Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2018KunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSumGoodwill                   
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1240 21243 35759 23646 899389 704301 249 
Tilgang i året001 6452 9054 55090  
Utrangering00-6 323-9 993-16 316 
Reklassifisering002 2051 9944 199 
Anskaffelseskost 31.12.240 21243 35756 76341 805382 137301 339  
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1114 793044 46530 418189 676 
Periodens avskrivninger12 10507 9409 96330 008 
Periodens nedskrivninger0394840478 
Utrangering00-6 323-9 993-16 316 
Akkumulerte avskrivninger 31.12126 89839446 16630 388203 846 
Bokført verdi 31.12113 31442 96210 59811 417178 291301 339  
        
2017KunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSumGoodwill  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1240 21243 35762 58836 160382 317293 421 
Merverdier ved virksomhetskjøp**00007 829 
Tilgang i året005 1285 79710 925 
Utrangering00-12 982- 6 659-19 641 
Reklassifisering004 50111 60116 103 
Anskaffelseskost 31.12.240 21243 35759 23646 899389 704301 249 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1102 654047 79026 548176 992 
Periodens avskrivninger12 13809 96310 52932 630 
Periodens nedskrivninger00909 
Utrangering00-12 982-6 659-19 641 
Reklassifisering00-3160-316 
Akkumulerte avskrivninger 31.12114 793044 46530 418189 676 
Bokført verdi 31.12125 42043 35714 77116 481200 028301 249 

*Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare
**Tilgang av goodwill kommer fra kjøp av Vestlandsnytt AS

 

Avskrivningssatser og utnyttbar levetid:

Kunderelasjoner avskrives lineært med 5 %, egenutviklede immaterielle eiendeler avskrives lineært over 3 år, mens øvrige immatereielle eiendeler avskrives  lineært over 4 år.

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media har gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år ble benyttet også for 2018. Testene ble i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene ble gjennomført ved at det ble beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp ble det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2019-2023. Etter denne perioden ble kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede diskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det ble benyttet en WACC før skatt på i snitt 10,9% (9,7%) og en WACC etter skatt på 8,6% (7,6%). I WACC'en ble det benyttet en Small Cap premie på 4,8% som er på linje med fjoråret. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid ble det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Nedskrivningstestene utført i 2017 og 2018 viser at det ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler etter IAS 36, med unntak av merkenavnet "Stjørdalens Blad". Nedskrivningstesten av merkenavnet "Stjørdalens Blad" gjennomført i 2018 viser behov for nedskrivning på kr 394 388.

Allokering av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid til driftssegment:    
2018GoodwillMerkenavnSum 
Polaris Media Midt-Norge 1 7964 5676 363 
Polaris Media Nordvestlandet*242 68428 547271 231 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Sum 301 39942 962344 301 
     
2017    
Polaris Media Midt-Norge1 796 4 9626 758 
Polaris Media Nordvestlandet242 59428 547271 141 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Sum301 24943 357344 606 

 *En stor del av goodwill er allokert til Polaris Media Nordvestlandet som følge av oppkjøpet av virksomheten fra Edda Media i 2009

Legg til i min rapport