Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. Tabellen nedenfor viser balanseført verdi av pantsatte eiendeler. For nærmere informasjon om finansielle forpliktelser, se note 13. Gjeld, risiko mv.

Pantesikret gjeld                                20182017
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1 SMN 200 835208 795
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim AS  40 28947 067
Pantesikret gjeld per 31.12241 124255 862
    
Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper (pantsatt lån i Sparebank1 SMN) 
Polaris Media Midt-Norge AS 117 858117 858
Polaris Media Nord-Norge AS 73 09973 099
Polaris Trykk AS                  171 629171 629
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592
Polaris Eiendom AS m.fl.                  14 04014 040
Sum 679 218679 218
    
Bokført verdi av egne eiendeler pantsatt i Polaris Trykk Trondheim AS  
Forretningsbygg 80309
Personbiler, inventar og prod.maskiner m.m 18 70923 157
Løpende investeringer 01 074
Kontormaskiner  17478
Sum 18 96324 618

 

Konsernets garantier er hovedsakelig relatert til skattetrekk (37,2 mill) og husleie (17,6). I tillegg er det innbetalt depositum i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter (18,4).

Garantiansvar 20182017
Garantier konsernselskaper 73 21072 138
Sum 73 21072 138

 

Legg til i min rapport