Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20182017                            
EIENDELER     
      
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 93 1854 498 
Øvrige immaterielle eiendeler 122 6143 926 
Sum immaterielle eiendeler  5 7998 424 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 113 0812 603 
Sum varige driftsmidler  3 0812 603 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17689 152679 218 
Investeringer i aksjer og andeler 1818 38233 901 
Pensjonsmidler 8726820 
Andre fordringer 196392 
Sum finansielle anleggsmidler  708 323714 031 
      
Sum anleggsmidler  717 202725 058 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 192 7122 922 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 139561 645 
Andre fordringer  3 4444 482 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 13113 87394 558 
Sum omløpsmidler  120 985103 607 
      
SUM EIENDELER  838 188828 666 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-33-10 
Overkurs 4256 982256 982 
Annen egenkapital 468 346101 751 
Sum egenkapital  374 222407 650 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 8,1434 25835 808 
Langsiktig rentebærende gjeld  18201 921202 722 
Sum langsiktig gjeld  236 179238 530 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,18130 39491 278 
Leverandørgjeld 183 6971 078 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 13341568 
Skyldige offentlige avgifter  9942 157 
Foreslått utbytte 485 56573 375 
Annen kortsiktig gjeld 186 79514 028 
Sum kortsiktig gjeld  227 786182 485 
      
Sum gjeld  463 965421 015 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  838 188828 666 

 

 

Se noter her

Legg til i min rapport