Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2018  2017  
     
Salgsinntekter4,5     1 524 8961 509 044 
Andre driftsinntekter4,509 167 
Sum driftsinntekter 1 524 8961 518 211 
     
Varekostnad16228 150224 612 
Lønnskostnad                         6,20,24679 857682 022 
Annen driftskostnad15464 153450 307 
Sum driftskostnader 1372 1601 356 941 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 6 2906 884 
Driftsresultat (EBITDA) 159 027168 154 
     
 Gevinst ved kjøp av aksjer -423  
Avskrivninger7,879 86884 918 
Nedskrivninger7,8529289 
Av- og nedskrivinger 80 39785 207 
Driftsresultat (EBIT) 79 05382 948 
     
Finansinntekter
1343 74845 228 
Finanskostnader138 82225 220 
Netto finansposter 34 92620 008 
Ordinært resultat før skattekostnad 113 979102 955 
     
Skattekostnad på ordinært resultat1919 22015 217 
Resultat etter skatt 94 75987 738 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 6981 202 
Aksjonærene i morselskapet 93 06186 536 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11,25 197 814 
Kontantstrømsikring12,13840511 
Inntektsskatt kontantstrømsikring -193-118 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
 Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi11,25159 500   
Estimatavvik pensjoner4 514-14 495 
Inntektsskatt estimatavvik pensjon og kildeskatt -1 1353 356 
Totalresultatet (comprehensive income) 258 284274 806 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 6981 202 
Aksjonærene i morselskapet 256 586273 604 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,941,79 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport