Note 19. Skattekostnad

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster             20182017                                                                                
Betalbar skatt 17 86311 814 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 1 3573 403 
Skattekostnad på ordinært resultat 19 22015 217 
     
Årets betalbare skatt 17 86311 814 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -1 972-4 559 
Betalbar skatt i balansen 15 8917 254 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 113 979102 955 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 23% (24%) 26 21524 709 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 2 6056 056 
Ikke skattepliktige inntekter -9 615-13 705 
Effekt av endret skattesats 1 462-190 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -1 447-1 652 
Skattekostnad på ordinært resultat 19 22015 217 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 9021 836 
Anleggsmidler 7 8267 873 
Pensjonsforpliktelse 30 18531 455 
Avsetninger 6 0896 820 
Aksjer og andre verdipapirer 7 6267 849 
Underskudd til fremføring 1 1211 841 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 515538 
Sum skatteeffekt av fordeler 54 26358 213 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 584665 
Anleggsmidler 48 25052 919 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 20 71115 345 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 69 54568 929 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -15 281-10 715 
     
Som fordeler seg som følger:    
Utsatt skattefordel 31 47940 002 
Utsatt skatt 46 76050 718 
Netto utsatt skatt -15 281-10 715 

 

Legg til i min rapport