Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se Note 20. Lønn og godtgjørelser for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

De fleste av konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og det årlige tilskuddet blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Tilskuddet fastsettes av LO/NHO -ordningen.

Konsernet avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2015. Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga. økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. august 2018. Oppdaterte forutsetninger per 31. desember 2018 er de samme som forutsetningene per 31. august 2018.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

                                                          20182017                                                       
Diskonteringsrente 2,60%2,30% 
Forventet avkastning 2,60%2,30% 
Lønnsregulering 2,50%2,25% 
Pensjonsregulering 0,80%0,40% 
Pensjonsreg. opptj. folketrygden 2,50%2,25% 
 
Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                    20182017                                                                  
Årets pensjonsopptjening 194966 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -1 634-46 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 2587         
+Administrasjonskostnader 1 504692 
+Periodisert arbeidsgiveravgift -8251 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 3141 870 
Medlemsinnskudd fra ansatte -8 886-8 961 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 3362 865 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 38 721 40 393 
Andre pensjonskostnader (inkl. AFP-ordningen) 9 9626 576 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 40 44742 743 
     
Aktuarmessige gevinster(-) og tap(+) innregnet i totalresultatet (OCI) -4 51414 495 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 218 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 400415 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:20182017                     
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1375 79760 245436 042370 78458 398429 182 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1940194554412966 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen7 7161 3069 0229 2611 50610 767 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-26 821-1 289-28 1100-46-46 
Aktuarmessige gevinster og tap2 405-2 519-11424 3782 78427 163 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 589- 2 590-29 179-29 180-2 808-31 988 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12332 70255 153387 855375 79760 245436 043 
 
Årets endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1419 0770419 077416 3320416 332 
Forventet avkastning på pensjonsmidler8 76408 76410 759010 759 
Aktuarmessige gevinster og tap10 652010 65220 059020 059 
Planendring-26 4760-26 476000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 1290-26 129-28 6850-28 685 
Administrasjonskostnader-6 0490-6 049-6 7020-6 702 
Premieinnbetalinger7 39707 3977 31207 312 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12387 2360387 236419 0760419 076 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-54 53455 153619-43 27960 24516 966 
Arbeidsgiveravgift07 2847 28407 9957 995 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling (se note 24)073 38173 381084 00684 006 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0-16 099-16 0990-19 121-19 121 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-54 534119 71965 185-43 279133 12689 847 
        
Pensjonsmidler i balansen  73 250  62 735 
Pensjonsforpliktelser i balansen  138 436  152 582 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  65 185  89 847 

 

Historisk informasjon 20182017201620152014 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 387 855436 043429 182444 738542 018 
Brutto pensjonsmidler 387 236419 076416 332422 736471 602 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 61916 96612 84922 00270 417 
        
Estimatavvik 201820172016    
 Estimatavvik -4 51414 495 6 487   
        
Sensitivitet*DiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5 %5 %0 %0 %11 %-8 %
Periodens pensjonskostnad -5 %5%4 %-4 %8 %-6 %

 * Gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger


 
                       20192018                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 7 6957 397 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 6692 590 
Forventet betalinger innskuddspensjon 37 40338 721 
Pensjoner omstillingstiltak  12 1709 982 
Egenandel ansatte -6 548-8 886 
Sum 53 38949 805 
Legg til i min rapport