Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20182017                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       
Driftsresultat -47 118-35 958 
Justert for periodens av- og nedskrivninger11,12 3 2142 930 
Endring i kundefordringer 900-2 583 
Endring i leverandørgjeld 2 392-1 022 
Endring offentlig gjeld -1 163228 
Pensjon607349 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden17 2 788  
Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 850-2 254 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -36 529-38 310 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler11,12 -2 395-1 030 
Finansielle investeringer17 -12 772-2 088
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -15 168-3 118 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -7 960-31 894 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag21 94 55886 153 
Utbetaling utbytte -73 342-48 845 
Øvrige finansieringsaktiviteter 12 0645 110 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 25 32010 523 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 10 -91 278-60 373 
Netto kontantstrøm -26 377-30 905 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.10 -117 656-91 278 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 

Legg til i min rapport