Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned selskapsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20182017                  
      
Driftsinntekter     
Annen driftsinntekt  17 11216 871 
Sum driftsinntekter  17 11216 871 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnad  7,836 88333 093 
Annen driftskostnad  6 21 33916 806 
Sum driftskostnader  58 22749 899 
      
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden 17 -2 788   
Driftsresultat (EBITDA)  -43 904 -33 028 
      
 Av- og nedskrivninger 11,12 3 214 2 930 
 Driftsresultat (EBIT)  -47 118 -35 958 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17,2179 57357 558 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 21 3 9369 525 
Annen finansinntekt 21 36 96538 898 
Sum finansinntekter  120 474105 980 
      
Nedskriving finansielle eiendeler 21  49 299 
Annen finanskostnad 21 6 3697 243 
Sum finanskostnader  6 36956 542 
      
Netto finansposter  114 10649 439 
      
Årets resultat før skatt  66 98813 480 
Skattekostnad på ordinært resultat 96451 523 
Resultat etter skatt  66 34311 957 
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi  -15 569  
Estimatavvik pensjon 82 064-2 284 
Skatteeffekt  -475525 
      
Poster som blir reklassifisert til resultatet     
Verdiendring finansielle eiendeler   -34 726 
Kontantstrømsikring 
840511 
Skatteeffekt 
-193-118 
      
Utvidet resultat  4-13 333-36 091 
Totalresultat  -53 010-24 134 
      
Disponering     
Overføring til annen egenkapital 4-19 223-61 417 
Foreslått utbytte 485 56573 375 
Sum overføringer  66 34311 957 


Se noter her

 

Legg til i min rapport

Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20182017                            
EIENDELER     
      
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 93 1854 498 
Øvrige immaterielle eiendeler 122 6143 926 
Sum immaterielle eiendeler  5 7998 424 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 113 0812 603 
Sum varige driftsmidler  3 0812 603 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17689 152679 218 
Investeringer i aksjer og andeler 1818 38233 901 
Pensjonsmidler 8726820 
Andre fordringer 196392 
Sum finansielle anleggsmidler  708 323714 031 
      
Sum anleggsmidler  717 202725 058 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 192 7122 922 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 139561 645 
Andre fordringer  3 4444 482 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 13113 87394 558 
Sum omløpsmidler  120 985103 607 
      
SUM EIENDELER  838 188828 666 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-33-10 
Overkurs 4256 982256 982 
Annen egenkapital 468 346101 751 
Sum egenkapital  374 222407 650 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 8,1434 25835 808 
Langsiktig rentebærende gjeld  18201 921202 722 
Sum langsiktig gjeld  236 179238 530 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,18130 39491 278 
Leverandørgjeld 183 6971 078 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 13341568 
Skyldige offentlige avgifter  9942 157 
Foreslått utbytte 485 56573 375 
Annen kortsiktig gjeld 186 79514 028 
Sum kortsiktig gjeld  227 786182 485 
      
Sum gjeld  463 965421 015 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  838 188828 666 

 

 

Se noter her

Legg til i min rapport

Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20182017                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       
Driftsresultat -47 118-35 958 
Justert for periodens av- og nedskrivninger11,12 3 2142 930 
Endring i kundefordringer 900-2 583 
Endring i leverandørgjeld 2 392-1 022 
Endring offentlig gjeld -1 163228 
Pensjon607349 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden17 2 788  
Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 850-2 254 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -36 529-38 310 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler11,12 -2 395-1 030 
Finansielle investeringer17 -12 772-2 088
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -15 168-3 118 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -7 960-31 894 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag21 94 55886 153 
Utbetaling utbytte -73 342-48 845 
Øvrige finansieringsaktiviteter 12 0645 110 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 25 32010 523 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 10 -91 278-60 373 
Netto kontantstrøm -26 377-30 905 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.10 -117 656-91 278 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 

Legg til i min rapport

Noteoversikt

Se noter her

Note 1 - Regnskapsprinsipper

 

Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. Årsregnskapet for regnskapsåret 2018 er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og ble vedtatt i styremøte den 14. februar 2019.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven § 3-9 og Forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 3. nov 2014. Dette innebærer i hovedsak at innregning og måling følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart i Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS.

Regnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap, med unntak av følgende regnskapsposter:
- Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet og over andre inntekter og kostnader og finansielle instrumenter til amortisert kost.

For alle perioder opp til og med det året som endte 31. desember 2015, utarbeidet selskapet sitt regnskap i samsvar med norsk regnskapsskikk (GRS). Regnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2016 var det første selskapet har utarbeidet i samsvar med Forskrift om forenklet IFRS.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler klassifiseres som omløpsmiddel når selskapet forventer å realisere eiendelen, eller har til hensikt å selge eller forbruke den i selskapets ordinære driftssyklus. Videre er eiendeler som primært holdes for omsetning eller som forventes realisert innen tolv måneder etter rapporteringsperioden også å anse som omløpsmidler. Tilsvarende gjelder også eiendeler i form av kontanter eller kontantekvivalenter, med mindre disse er underlagt begrensninger som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Alle andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler.

Forpliktelser klassifiseres som kortsiktig når de forventes å bli gjort opp i selskapets ordinære driftssyklus, når de primært holdes for omsetning, eller dersom forpliktelsen forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter rapporteringsperioden. Eventuelle vilkår for forpliktelsen, som etter motpartens valg kan føre til at den gjøres opp ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, påvirker ikke forpliktelsens klassifisering. Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Estimater og forutsetninger

Ledelsen bruker estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet.

Dette gjelder særlig vurderinger knyttet til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater, regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Note 2 - Implementering av nye regnskapsprinsipper, nye standarder og fravik fra IFRS

Fravik fra IFRS:
IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 fravikes slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Endringer i regnskapsprinsipper og fortolkninger som:

Har trådt i kraft

IFRS 9 - Finansielle instrumenter

Standarden ble implementert fra 1. januar 2018. Standarden erstattet IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser.

Tidligere standard IAS 39 hadde fire hovedkategorier av finansielle eiendeler og detaljerte regler knyttet til hver av kategoriene. IFRS 9 har en mer prinsippbasert tilnærming til om et instrument skal måles til amortisert kost eller til virkelig verdi. Etter IFRS 9 er det bare finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol, og som selskapet holder for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer, som skal måles til amortisert kost. Andre instrumenter skal måles til enten virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) eller til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Overgangen til IFRS 9 vil ikke medføre endring i klassifisering for selskapets finansielle instrumenter, kun endring av begrepsbruk.

Alle egenkapitalinvesteringer måles fortsatt til virkelig verdi, men selskapene har valgt å presentere verdiendringene over OCI/andre inntekter og kostnader og ikke over resultatet. Det vil si at selskapet ikke endrer praksis fra tidligere, da de også historisk har klassifisert alle aksjeinvesteringer som finansielle eiendeler målt til virkelig verdi, hvor verdiendringene er ført over totalresultatet (OCI). Selskapet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for selskapet. I regnskapet får man dermed skilt ut verdiendringene fra finanspostene og i stedet presentert de på en egen linje under totalresultat/OCI. Under IAS 39 var disse verdiendringene klassifisert som tilgjengelig for salg til virkelig verdi over OCI med reklassifisering over resultatet. Etter IFRS 9 klassifiseres de som egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over OCI, og det er ikke lenger en mulighet å reklassifisere verdiendringene over resultatet.

Ved første gangs innregning er det valgfritt hvilket alternativ man velger, med den eneste begrensning at investeringer som defineres som «held for trading» må føres over resultat. Det er vurdert at «held for trading» p.t ikke vil være relevant for Polaris Media.

Valg av prinsipp gjøres på instrumentnivå, altså investering for investering. Det er med andre ord ikke et policyvalg.

Både etter IAS 39 og IFRS 9 skal alle derivater måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Som unntak fra denne hovedregelen kan sikringsbokføring benyttes (verdiendring over OCI) for derivater som er sikringsinstrumenter på utpekte sikrede poster i balansen eller mot transaksjoner i resultatet. Det er ingen instrumenter som blir påvirket av overgangen.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal måles til amortisert kost. Dette gjelder kundefordringer, andre fordringer og bankinnskudd. Disse postene ble etter IAS 39 klassifisert som utlån og fordringer mens de etter IFRS 9 klassifiseres som finansielle instrumenter målt til amortisert kost. Denne endringen av klassifisering fremgår av note 18 "Finansielle instrumenter". Det er ingen endring i verken klassifisering eller måling for finansielle forpliktelser målt til amortisert kost ved innføring av IFRS 9.

Ny tapsmodell:
Etter IAS 39 skal nedskrivning for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. Tapsavsetninger etter IFRS 9 skal baseres på forventet tap, uten en tilsvarende "terskel" (objektive bevis) som i IAS 39. Selskapet har under IAS 39 benyttet seg av anledningen til å gjøre en tapsavsetning på porteføljebasis også for fordringer som ikke er forfalt, med den begrunnelse at et objektivt tap har skjedd, men ikke dukket opp til overflaten (såkalt IBNR - Incurred but not reported). Selskapet har i all hovedsak fordringer som har korte forfall, noe som medfører uvesentlig forskjell i tapsavsetningene og overgangen til IFRS 9 har derfor hatt liten effekt. Selskapet benytter den forenklede metoden (lifetime expected credit losses).

Standarden er implementere uten tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2018, dvs uten tilpasning av sammenligningstall.

IFRS 15 - Inntektsføring

IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder ble implementert 1. januar 2018. Standarden erstattet IAS 18 Driftsinntekter, IAS 11 Anleggskontrakter og tilhørende tolkninger. Hovedprinsippet i den nye standarden er at det forventede vederlaget skal inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av kontroll over varer eller tjenester til kunden. Selskapet har implementert standarden med tilbakevirkende kraft dvs uten tilpasning av sammenligningstall.

Selskapet har hovedsakelig inntekter knyttet til regnskapshonorar og andre tjenester til selskapets datterselskaper. Regnskapshonoraret og øvrige tjenester inntektsføres i takt med utførelse av tjenesten.

Overgang til IFRS 15 har ikke resultert i vesentlige endringer for regnskapsføringen til selskapet.

Selskapet har gode rutiner og prosesser for periodisering av inntekter i henhold til risiko og kontrollovergang av leverte tjenester.

Ennå ikke har trått i kraft

IFRS 16 - Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler har ikrafttredelse fra 1.1.2019, og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler - insentiver og SIC-27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. IFRS 16 regulerer innregning, måling, presentasjon og notekrav knyttet til leieavtaler og krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse (forpliktelse til å betale leie) og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. Dette er på lik linje som regnskapsføringen av finansielle leieavtaler etter IAS 17. Standarden tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost. I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

IFRS 16 krever at leietaker foretar en fornyet måling av leieforpliktelsen som følge av konkret angitte endringer i kontantstrømmer (som endring i forventet betalinger knyttet til restverdigarantier og endring i fremtidige leiebetalinger som følge av endringer i indeks eller rentesats) og/eller som følge av konkret angitte endringer i leieperioden (som endret vurdering av leieperioden og endret vurdering av en opsjon til å kjøpe underliggende eiendel) annet enn ved endring av kontrakten som sådan. Endring av leieforpliktelsen som følge av fornyet måling vil som hovedregel blir ført som en justering av rett til bruk eiendelen.

IFRS 16 har i det store og hele samme krav for regnskapsføring hos utleier som etter nåværende IAS 17 Leieavtaler. Utleier vil fremdeles måtte klassifisere leiekontrakten som enten operasjonell eller finansiell leieavtale.

Kravene til tilleggsopplysninger utvides for både leietaker og utleier.

Implementering av IFRS 16

Ved implementering av IFRS 16 må selskapet gjøre et valg i forhold til om det ønsker full retrospektiv anvendelse (endre alle historiske sammenlignigstall) av standarden eller modifisert retrospektiv anvendelse. Selskapet har valgt å benytte en modifisert retrospektiv anvendelse.

Ved modifisert retrospektiv anvendelse må man foreta en ny beregning for alle tidligere operasjonelle leieavtaler, men uten å måtte endre sammenligningstall. Man kan benytte dagens marginale lånerente (rente per 1.1.2019) ved neddiskontering av kontantstrømmene både ved beregning av leieforpliktelsen og rett til bruk eiendelen. Ved beregning av leieforpliktelsen (nåverdien) er det bare utestående leiebetalinger som skal inngå. Ved beregning av rett til bruk eiendelen har selskapet valgt å beregne eiendelen som om IFRS 16 alltid har blitt benyttet, men med bruk av de praktiske forenklingene som standarden gir åpning for.

Selskapet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. Selskapet har også valgt å ikke benytte IFRS 16 for leie av immaterielle eiendeler (leie av programvare m.m.).

Selskapets leieavtaler er knyttet til leie av lokaler. Avtaler med lav verdi (virkelig verdi som ny) og som utløper i løpet av 2019 er ikke inkludert. Ved gjennomgang av avtalene har selskapet spesielt sett på om avtalen kan sies opp av utleier med kort varsel og om det er sannsynlig at utleier vil benytte seg av denne retten. Dersom utleier har en mulighet til å si opp avtalen på kort varsel, men det er lite sannsynlig at de vil bruke denne retten, er avtalen innarbeidet som en leieforpliktelse med en tilhørende bruksrett. Andre viktige faktorer som er blitt vurdert er om eiendelen er identifiserbar, dersom utleier har mulighet til å bytte ut/erstatte eiendelen/lokalene og det er sannsynlig at utleier benytter seg av denne retten, er eiendelen ikke innregnet.

Noen av kontraktene inneholder leie av lokaler, parkeringsplasser og lager. Disser er behandlet sammen som en kontrakt. Tjenesteelementer i avtalen som betaling av felleskostnader, rengjøring og kantine er ikke balanseført men kostnadsføres løpende.

Ved beregning av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er mest sannsynlig at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid, og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

Selskapet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Polaris Media har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel.

Effekt på regnskapet

Polaris Media ASA har kun leieavtaler knyttet til leie av lokaler, med en gjenværende levetid på mellom 6 - 12 år. Selskapet har i løpet av 2018 kartlagt alle leieavtaler og egenkapitalen vil bli redusert med 0,5 - 0,7 mill. som følge av innføringen av IFRS 16.

 

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen består av

                      AntallPålydendeBokført                                                                                                       
Ordinære aksjer  48 926 781148 926 781 
Sum 48 926 781148 926 781 


Eierstruktur:
De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12. var:

NavnAntall aksjerProsent                                                 
SCHIBSTED ASA 14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 % 
SOFELL AS 1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA 924 0001,9 % 
AMBLE INVESTMENT AS
558 9301,1 % 
FORTE TRØNDER319 9490,7 % 
GH HOLDING AS307 3700,6 % 
Sum 10 største aksjonærer43 922 96389,8 % 
Øvrige aksjonærer5 003 81810,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 

 

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernregnskapet kan hentes på www.polarismedia.no

 

Note 4 - Egenkapital

 

2018Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201848 927-10256 982101 751407 650 
Årets resultat   66 34366 343 
Avsatt utbytte   -85 565-85 565 
Andre føringer -22 -851-873 
(utvidet res.)   -13 333-13 333 
Egenkapital per 31.1248 927-33256 98268 346374 222 

 

Note 5 - Salgsinntekter

Polaris Media ASA er konsernets morselskap og leverer regnskapstjenester og andre tjenester til sine datterselskap. Selskapet har hovedsakelig inntekter knyttet til regnskapshonorarer og andre tjenester levert til sine datterselskaper. Regnskapshonorarer og øvrige tjenester inntektsføres i takt med utførelsen av tjenesten.

Inntektsføring skjer normalt separat på hver enkelt vare eller tjeneste per transaksjon. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å splitte identifiserbare bestanddeler i hver transaksjon for å gjenspeile innholdet i den. Motsatt vurderes to eller flere transaksjoner samlet når transaksjonene er forbundet på en slik måte at den økonomiske virkningen ikke kan forstås uten å se serien av transaksjoner i sammenheng.

Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget og presenteres etter fradrag for merverdiavgift.

                                                                                    20182017                                
Driftsinntekter   
Annen driftsinntekt17 11216 871 
Sum driftsinntekt17 11216 871 

Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20182017                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 6969 
 Telefon, porto 394382 
 Reisekostnader 1 4501 576 
 IT kostnader 5 0415 024 
 Konsulent og rådgivningstjenester 7 5926 856 
 Drift bygninger og driftsmidler 4 0463 425 
 Annen driftskostnad 2 745-526 
 Sum andre driftskostnader 21 33916 806 

 

 

Note 7 - Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnader                  20182017                                                      
Lønninger
29 15125 732 
Arbeidsgiveravgift 4 0443 751 
Pensjonskostnader (se note 8) 2 6742 481 
Andre ytelser 1 0211 130 
Sum 36 88933 093 
     
Antall årsverk per 31.12 2828 

 

Godtgjørelse til revisor              20182017                                               
Lovpålagt revisjon 410444 
Skatterådgivning 207292 
Andre tjenester utenfor revisjon 183440 
Sum 8001 175 

 

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

 

Ytelser til ledende ansatte:

2018                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth4 9882 208211262230 2 910 
        
2017       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
Årslønn 1Prestasjons-
basert lønn 2
Pensjon 3Annen
godtgjørelse 4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch154 2242 94409404154 299 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 2302 15202491792 579 


1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2018.

2)Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn, og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2018 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2017). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3)Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2018 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar, kap. 12.

 

  20182017
Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer
eid i Polaris
Media ASA
 StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum
Styret       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183602438435324377
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder fra 23.05.2018) 2054625117346219
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1886225017362235
Styremedlem Trond Berger*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 18801881730173
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1882421217324197
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018) 1000100000
Styremedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2018) 100010016016
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 9881882421217324197
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva68018801881120112
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 2402416016
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 00024024
Varamedlem aksjonærvalgt Stefan Persson (ny i 2018)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 409880881730173
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75800016016
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen (ny i 2018)* 000000
Fratrådte styremedlemmer:        
Varamedlem ansatterepresentant Jørn Helge Egseth (fratrådt 2018)
 000000
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (fratrådt 2017) 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (fratrådt 2018) 16016000
Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt 2018) 1052412920818226
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A Møller*  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo  3939 2222
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther  4444 2828
Sum 1 9352872 2211 8622482 110

* Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge ansatt i Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar , kap. 11.

 

Note 8 - Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonspremie til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres når den påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014.

Pensjonsforpliktelsen for gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordning blir beregnet årlig av en uavhengig aktuar som beregner nåverdien av påløpte ytelser i henhold til påløpte ytelsers metode. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen beregnes ved å diskontere estimerte, fremtidige utbetalinger med rentesatsen til foretaksobligasjoner med høy kvalitet, som er utstedt i samme valuta som pensjonen utbetales i, og som har tilnærmet lik forfall som den tilhørende pensjonsforpliktelsen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Balanseført nettoforpliktelse utgjør summen av påløpt pensjonsforpliktelse minus virkelig verdi av eventuelle tilknyttede pensjonsmidler.

Estimatendringer, som består av aktuarielle gevinster og tap, samt avkastning på pensjonsmidlene utover resultatført avkastning, innregnes i oppstilling av andre inntekter og kostnader (totalresultat). Aktuarielle gevinster og tap blir ikke reklassifisert over resultatet i en senere periode.

Pensjonskostnad bokføres som lønn- og personalkostnader i resultatregnskapet. Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen og avkastning på pensjonsmidlene føres som henholdsvis «annen finanskostnad» og «annen finansinntekt». Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes som «annen driftsinntekt» eller «annen driftskostnad» i resultatregnskapet på det tidspunktet avkortningen eller oppgjøret inntreffer. En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnad:                              20182017                                                  
Diskonteringsrente 2,60 %2,30 %   
Forventet avkastning 2,60 %2,30 % 
Lønnsregulering 2,50 %2,25 % 
Pensjonsregulering 0,80 %0,40 % 
Pensjonsreg. Opptj. Folketrygden 2,50 %2,25 % 

 

Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                                                         20182017                                                           
Årets pensjonsopptjening 00 
+ Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -50 
+ Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 670686 
+ Administrasjonskostnader 6253 
+ Periodisert arbeidsgiveravgift 97100 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 824839 
Medlemsinnskudd fra ansatte -381-352 
Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsplan 1 9251 762 
Andre pensjonskostnader 305232 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 2 6742 481 
     
Aktuarmessige gevinster og tap innregnet direkte i egenkapitalen 2 064-2 284 
     
Antall aktive i ytelsesbasert ordning 11 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 33 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 20182017                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Årets endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.13 41829 86633 2843 09027 29130 381 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen6668775380710789 
Kostnader ved tidligere perioders opptjening (planendring)-3640-364000 
Aktuarmessige gevinster og tap5-1 982-1 9772941 8662 160 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-460-46 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.123 07928 58231 6513 41829 86633 284 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.14 15804 1583 89003 890 
Forventet avkastning på pensjonsmidler830831040104 
Aktuarmessige gevinster og tap-1250-1252110211 
Planendring-3590-359000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-460-46-460-46 
Administrasjonskostnader-1020-102-1100-110 
Premieinnbetalinger19501951100110 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.123 80403 8044 15804 158 
        
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-72528 57227 847-82029 86629 047 
Arbeidsgiveravgift04 0294 02904 2114 211 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling01 5791 57901 6771 677 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0787805454 
Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12-72534 25733 532-82035 80834 988 
        
Pensjonsmidler i balansen  726  820 
Pensjonforpliktelser i balansen  34 258  35 808 
Netto pensjonsforpliktelser i balansen  33 532  34 988 

 

 

Note 9 - Skatt

 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag gjeldende skattesats av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:                 20182017                                                    
Betalbar skatt 00 
Endring utsatt skatt 6451 523 
Årets totale skattekostnad 6451 523 
     
Avstemming av skattekostnad    
Ordinært resultat før skattekostnad 66 98813 480 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 23%/24% 15 4073 235 
     
Skatteeffekt av følgende poster:    
Ikke fradragsberettigede kostnader 80512 558 
Ikke skattepliktige inntekter -16 353-14 448 
Effekt endret skattesats 145178 
Resultatandeler datterselskap / tilknyttede selskap 6410 
Skattekostnad 6451 523 
     
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 239443 
Anleggsmidler 202222 
Pensjonsforpliktelser 7 5378 236 
Avsetninger 261147 
Sum skatteeffekt av fordeler 8 2399 049 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 0544 551 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 5 0544 551 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) 3 1854 498 

 

 

Note 10 - Bankinnskudd

 

   20182017                                                                    
Budne midler 22 24718 966 
Gjeld til kredittinstitusjoner -152 641-110 244 
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. -130 394-91 278 


Polaris Media ASA er deltaker i en konsernkontoordning.

Konsernkontoinnehaver og alle deltakere i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig for forpliktelsene (trekkrettighetene) under avtalen. Polaris Media ASA inngår i konsernets felles skattetrekksgaranti.

 

Note 11 - Varige driftsmidler


Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
 
Varige driftsmidler omfatter eiendom, anlegg og utstyr som er beregnet for produksjon, levering av varer eller administrative formål, og som har varig levetid. Driftsmidlene måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved salg eller avhendelse blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap (gevinst) resultatføres.
 
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.
 
Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene.

 

2018Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum
Anskaffelseskost    
Anskaffelseskost per 1.11 7492 8215385 108
Tilgang i året1 96775832 126
Avgang i året-1700-17
Reklassifisering00-530-530
Anskaffelseskost per 31.122 9922 897916 687
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:    
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.11 2191 28602 505
Årets avskrivinger62647701 102
Utrangering-70800-708
Akkumulerte av - og nedskrivinger per 31.121 1371 76302 899
Balanseført beløp per 31.121 8551 134913 081
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år        
Avskrivningsplanlineærlineær

 

2017Maskiner og
anlegg m.m 
Driftsløsøre
inventar m.m 
Anlegg under
utførelse
Sum
Anskaffelseskost    
Anskaffelseskost per 1.13 1862 7952 5338 514
Tilgang i året8226392499
Avgang i året-1 51900-1 519
Reklassifisering00-2 387-2 387
Anskaffelseskost per 31.121 7492 8215385 108
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger:    
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.12 39574503 139
Årets avskrivinger3435410884
Avgang i året-1 51900-1 519
Akkumulerte av - og nedskrivinger per 31.121 2191 28602 505
Balanseført beløp per 31.12.5301 5365382 603
               
       
Økonomisk levetid5 - 10 år4-15 år        
Avskrivningsplanlineærlineær

 

 

Note 12 - Immaterielle eiendeler

Separat ervervede immaterielle eiendeler balanseføres til kost. Ved etterfølgende rapporteringsperioder måles immaterielle eiendeler til anskaffelseskost redusert for eventuelle av – og nedskrivninger.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette.

Goodwill og andre immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes for nedskrivning dersom det er indikasjoner for verdifall, men minst årlig, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. For immaterielle eiendeler med ubestemt levetid gjøres det en årlig vurdering med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til bestemt levetid prospektivt.

Gevinst eller tap ved avgang av immaterielle eiendeler beregnes som differansen mellom netto salgsinntekt og balanseført verdi. Gevinst inntektsføres under «annen driftsinntekt» og tap under «annen driftskostnad».

Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende gjennom året, med mindre intern utvikling tilfredsstiller kravene til balanseføring.

 

2018ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.115 5413 25818 798
Tilgang i året2681269
Reklassifisering373157530
Anskaffelseskost per 31.1216 1823 41619 597
   
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.111 6603 21214 872
Årets avskrivinger2 064472 111
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.1213 7253 25916 983
Balanseført beløp per 31.122 4571572 614
         
 
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år
Avskrivningsplanlineærlineær

 

2017ProgramvareEgenutvikletSum
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.112 6233 25815 881
Tilgang i året5300530
Reklassifisering2 38702 387
Anskaffelseskost per 31.1215 5413 25818 798
    
Akkumulerte av- og nedskrivninger:   
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 1.19 9892 83712 826
Årets avskrivinger1 6713752 046
Akkumulerte av- og nedskrivinger per 31.1211 6603 21214 872
Balanseført beløp per 31.123 880463 926
         
 
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år
Avskrivningsplanlineærlineær

 

Nedskrivninger av ikke-finansielle eiendeler

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at en eiendel har falt i verdi. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp.

Gjenvinnbart beløp anses som den høyeste verdi av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi, og beregnes for en enkelt eiendel, med mindre eiendelen ikke genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler.

En eiendel har falt i verdi når dens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp, og eiendelen nedskrives i slike tilfeller til gjenvinnbart beløp. Reduksjonen er et tap ved verdifall som føres i resultatet.

Selskapet vurderer på hvert rapporteringstidspunkt om det finnes indikasjoner på at et tap ved verdifall som er innregnet for en annen eiendel enn goodwill i tidligere år, ikke lenger finnes eller er redusert. Dersom slike indikasjoner foreligger, estimeres denne eiendelens gjenvinnbare beløp, og tidligere nedskrivning reverseres til et beløp som maksimalt tilsvarer det tidligere gjenvinnbare beløp med fradrag for akkumulerte avskrivninger.

Note 13 - Nærstående parter

Som nærstående part betraktes datterselskap (inkl. datterdatter) , tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. For oversikt over datterselskap, se note 16 Datterselskaper.

Polaris Media ASA investerte i 2018 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS. Transaksjoner med HeltHjem er derfor inkludert i oversikten nedenfor.

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av den daglige driften. Polaris Media ASA er i tillegg deltaker i konsernkontoordning, og transaksjoner mellom selskapene vil følgelig også bestå av rentekostnader og -inntekter. Alle avtaler og transaksjoner er inngått på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter.

 

 20182017
Nærstående partSalg tilKjøp fraSalg til Kjøp fra
A/S Sør-Trøndelag-643 -568 
Adressa Distribusjon AS-468 -460 
Adresseavisen AS-3 0036 192-2 7385 406
Adresseavisens Telefontjenester AS-145 -148 
Andøyposten AS-144 -146 
Brønnøysundsavis AS-535 -422 
Driva AS-359 -321 
Fjordabladet AS-212 -191 
Fjordens Tidende AS-432 -376 
Fjordingen AS-361 -319 
Fjordtrykk AS-50 -51 
Folkebladet AS-795 -429 
Fosna-Folket AS-665 -512 
Framtid i Nord AS-389 -256 
Harstad Tidende AS-1 0069-553 
HTG Multimedia AS-203 -17039
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS-50 -53 
Inord AS-195 -171 
Johan Tillers Vei 1-5 AS  -26
Mediehuset i Tromsø AS-69610-5759
Mediehuset Innherred AS-1 307 -556 
Møre-Nytt AS-347 -324 
Nordavis AS-785 -5803
Nordvest Distribusjon-377 -370 
Norsk Avisdrift AS-55 -54 
Opdalingen AS-273 -244 
Polaris Distribusjon Nord AS-212 -198 
Polaris Eiendom AS-50 -199 
Polaris Media Midt-Norge AS-339 -201 
Polaris Media Nord-Norge AS-487 -1 612 
Polaris Media Nordvestlandet-28319-252 
Polaris Regnskap AS-18 -12 
Polaris Trykk Alta AS-116 -111 
Polaris Trykk AS-273 -2551
Polaris Trykk Harstad AS-58511-55327
Polaris Trykk Trondheim AS-1 0891 092-1 038798
Polaris Trykk Ålesund AS-535 -507 
Romsdals Budstikke AS-1 7622 042-1 400719
Skjåk Medieutvikling AS-262 -237 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS-612 -489 
ST-Trykk AS-55 -57 
Sunnmøringen AS-147 -154 
Sunnmørsposten AS-2 567 -1 8471
Trøndelagspakken AS-259 -235 
Trønderbladet AS-446 -371 
Vesterålen Online AS-619 -306 
Vesterålens Avis AS-159 -151 
Vestlandsnytt AS-238   
Vigga AS-156 -163 
Vikebladet Vestposten AS-377 -328 
Åndalsnes Avis AS-3271-29835
Sum-25 4679 376-21 5867 037

 

 20182017
Nærstående partFordringGjeldFordringGjeld
Adressa Distribusjon AS2 997 35 
Adresseavisen AS64 449-5135 680-467
Adresseavisens Telefontjenester AS  12 
Brønnøysundsavis AS31   
Driva AS12   
Fjordabladet AS6 19 
Fjordens Tidende AS14 34 
Fjordingen AS11 27 
Fjordtrykk AS  5 
Folkebladet AS38 27 
Fosna Folket AS33 4 404 
Framtid i Nord AS16 18 
Harstad Tidende AS852 1 131 
HTG Multimedia AS  2 035 
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS  2 348 
Mediehuset iTromsø AS83 33 
Mediehuset Innherred AS40 65 
Møre-Nytt AS10 27 
Nordavis AS45   
Nordvest Distribusjon  28 
Norsk Avisdrift AS  5 
Opdalingen AS 21 
Polaris Distribusjon Nord AS  2 166 
Polaris Eiendom AS2 000 17 
Polaris Media Midt-Norge AS  17 
Polaris Media Nord-Norge AS  248 
Polaris Media Nordvestlandet34 300 37 023 
Polaris Trykk Alta AS  8 
Polaris Trykk AS  22 
Polaris Trykk Harstad AS  30 
Polaris Trykk Trondheim AS -8242-86
Polaris Trykk Ålesund AS  25 
Romsdals Budstikke AS100-207104-15
Skjåk Medieutvikling AS3 19 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS23 1 875 
ST-Trykk AS2 500 4 
Sunnmøringen AS2 12 
Sunnmørsposten AS152 4 218-1
Sør-Trøndelag AS7 034 4 266 
Trøndelagspakken AS23 48 
Trønderbladet AS18 33 
Vesterålen Online AS3 10 
Vesterålens Avis AS  12 
Vestlandsnytt AS2   
Vigga AS1 16 
Vikebladet Vestposten AS13 29 
Åndalsnes Avis AS9 7 
Sum114 830-34196 203-568

 

Note 14 - Avsetninger og usikre forpliktelser

En avsetning regnskapsføres når selskapet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen samt at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapet har i forbindelse med restrukturering av selskapet inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgiving.

 

 Restrukturering

                                                  Pensjon/AfpSluttpakkerAndre
Avsetninger
Sum
Balanse pr 1.11 677  1 677
Avsatt i perioden    
Reversert i perioden    
Benyttet avsetning i perioden-98  -98
Balanseført pr 31.12.20181 579

1 579
     
           
Utbetales i 201998 
Utbetales etter 20191 481 
Sum1 579 

 

Note 15 - Leieavtaler


Operasjonelle leieavtaler - selskapet som leietaker

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført til konsernet klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger bokføres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

 

ÅrHusleieavtalerIT relaterte
forpliktelser
Andre
finansielle
forpliktelser
Sum                                                                         
20191 994  1 994 
20202 044  2 044 
20212 095  2 095 
20212 147  2 147 
Etter 202112 224  12 224 
Sum20 503
 20 503 

 

Selskapet leier to lokaler i Ferjemannsveien 10 på henholdsvis 15 og 7 år, gjeldende fra henholdsvis 2015 og 2018.

 

Note 16 - Datterselskaper

 

Datterselskap

Eierandeler i selskaper der konsernet alene har bestemmende innflytelse anses som datterselskaper. Et foretak anses normalt å være kontrollert av selskapet dersom selskapet:
- har makt over foretaket
- er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i foretaket
- har mulighet til å bruke sin makt over foretaket, til å påvirke sin avkastning.
 
Datterselskapene er vurdert etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning ved objektive indikasjoner på verdifall. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet samme år som det er avsatt i givers regnskap. Det er gjennomført en påfølgende nedskrivningsvurdering for investeringen.

 

DatterselskapForretnings-kontor Eierandel 31.12Egenkapital 31.12Resultat etter skatt Bokført verdi 31.12                                                                                                              
Polaris Media Midt-Norge ASTrondheim100 %92 8702 067117 585 
Polaris Media Nord-Norge ASTromsø     100 %88 8006 34873 099 
Polaris Trykk ASHeimdal    100 %81 799843171 629 
Polaris Media Nordvestlandet ASUlsteinvik       100 %239 64923 512302 592 
Polaris Eiendom ASTrondheim100 %12 4568714 000 
Polaris Regnskap ASTrondheim      100 %691640 
Sum eiendeler i datterselskap    679 218 

  

Note 17 - Tilknyttede selskap


Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor selskapet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer selskapets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når selskapet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som investering i datter og tilknyttet selskap under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Polaris Media investerte 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS i 2018 i forbindelse med en rettet emisjon.

 

Merverdianalyse 

 

                                                                                         HeltHjem
netthandel AS
                                                                                                                              
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 722 
Anskaffelseskost 12 722 
    
Beregning av årets resultatandel   
Andel av årets resultat -2 788 
Årets resultatandel -2 788 
    
Beregning av balanseført ført verdi   
Balanseført verdi 1.1.   
Tilgang i perioden 12 722 
Årets resultatandel -2 788 
Balanseført verdi 31.12. 9 934 

 

 

Note 18 - Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen. For finansielle eiendeler skilles det mellom gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Klassifisering av finansielle eiendeler bestemmes ut fra kontraktsmessige vilkår for de finansielle eiendelene og hvilken forretningsmodell som brukes for styring av porteføljen som eiendelene inngår i.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter
Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal i utgangspunktet måles til amortisert kost. Instrumenter med tilsvarende kontantstrømmer som beskrevet over men hvor formålet er både å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og salg, skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendringer over OCI, men renteinntekter, valutaomregningseffekter og eventuelle nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter
Alle derivater skal måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt til sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investering i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument som ikke er holdt for handelsformål og som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. Selskapet har valgt å føre verdiendingen over OCI for disse egenkapitalinstrumentene Selskapet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Selskapet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer valgt å føre verdiendringer over OCI. Ordinært utbytte resultatføres, mens verdiendringer skal ikke til resultatet verken løpende eller ved avhendelse.

Finansielle forpliktelser

Finansielle forpliktelser som blant annet rentebærende gjeld skal måles til amortisert kost, med unntak av finansille forpliktelser som skal måles til virkelig verdi over resultatet på grunn at de er holdt for handelsformål, og finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet. Eksempel på finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet er derivater. Konsernet har en rentebytteavtale som blir omfattet av IFRS 9 sin definisjon av et derivat.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Metode for verdsettelse:
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.
For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.
Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser

2018Verdsettelses-
nivå
Finansielle
instrumenter målt
til virkelig verdi
over totalresultatet
Finansielle
instrumenter målt
til virkelig verdi
over resultatet
Finansiell
gjeld målt til
amortisert kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,318 382  18 382
Fordringer   120 985120 985
Andre langsiktige fordringer   6363
Sum finansielle eiendeler 18 382 121 048139 431
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld21 087 200 835201 921
Leverandørgjeld   4 0384 038
Annen kortsiktig gjeld   6 7956 795
Konsernkontoordning   130 394130 394
Sum finansiell gjeld 1 087342 061342 061343 148
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)6 367
 Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-1 087
 Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare)12 015

 

2017Verdsettelses-
nivå
Tilgjengelig for salgUtlån og fordringerFinansiell
gjeld målt til
amortisert kost
Sum
Finansielle  eiendeler                                                
Investeringer i aksjer og andeler1,333 901  33 901
Fordringer  103 607 103 607
Andre langsiktige fordringer  92 92
Sum finansielle eiendeler 33 901103 700 137 601
      
Finansiell gjeld     
Langsiktig rentebærende gjeld21 927 200 795202 722
Kortsiktig rentebærende gjeld   8 0008 000
Leverandørgjeld  1 646 1 646
Annen kortsiktig gjeld  6 028 6 028
Konsernkontoordning  91 278 91 278
Sum finansiell gjeld 1 92798 953208 795309 675
  
 Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)27 584
 Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)-1 927
 Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare)6 317

 

 

Note 19 - Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Det forventes ikke noe tap på fordringene i 2018, det er derfor ikke foretatt noen avsetning, og det er heller ikke kostnadsført noe tap i løpet av året.

Langsiktige fordringer
Oversikt over fordringer som forfaller senere enn ett år etter 31.12:

                                2018 2017                                                                                                        
Andre langsiktige fordringer                                 63 92 
Sum 63 92 


For konsernmellomværende fordringer henvises det til note 13 - Nærstående parter.

  

Note 20 - Pant og garantier

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskapene fremgår av tabellen nedenfor.

 

Pantesikret gjeld                             20182017                                                                        
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1 SMN 200 835200 795 
     
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet i selskapet    
 Datterselskaper 679 218679 218 


Se note 16 Datterselskaper for en nærmere spesifikasjon.

 

Garantiansvar

Selskapet har per 31.12 avgitt 2 forskjellige garantier relatert til hhv. husleie (17,5 mill.) og skattetrekk (37,5).

Note 21 - Finansposter

Finansinntekt  20182017
Inntekt på investering i datterselskap 79 57357 558
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 3 9369 525
Annen finansinntekt1) 36 96538 898
Sum finansinntekt 120 474105 980
    
Finanskostnader    
Nedskrivning av finansielle eiendeler2)  -49 299
Annen rentekostnad 5 8916 435
Annen finanskostnad  478808
Sum finanskostnader  6 36956 542


1) Beløpet består hovedsakelig av utbytte fra Polaris Media Nordvestlandet AS på hhv. 34,3 mill. i 2018 og 37 mill. i 2017.

2) I 2017 består beløpet av nedskrivning av Polaris Eiendom AS med 33,8 mill. og Trønder-Avisa AS med 15,5 mill.

Note 22 - Hendelser etter balansedagen

Selskapet har identifisert en hendelse som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato.

Fortrinnsrettsemisjon i Cxense
7. februar 2019 informerte Cxense om at de har vedtatt en fortrinnsrettsemisjon på 90 mill. til en kurs på kr 7 per aksje for å finansiere videre vekst i selskapet og sikre finansiering frem mot "break even". Det vil utstedes tegningsretter og per 11 februar omsettes aksjen for kr 8,50 per aksje. Tegningsperioden er fra 12 - 26 februar. Polaris Media har i årsregnskapet per 31.12.2018 verdsatt sine 467 528 aksjer til kr 26 per aksje, se note 18 Finansielle Instrumenter.

Legg til i min rapport