Note 21. Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. I tillegg til dette har HTG Multimedia skiftet eier internt i konsernet i 2018. Transaksjonen er utøvd på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2018 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var pr 31.12.2018 konsernets fjerde største aksjonær med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS og Hitra Frøya AS (49%). Polaris Media investerte i 2018 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS, og er dermed også å betrakte som tilknyttet selskap fra 2018. Konsernet har i tillegg en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. De vesentligste transaksjonene med de nevnte partene er listet opp nedenfor.

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 20 Lønn og godtgjørelser.

 

          20182017                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 2 3362 520 
Kjøp fra nærstående part 22 93625 728 
Fordring på nærstående part 216419 
Gjeld til nærstående part 2 5282 970 
     
Helt Hjem Netthandel AS    
Salg til nærstående part 2 369  
Fordring på nærstående part 676  

 

Legg til i min rapport