Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%). Polaris Media investerte 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS i 2018 i forbindelse med en rettet emisjon.

 

Merverdianalyse                      Avisa NordlandHitra-FrøyaHeltHjem
Netthandel 
ØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 03740212 7229 76334 924 
Goodwill 28 7654 0086 06638 839 
Nedskrevet 00-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 40 8024 41012 72212 04269 977 
        
2018       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 4 406976-2 788 1 0953 689 
Avskriving og nedskriving av identifiserte merverdier -5050 -51-556 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 1 10266-325843 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 34 0397 90409 79551 737 
Tilgang 0012 7221 55314 276 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
Konserninternt kjøp/salg* -2 5920026008 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 648-4560-727-4 831 
Balanseført verdi 31.12 32 8018 4919 93413 94065 167 
        
        
2017       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 3 9981 268 -8914 375 
Årets resultatandel 3 9981 268 -8914 375 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 33 5757 029
11 66452 267 
Tilgang 00
1010 
Årets resultatandel 3 9981 268
-8914 375 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 534-392
-988-4 914 
Balanseført verdi 31.12 34 0397 904
9 79551 738 

 

* Konserninternt salg av aksjene i Amedia Trykk Bodø AS (fisjonert ut fra Avisa Norland 1/1-2017) til Polaris Trykk AS.

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS og 50% eierandel i mediehuset Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Dølen AS er mediehus med utgiversted på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

 

Resultatposter felleskontrollert virksomhet         20182017                                                                       
Salgsinntekter 69 00771 415 
Kostnader 52 42853 518 
Av- og nedskrivinger 8 5578 582 
Netto finansposter -1 005-1 448 
Skatt 2 3882 846 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  4 6295020 
     
Konsernets andel (50%) 2 3152 510 
     
Balanseposter felleskontrollert virksomhet 20182017 
Anleggsmidler 65 65577 821 
Omløpsmidler 43 12734 355 
Kortsiktig gjeld 5 9045 004 
Langsiktig gjeld 42 54751 377 
Egenkapital 60 33155 795 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 30 16627 897 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 34 37125 380 
Konsernets andel (50%) 17 18612 690 

 

 

Legg til i min rapport