Note 10 - Bankinnskudd

 

   20182017                                                                    
Budne midler 22 24718 966 
Gjeld til kredittinstitusjoner -152 641-110 244 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -130 394-91 278 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Legg til i min rapport