Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20182017              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1931 47940 002 
Goodwill, ervervet 7301 339301 249 
Øvrige immaterielle eiendeler 7178 291200 028 
Varige driftsmidler 8175 877213 376 
Investering i tilknyttet selskap 1065 16751 738 
Investering i felleskontrollert virksomhet 1030 16627 897 
Investering i aksjer og andeler 11,121 370 0921 210 205 
Øvrige finansielle anleggsmidler 121 2081 294 
Pensjonsmidler 673 25062 735 
Anleggsmidler  2 226 8682 108 526 
      
Varer  13 82713 393 
Fordringer 12,23157 816170 255 
Bankinnskudd, kontanter 12235 414186 825 
Omløpsmidler  407 058370 474 
Eiendeler  2 633 9262 479 000 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 22305 876305 899 
Opptjent egenkapital  1 504 2621 306 380 
Ikke-kontrollerende interesser  17 85834 679 
Egenkapital  1 827 9961 646 958 
      
Pensjonsforpliktelser 6138 436152 582 
Utsatt skatt 1946 76050 718 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14242 210249 789 
Langsiktig gjeld  427 406453 089 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,146 76914 769 
Leverandørgjeld 1240 30148 479 
Betalbar skatt 1915 8917 254 
Annen kortsiktig gjeld 12,17,24200 521308 451 
 Kontraktsforpliktelser 18 115 042   
Kortsiktig gjeld  378 524378 953 
Gjeld  805 930832 042 
Egenkapital og gjeld  2 633 9262 479 000 

 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport