Note 27. Alternative resultatmål

Konsernet benytter enkelte alternative resultatmål i sin rapportering. I det følgende defineres de alternative resultatmålene og det gis en avstemming mot regnskapet og sammenligningstall for forrige periode.

Forskjellen mellom rapportert EBITDA og normalisert EBITDA er engangseffekter i regnskapet utenfor ordinær drift. I 2017 er engangseffektene hovedsaklig knyttet til restrukturering og gevinst ved salg av eiendom. Ingen engangseffekter i 2018. I tabellen nedenfor vises rapportert EBITDA, engangseffektene og normalisert EBITDA. Konsernet benytter normalisert EBITDA som et økonomisk resultatmål da det bedre viser resultatet for konsernet ved normal drift.

NIBD er netto rentebærende gjeld og består av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og kortsiktig rentebærende gjeld fratrukket konsernets bankinnskudd/kontanter. Konsernet benytter NIBD i forbindelse med overholdelse av covenantskrav.

Avstemming av alternative resultatmål mot regnskapet: 
                 20182017                                              
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 92 56474 017 
Polaris Media Nordvestlandet 38 95234 103 
Polaris Media Nord-Norge 27 21420 914 
Polaris Trykk 44 24558 914 
Andre -43 948-19 792 
Sum EBITDA 159 027168 154 
     
Engangseffekter /restruktureringskostnader    
Polaris Media Midt-Norge 0-1 180 
Polaris Media Nordvestlandet 0811 
Polaris Media Nord-Norge 0670 
Polaris Trykk 0-357 
Andre 0-9 167
Sum engangseffekter/restruktureringskostnader 0-9 223 
     
Normalistert EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 92 56472 837 
Polaris Media Nordvestlandet 38 95234 914 
Polaris Media Nord-Norge 27 21421 584 
Polaris Trykk 44 24558 557 
Andre -43 948-28 959 
Sum normalisert EBITDA* 159 027158 932 
     
NIBD består av følgende poster i regnskapet:    
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 242 210249 789 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale - 1 087-1 927 
Kortsiktig rentebærende gjeld  6 76914 769 
Bankinnskudd -235 414-186 825 
Netto rentebærende gjeld 12 47875 806 

 

 

 

 

Legg til i min rapport