Note 20. Lønn og godtgjørelser

 

  20182017                                                              
Lønn og feriepenger1)551 373547 563 
Arbeidsgiveravgift 75 03674 957 
Pensjonskostnader2)40 44742 743 
Annen personalkostnad 13 00016 759 
Sum 679 857682 022 

1) Herav reversering av avsetning til frivillig avgang på 0,8 mill. i 2018 og 3,1 mill. i 2017.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstiltak på 0,3 mill. i 2018 og 2,8 mill i 2017.

 20182017                                                              
     
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 748772 

 

Kostnader til revisor er fordelt som følger 20182017                                                              
Lovpålagt revisjon 1 2141 281 
Andre attestasjonstjenester 129144 
Skatterådgivning 211330 
Andre tjenester utenfor revisjonen 262440 
Sum 1 8162 195 Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2018 Antall aksjera)Årslønn 1Prestasjons- 
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 9882 2082112622302 910 
Adm. dir Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge, Tove Nedreberg 16 1112 3172202782863 102 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby 7582 0791172512552 702 
Konserndirektør digital utvikling, Håvard Kvalheim7) 2 9881 64701961642 008 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 9882 0882022481702 707 
         
2017 Antall aksjerLønn1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 154 2242 94409404154 299 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  4 2302 15202491792 579 
Adm. dir. Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge, Tove Nedreberg 15 3532 24802642812 793 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 01 25601441281 527 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby6) 01 7080205611 975 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 2302 05402421692 464 

 
a) Endring i antall aksjer fra 2017 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2018. Aksjene eiet av Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2018.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2018 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2017). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2018 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

5) Tor Olav Mørseth fratrådte som sjefredaktør i Adresseavisen AS 1.6.2017. Han hadde andre oppgaver i selskapet etter dette fram til han sluttet 1.8.2017

6) Kirsti Husby tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisen AS 1.6.2017. Lønnen er oppgitt i henhold til lønns og trekkoppgave for hele året 2017.

7) Håvard Kvalheim tiltrådte som Konserndirektør digital utvikling 1.8.2018. Lønnen er oppgitt i henhold til lønns og trekkoppgave for hele året 2018.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.

 
              2018                  2017
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183602438435324377
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder fra 23.05.2018) 2054625117346219
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1886225017362235
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 18801881730173
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1882421217324197
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018)  1000100000
Styremedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2018) 100010016016
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 9881882421217324197
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva 68018801881120112
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 2402416016
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 00024024
Varamedlem aksjonærvalgt Stefan Persson (ny i 2018)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 409880881730173
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75800016016
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen (ny i 2018)* 000000
Fratrådte styremedlemmer: 

Varamedlem ansatterepresentant Jørn Helge Egseth (fratrådt 2018) 000000
Styremedlem ansatterepresentant Rune Setsaas (fratrådt i 2017) 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (fratrådt i 2018) 16016000
Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt i 2018) 1052412920818226
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo 03939 2222
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther 04444 2828
Totalt 1 9352872 2211 8622482 110

 *) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge ansatt i Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår.  For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 11.

 

 

 

 

Legg til i min rapport