Note 23. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20182017                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 122 678140 252 
Avsetning til tap 31.12 -3 667-3 706 
Bokført verdi kundefordringer 119 011136 545 
     
Andre kortsiktige fordringer 1) 38 58933 285 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 216424 
Bokført verdi andre kortsiktige fordringer 38 80533 710 
     
Sum  fordringer i balansen
 157 816170 255 


1) Andre fordringer består av periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder.

Tap på krav:                     20182017                                          
Avsetning til tap 01.01. -3 706-3 559 
Endring avsetning til tap 40-147 
Avsetning til tap 31.12. -3 667-3 706 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året relatert til kontrakter med kunder 9191 482 
Faktisk kostnadsførte tap på andre fordringer 149  
     
Per 31.12. har kundefordringene følgende aldersfordeling    
Ikke forfalt 88 21991 993 
0 - 30 dg 23 26422 219 
30 - 60 dg 7 4959 362 
60 - 90 dg 66414 571 
90 > dg 3 0372 106 
Sum aldersfordelte kundefordringer
 122 678140 252 

 

Kundefordringer forfalt med mer enn 30 dager var svært høy i 2017, 18,4 mill var knyttet til Schibsted og annonse-samkjøringsinntekter. Alle disse fordringene er i løpet av 2018 blitt betalt.

 

Legg til i min rapport