Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2018    NoteVerdsettelses-
nivå

Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over totalresultatet
Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over resultatet
Finansielle instrumenter
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 111,3 1 370 092001 370 092 
Andre langsiktige fordringer 22  001 2081 208 
Fordringer  22  00157 816157 816 
Bankinnskudd    00235 414235 414 
Sum finansielle eiendeler    1 370 0920394 4391 764 530 
          
Finansielle forpliktelser         
Rentebærende gjeld 13,142 1 0870241 124242 210 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14  006 7696 769 
Leverandørgjeld   
0040 30140 301 
Annen kortsiktig gjeld 17  00315 563315 563 
Sum finansielle forpliktelser   1 0870603 757604 843 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      12 015 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -1 087 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 358 076 
          
2017 NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over
totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 210 2050001 210 205 
Andre langsiktige fordringer 22 001 29401 294 
Fordringer  22 00170 2550170 255 
Bankinnskudd   00186 8250186 825 
Sum finansielle eiendeler   1 210 2050358 37501 568 580
          
Finansielle forpliktelser         
Rentebærende gjeld 13,14201 927247 862249 789 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 0014 76914 769 
Leverandørgjeld   0048 47948 479 
Annen kortsiktig gjeld 17 00308 451308 451 
Sum finansielle forpliktelser   01 927619 561621 488 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      27 584 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -1 927 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 182 621 

 

Andre langsiktige fordringer består av:20182017                                                                             
Billån, boliglån og andre lån til ansatte1 022991 
Andre langsiktige fordringer186303 
Sum andre langsiktige fordringer1 2081 294 

 

Legg til i min rapport