Note 13. Gjeld, risiko mv.

 

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft, for å kunne gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og øke verdien til aksjonærene.

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en uforpliktet trekkfasilitet på 40 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 235,4 mill., hvorav 22,2 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 19 dager (18). Se note 23 Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) delt på 12 måneders rullerende EBITDA (inkl. utbytte fra FINN.no AS), skal være maks 4.

Polaris Media endret med virkning fra 20.12.2017 lånevilkårene med Sparebank1 SMN. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret. Tidligere vilkår var kvartalsvise avdrag på 8 millioner fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gav avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret.

All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2018 og 2017 fremgår av tabellen nedenfor.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid og med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny trykkpresse.


  20182017                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 242 210249 789 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -1 087-1 927 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 6 76914 769 
Bankinnskudd -235 414-186 825 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen 12 47875 806 
     
12 måneders rullerende normalisert EBITDA 159 027158 932 
Utbytte fra FINN.no AS 38 41241 194 
EBITDA som definert i låneavtalen 197 439200 126 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,10,4 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 69,4%66,4% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 36,9%33,9% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2018      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
 20182017
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2018Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000200 8358 0008 0005 1715 602
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim040 289NA6 7782 0552 151
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)06 7690000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300247 8938 00014 7787 2267 753

 

Forfallsstruktur låneengasjement201920202021202220232024
Polaris Media ASA04 90019 60019 60019 60019 600
Polaris Trykk Trondheim (leasing)7 0167 3277 6537 9938 3498 720
Sum avdragsbetaling per år7 01612 22727 25327 59327 94928 320
Restgjeld 31.12.240 877228 650201 397173 804145 855117 535Rentesikring

  20182017 
Rentebytteavtale kostnadsført i regnskapet 682821 
     
Virkelig verdi rentebytteavtale 31.12 -1 087-1 927 
Virkelig verdi rentebytteavtale 01.01 -1 927-2 438 
Endring ført over andre inntekter(+) og kostnader(-) 840511 
     
Effekt av renteendring: 
En endring i renten på +/- 1% vil ikke gi vesentlig effekt på konsernets totalresultat og egenkapital 
     
Finansposter         2018 2017                                                                
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 3912 678 
Mottatt aksjeutbytte 38 52041 523 
Gevinst realisasjon av aksjer 1) 825 
Andre finansinntekter  1 8291 002 
Sum finansinntekt 43 74845 228 
     
     
Finanskostnad    
Andre finanskostnader 2) 82416 584 
Sum andre finanskostnader 82416 584 
Renter lån 7 2267 753 
Resultatført rentebytteavtale 682821 
Rentekostnad 9163 
Sum rentekostnad 7 9988 636 
     
Sum finanskostnader 8 82225 220 
     
Netto finansposter 34 92620 008 

 

1)  I 2018 mottok Polaris Media 38,4 mill i utbytte fra Finn.no, tilsvarende tall for fjoråret var på 41,2 mill. 
2) Ifm. 4. kvartal 2017 er det gjort en nedskrivning av aksjene i Trønder-Avisa AS på 15,5 mill.  

For en oversikt over gevinster og tap på investeringer i egenkapitalinstrumenter som er øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, se note 25 Andre inntekter og kostnader.


Operasjonelle leieavtaler

Konsernets langsiktige avtaler består i hovedsak av husleieavtaler. I tillegg har konsernet avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201956 56911 2003 02570 794 
202056 5453 3002 53662 381 
202156 1682 6502 16260 980 
202241 410025441 664 
Etter 2022206 1790200206 379 
Sum416 87117 1508 177442 198 

 

De største leieavtalene gjelder Adresseavisen AS, Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk Ålesund. Adresseavisen har en 15 års husleieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015. Polaris Trykk Trondheim AS har en 10 års husleieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Polaris Trykk Ålesund har en 14 års husleieavtale i Postvegen 13 i Ålesund løpende fra 2010.

 

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse. Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20182017                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 8948 784 
Mellom 1 og 5 år  35 58135 135 
Etter 5 år  8 89517 568 
Sum mimimumsleie  53 37061 487 
Fratrukket finanskostnad  -6 312-7 651 
Nåverdi av minimumsleie    47 05853 836 

 

Avstemming av gjeld som oppstår/eksisterer som følge av finansieringsaktiviteter:

   01.01.2018Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i virkelig verdi (ingen kontanteffekt)31.12.2018  
Langsiktig rentebærende gjeld 247 862-6 739 241 124  
Kortsiktig rentebærende gjeld 14 769-8 000 6 769  
Rentebytteavtale 1 927 -8401 087  
Legg til i min rapport