Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

Oversikt over aksjer og andeler         20182017                     
     
Trønder-Avisa AS 2 3742 374 
Finn.no AS 1 340 0001 165 000 
Cxense ASA 12 01527 584 
Andre aksjer 15 70315 248 
Sum aksjer i andre selskaper 1 370 0921 210 205 
     
     
Verdi per 1.1. 1 210 2051 024 379 
Tilgang 4753 475 
Resultatført verdinedgang -88-15 462 
Verdiendring over totalresultatet (OCI) 159 500197 814 
Verdi per 31.12. 1 370 0921 210 205 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI). Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære drift for konsernet.

Verdien av aksjene i Cxense ASA har endret seg vesentlig pga. hendelser etter balansedagen, se note 28 Hendelse etter balansedagen, for ytterligere informasjon.

Andre aksjer inneholder hovedsakelig en eierandel på 10% i Fanbooster og 11,3% i Mazemap.

 

Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2018 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("Egenkapitalinstrument øremerket til virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader") etter IFRS 9 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2018 beregnet til 1 340 (1 165) mill., som er 175 mill. høyere enn virkelig verdi per 31.12.2017.

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell neste side).

For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Schibsted ASA består i stor grad av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper.

Finn.no har i 2018 levert et meget godt år. I følge vurderingene fra analytikerne har FINN.no i 2018 styrket sin posisjon med attraktive produkter og økte markedsføringsaktiviteter. Dette har bidratt til at FINN.no i 2018 har levert et nytt godt år med en inntektsvekst på rundt 12% og en vekst i EBITDA på tilnærmet det samme. Analytikerne har forventninger om fortsatt inntektsvekst, da på 6% og 5% i henholdsvis 2019 og 2020. Analytikerne forventer høyere marginer fremover som følge av prisøkning, lavere markedsføringskostnader og skalafordeler på teknologi.

Figurene på neste side viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2017 og 2018 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2019. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk over hele perioden. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel.

 

Utvikling av analytikerestimatene EBITDA for 2018 og 2017 ved de ulike rapporteringspunktene:

Figurene ovenfor viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 og 2018 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2017 og fram til fjerde kvartal 2018. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2018 økte betydelig fra slutten av 2017 til første kvartal 2018. Det var en nedgang fra første til andre kvartal, og en marginal økning de siste kvartalene. Økt forventning til EBITDA i 2019, differansen mellom høyeste og laveste estimat er 86 mill.

Analytikerestimater EV/EBITDA for 2018 og 2019 ved de ulike rapporteringstidspunktene.

   

Figurene ovenfor viser EV over EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2018 og 2019 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene. Analytikerne har økt EV/EBITDA multippelen fra 14,5x i slutten av 2017 til 15,8x i slutten av 2018. Analytikerne har økt sine multiplikatorer på bakgrunn av økte vekstforventninger for FINN.no AS.

Vurderingen av virkelig verdi per 31.12.2018 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

    EV estimat (NOKm)EV/EBITDA 2018E
 
Meglerhus31.12.201731.12.201831.12.201731.12.2018 
Carnegie         11 54212 68714,015,6 
DNB 12 44511 53916,014,6 
Barclays13 50113 75415,817,3 
SEB11 57812 14813,915,5 
Danske Bank9 82212 67913,015,9 
Snitt11 77812 56114,515,8 

 

* Differanse mellom snitt EV estimat og EK-verdi er relatert til ulike balansejusteringer samt endret rapporteringsformat.

Legg til i min rapport