2191 28602 505
Årets avskrivinger62647701 102
Utrangering-70800-708
Akkumulerte av - og nedskrivinger per 31.121 1371 76302 899
Balanseført beløp per 31.121 8551 134913 081
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år        
Avskrivningsplanlineærlineær

 

2017Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum
Anskaffelseskost    
Anskaffelseskost per 1.13 1862 7952 5338 514
Tilgang i året8226392499
Avgang i året-1 51900-1 519
Reklassifisering00-2 387-2 387
Anskaffelseskost per 31.121 7492 8215385 108
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger:    
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.12 39574503 139
Årets avskrivinger3435410884
Avgang i året-1 51900-1 519
Akkumulerte av - og nedskrivinger per 31.121 2191 28602 505
Balanseført beløp per 31.12.5301 5365382 603
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år        
Avskrivningsplanlineærlineær

 

 

Legg til i min rapport