Note 25. Andre inntekter og kostnader

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultatet (OCI) etter IFRS 9. Dette er verdier som ved en realisasjon ikke vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i årsregnskapet fremgår nedenfor.

 

Verdiendring over totalresultatet (OCI)  20182017                                    
Cxense ASA1)-15 569-34 726 
FINN.no AS 175 000227 000 
Andre verdiendringer 685 540 
SUM 159 500197 814 

1) Virkelig verdi av aksjene i Cxense ASA pr 31.12.2018 var på kr 26 pr aksje.

 

 

 

 

Legg til i min rapport