Noter konsernregnskap

Se noter her

Note 1. Selskapsinformasjon

Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 14. februar 2019. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak den 6. mai 2019.

 

Legg til i min rapport

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper

 

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU og obligatoriske for regnskapsår påbegynt 1. januar 2018 eller senere, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven per 31.12.2018.

Investeringer i felleskontrollert ordning

En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger, amortiseringer og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger:
Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte født etter 1953 med virkning fra 31.12.2014. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares.

Goodwill

Forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Prinsipper for utarbeiding

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld og ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Driftsinntekter fra kontrakter med kunder

Driftsinntekter fra kontrakter med kunder innregnes når kontrollen over en vare eller tjeneste er overført til kunden og i henhold til det beløp som reflekterer hva konsernet forventer å motta for varen eller tjenesten. Konsernet har konkludert med at de er prinsipial i hovedinntektsstrømmene, fordi de kontrollerer varene og tjenestene før disse overføres til kunden.

Konsernet har fire typer hovedinntektsstrømmer:

(1) Brukerinntekter på papir og digitalt:
Brukerinntekter på papir og digitalt innregnes og måles til virkelig verdi av vederlaget på utstedelsesdato. For løssalg til bedriftskunder hvor kunden kan returnere aviser, blir inntektene innregnet når man har et pålitelig estimat for forventet retur forutsatt at alle andre kriterier for inntektsføring er oppfylt. Returer legges inn av løssalgsforhandleren selv i en egen portal for avisreturer. For de selskapene som bruker avisretur mottas en fil ukentlig, bortsett fra Adresseavisen hvor filen mottas per ukedag. Fakturering av løssalg skjer en gang i måneden, en måned på etterskudd, etter at informasjon om returer er mottatt. Normal kredittid for løssalgskunder er 15 dager etter fakturering. Avisabonnement forskuddsbetales, enten per måned, kvartal, halvår eller år, og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden.

(2) Annonseinntekter på papir og digitalt:
Annonseinntektene innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Inntekter fra online annonsekampanjer på et nettsted, innregnes jevnt over kampanjeperioden eller den perioden annonsen fremvises på nettstedet. "Klikkbaserte" inntekter er inntekter mottatt på grunnlag av antall ganger en annonse på nettstedet "klikkes" og brukeren sendes videre til annonsørens hjemmeside. Dersom data er tilgjengelig skal inntekt innregnes for hvert klikk i annonseperioden. Annonsesalg kan også skje mot bytteavtaler (barter), som ved sponsoravtaler. Kunden får annonseplass i en av konsernets aviser eller digitale flater, mot at mediehuset mottar billetter til f.eks. en fotballkamp. I slike tilfeller faktureres leveransen, henholdsvis annonsesalget og salg av billetter, fra hver av partene som om det har skjedd et reelt salg/kjøp, prisingen er på lik linje som alle andre annonsesalg. Innenfor annonsesalg kan produktene selges hver for seg eller i rabatterte pakker. Salgsvederlaget fra produkt solgt som pakker (inkludert rabatt) allokeres eller fordeles til de ulike produkter som er solgt som om de var solgt hver for seg. Normal kredittid for annonsesalg til private kunder er 10 dager etter publisering og fra 14-60 dager for bedriftskunder.

(3) Trykkeriinntekter:
Trykkeriinntekter omfatter inntekt knyttet til trykking av konsern- og eksternaviser inkludert redaksjonelt bilag og reklame-/annonsebilag, siviltrykk (reklameavis) og andre magasiner/bilag (f.eks. tema, events m.m.). Trykkeriinntekter innregnes og måles til virkelig verdi av vederlaget når varen er mottatt av kunden. Normal kredittid er 20 dager etter levering.

(4) Distribusjonsinntekter:
Distribusjonsinntekter er inntekter knyttet til distribusjon av aviser både interne og eksterne samt pakker, post og matleveranser. Inntekten innregnes når sluttkunden har mottatt avisen/pakken. Normal kredittid er 14 dager etter levering.

Konsernet har valg å benytte den praktiske tilnærmingen om å ikke justere det avtalte vederlaget for virkningen av et vesentlig finansieringselement dersom foretaket ved kontraktsinngåelsen forventer at perioden mellom vareleveranse til kunden, og tidspunkt for betaling fra kunden, vil være ett år eller mindre. Forskuddsbetaling fra kunder kan være opptil et år frem i tid, ellers er kredittiden på konsernets produkter maksimalt 60 dager.

Kontraktsforpliktelser:
En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører varer eller tjenester til kunden (forskuddsbetaling), vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraktsforpliktelser innregnes som inntekt på det det tidspunkt konsernet oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesifisert i kontrakten. Alle private avisabonnement betales på forskudd, enten per måned, kvartal, halvår eller år, disse blir å anse som en kontraktsforpliktelse.

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert.

Avsetninger

Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler:
Finansielle eiendeler klassifiseres i følgende målekategorier: virkelig verdi med verdiendring over resultatet, virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI) og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangsinnregning av eiendelen. For finansielle eiendeler skilles det mellom gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter. Klassifisering av finansielle eiendeler bestemmes ut fra kontraktsmessige vilkår for de finansielle eiendelene og hvilken forretningsmodell som brukes for styring av porteføljen som eiendelene inngår i.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter:
Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal i utgangspunktet måles til amortisert kost. Instrumenter med tilsvarende kontantstrømmer som beskrevet over men hvor formålet er både å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og salg, skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi med verdiendring over OCI, men renteinntekter, valutaomregningseffekter og eventuelle nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over OCI skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Derivater og investeringer i egenkapitalinstrumenter:
Alle derivater skal måles til virkelig verdi med verdiendring i resultatet, men derivater som er utpekt til sikringsinstrumenter skal regnskapsføres i tråd med prinsippene for sikringsbokføring. Investering i egenkapitalinstrumenter skal måles i balansen til virkelig verdi. Verdiendringer skal som hovedregel føres i det ordinære resultatet, men et egenkapitalinstrument som ikke er holdt for handelsformål og som ikke er et betinget vederlag etter en virksomhetsoverdragelse, kan utpekes som målt til virkelig verdi med verdiendringer over OCI. Konsernet har valgt å føre verdiendringen over OCI for disse egenkapitalinstrumentene. Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. Konsernet har derfor, for sine nåværende aksjeinvesteringer valgt å føre verdiendringer over OCI. Ordinært utbytte resultatføres, mens verdiendringer skal ikke til resultatet verken løpende eller ved avhendelse.

Finansielle forpliktelser:
Finansielle forpliktelser som blant annet rentebærende gjeld skal måles til amortisert kost, med unntak av finansielle forpliktelser som skal måles til virkelig verdi over resultatet på grunn av at de er holdt for handelsformål, og finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet. Eksempel på finansielle forpliktelser som er utpekt til måling til virkelig verdi over resultatet er derivater. Konsernet har en rentebytteavtale som blir omfattet av IFRS 9 sin definisjon av et derivat.

Utbytte

Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Offentlige tilskudd

Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer

Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler

Finansielle leieavtaler:
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris. 

Operasjonelle leieavtaler og framleie:
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. For konsernets fremleieavtaler, presenteres eiendelen som er utleid som anleggsmiddel i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd, ikke kassekreditt.

Varelager

Varelager, som i all hovedsak består av avispapir, er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Legg til i min rapport

Note 3. Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ledelsens skjønnsmessige vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser.

Forutsetninger om fremtiden og andre kilder til estimatusikkerhet

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være rimelige.

Det er i forbindelse med regnskapsavleggelsen gjort antagelser og estimeringer som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg vesentlig. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har vesentlig innvirkning på konsernets regnskap:

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 6.
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 7 og 8
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes årlig for verdifall eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Beregning av gjenvinnbare beløp krever bruk av estimater, herunder å bestemme egnet diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Aksjeposter vurdert til virkelig verdi, se note 11
Konsernet eier finansielle eiendeler som er klassifisert etter IFRS 9 til finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI). Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved å benytte verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på hver balansedag. Konsernet har vesentlige investeringer i FINN.no AS, Trønder-Avisa AS, Mazemap AS og Fanbooster. Disse investeringene handles ikke i et aktivt marked, og konsernet har i verdifastsettelsen benyttet verdsettelsesteknikker. For utdypelse av verdsettelsesteknikk benyttet på investeringen i FINN.no AS henvises det til note 11 hvor dette er nærmere kommentert.

 

Legg til i min rapport

Note 4. Driftssegmenter

 

De rapporteringspliktige segmentene er identifisert ved en kombinasjon av hvilke produkter og tjenester som tilbys, samt geografiske lokasjon. Virksomheten i Polaris Media ASA er organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og trykkerivirksomheten Polaris Trykk.

Polaris Media Midt-Norge og Polaris Media Nordvestlandet består av mediehus og et distribusjonsselskap, og har dermed både annonseinntekter, brukerinntekter og distribusjonsinntekter.

Polaris Media Nord-Norge består av mediehus og har derfor annonseinntekter og brukerinntekter.

Polaris Trykk består av trykkerivirksomhet og et distribusjonsselskap, og har 2trykkeriinntekter og distribusjonsinntekter. I tillegg mottar noen av mediehusene pressestøtte.

På linjen "andre" i tabellen nedenfor ligger morselskapet Polaris Media ASA, Polaris Eiendom AS, og Polaris Regnskap AS. Polaris Eiendom har tidligere bestått av virksomhetens eiendommer, men i løpet av 2017 ble siste eiendom solgt. Polaris Regnskap består av regnskapsførsel for eksterne kunder.

Eliminering gjelder konserninterne transaksjoner mellom segmentene.

 

                 20182017                                              
Driftsinntekter    
 Annonseinntekter papir 220 852 240 601  
 Digitale annonseinntekter 130 561 122 952  
 Brukerinntekter abonnement 285 957 269 213  
 Brukerinntekter løssalg 21 687 24 290  
 Øvrige inntekter 76 317 69 725  
Polaris Media Midt-Norge 735 375 726 780  
 Annonseinntekter papir 106 685 109 435  
 Digitale annonseinntekter 33 729 33 313  
 Brukerinntekter abonnement 177 276 166 807  
 Brukerinntekter løssalg 10 885 11 796  
 Øvrige inntekter 30 441 31 985  
Polaris Media Nordvestlandet 359 016353 336 
 Annonseinntekter papir 60 641 61 227  
 Digitale annonseinntekter 44 690 39 842  
 Brukerinntekter abonnement 82 404 78 249  
 Brukerinntekter løssalg 9 093 10 350  
 Øvrige inntekter 33 053 31 363  
Polaris Media Nord-Norge 229 881221 030 
Trykkeriinntekter interne aviser 103 978 106 524  
Trykkeriinntekter eksterne aviser 116 452 121 586  
Siviltrykkinntekter 77 877 76 820  
Øvrige inntekter 41 458 40 186  
Polaris Trykk 339 765345 117 
Andre 4 4737 704 
Eliminering -143 613-135 756 
Sum driftsinntekter 1 524 8961 518 211 
     
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 92 56474 017 
Polaris Media Nordvestlandet 38 95234 103 
Polaris Media Nord-Norge 27 21420 914 
Polaris Trykk 44 24558 914 
Andre -43 948-19 792 
Sum EBITDA 159 027168 154 
     
Normalistert EBITDA*    
Polaris Media Midt-Norge 92 56472 837 
Polaris Media Nordvestlandet 38 952 34 914 
Polaris Media Nord-Norge  27 214 21 584 
Polaris Trykk 44 24558 557 
Andre -43 948-28 959 
Sum normalisert EBITDA* 159 027158 932 
     
EBIT    
Polaris Media Midt-Norge 69 84749 900 
Polaris Media Nordvestlandet 34 20028 735 
Polaris Media Nord-Norge 22 31515 048 
Polaris Trykk 9 70521 874 
Andre -57 015-32 610 
Sum EBIT 79 05382 948 
     
Resultat før skatt    
Polaris Media Midt-Norge 111 75292 238 
Polaris Media Nordvestlandet 32 14122 873 
Polaris Media Nord-Norge 26 15015 157 
Polaris Trykk 4 63916 434 
Andre -60 702-43 747 
Sum resultat før skatt 113 979102 955 
     
Anleggsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 1 478 7671 309 290 
Polaris Media Nordvestlandet 56 96463 331 
Polaris Media Nord-Norge 78 41181 215 
Polaris Trykk 188 139212 390 
Andre/eliminering 424 588442 300 
Sum anleggsmidler 2 226 8682 108 526 
     
Omløpsmidler    
Polaris Media Midt-Norge 430 679379 018 
Polaris Media Nordvestlandet 86 75270 842 
Polaris Media Nord-Norge 69 14651 244 
Polaris Trykk -10 566-18 095 
Andre/eliminering -168 953-112 535 
Sum omløpsmidler 407 058370 474 
     
Langsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 69 01076 297 
Polaris Media Nordvestlandet 18 05621 277 
Polaris Media Nord-Norge 4 7165 499 
Polaris Trykk 69 05178 831 
Andre/eliminering 266 572271 185 
Sum langsiktig gjeld 427 406453 089 
     
Kortsiktig gjeld    
Polaris Media Midt-Norge 272 789240 550 
Polaris Media Nordvestlandet 116 197 104 165 
Polaris Media Nord-Norge 71 464 69 902 
Polaris Trykk 44 16248 994 
Andre/eliminering -126 087-84 658 
Sum kortsiktig gjeld 378 524378 953 

 

 

*Normalisert EBITDA er EBITDA korrigert for engangseffekter og restruktureringskostnader, se note 24. Restruktureringskostnader og note 27. Alternative resultatmål

Legg til i min rapport

Note 5. Driftsinntekter

 

                  20182017                                             
Annonseinntekter    
Papir 388 050411 084 
Digitalt 228 891213 178 
Sum annonseinntekter 616 940624 263 
     
Brukerinntekter    
Abonnementsinntekter 545 484514 102 
Løssalgsinntekter 41 66546 435 
Sum brukerinntekter 587 149560 537 
     
Trykkeriinntekter    
Aviser 116 452121 586 
Siviltrykk 77 87776 820 
Sum Trykkeriinntekter 194 329198 406 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 57 41353 866 
Pressestøtte 22 69521 672 
Husleie 3 1091 681 
Andre driftsinntekter 1) 43 26248 619 
Sum øvrige inntekter 126 478125 838 
     
Sum salgsinntekter 1 524 8961 509 044 
     
Andre driftsinntekter    
Gevinst ved salg av eiendom 09 167 
Sum andre driftsinntekter 09 167 
     
Sum driftsinntekter 1 524 8961 518 211 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebebyr, IT tjenester og regnskapstjenester, samt salg av rettigheter.

Alle inntekter er knyttet til kontrakter med kunder.

Legg til i min rapport

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se Note 20. Lønn og godtgjørelser for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

De fleste av konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og det årlige tilskuddet blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Tilskuddet fastsettes av LO/NHO -ordningen.

Konsernet avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2015. Ved avvikling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene i Adresseavisens Pensjonskasse, ble det utstedt fripoliser. Disse ble utstedt på det nye dødelighetsgrunnlaget K2013. Pensjonskassen garanterer en årlig avkastning på fripolisene over hele pensjonsavtalens løpetid. I perioder med lave renter kan dette utgjøre en betydelig utfordring for pensjonskassen. Manglende avkastning kan dekkes av kassens buffere. Pensjonskassen er også underlagt krav til oppreservering pga. økt levealder, solvensmargin og stresstester der bufferkapitalutnyttelsen må være innenfor visse rammer. Dersom pensjonskassen ikke oppfyller de kravene som Finanstilsynet setter, representerer dette en potensiell finansiell forpliktelse for Polaris Media.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. august 2018. Oppdaterte forutsetninger per 31. desember 2018 er de samme som forutsetningene per 31. august 2018.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

                                                          20182017                                                       
Diskonteringsrente 2,60%2,30% 
Forventet avkastning 2,60%2,30% 
Lønnsregulering 2,50%2,25% 
Pensjonsregulering 0,80%0,40% 
Pensjonsreg. opptj. folketrygden 2,50%2,25% 
 
Årets pensjonskostnad er sammensatt slik:                    20182017                                                                  
Årets pensjonsopptjening 194966 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -1 634-46 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 2587         
+Administrasjonskostnader 1 504692 
+Periodisert arbeidsgiveravgift -8251 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 3141 870 
Medlemsinnskudd fra ansatte -8 886-8 961 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 3362 865 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 38 721 40 393 
Andre pensjonskostnader (inkl. AFP-ordningen) 9 9626 576 
Totale pensjonskostnader innregnet i årets resultat 40 44742 743 
     
Aktuarmessige gevinster(-) og tap(+) innregnet i totalresultatet (OCI) -4 51414 495 
     
Antall aktive personer i ytelsesbasert ordning 218 
Antall pensjonister i ytelsesbasert ordning 400415 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:20182017                     
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1375 79760 245436 042370 78458 398429 182 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1940194554412966 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen7 7161 3069 0229 2611 50610 767 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-26 821-1 289-28 1100-46-46 
Aktuarmessige gevinster og tap2 405-2 519-11424 3782 78427 163 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 589- 2 590-29 179-29 180-2 808-31 988 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12332 70255 153387 855375 79760 245436 043 
 
Årets endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1419 0770419 077416 3320416 332 
Forventet avkastning på pensjonsmidler8 76408 76410 759010 759 
Aktuarmessige gevinster og tap10 652010 65220 059020 059 
Planendring-26 4760-26 476000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 1290-26 129-28 6850-28 685 
Administrasjonskostnader-6 0490-6 049-6 7020-6 702 
Premieinnbetalinger7 39707 3977 31207 312 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12387 2360387 236419 0760419 076 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)-54 53455 153619-43 27960 24516 966 
Arbeidsgiveravgift07 2847 28407 9957 995 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling (se note 24)073 38173 381084 00684 006 
Avsatte midler til dekning av ufonderte ordninger0-16 099-16 0990-19 121-19 121 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12-54 534119 71965 185-43 279133 12689 847 
        
Pensjonsmidler i balansen  73 250  62 735 
Pensjonsforpliktelser i balansen  138 436  152 582 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  65 185  89 847 

 

Historisk informasjon 20182017201620152014 
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 387 855436 043429 182444 738542 018 
Brutto pensjonsmidler 387 236419 076416 332422 736471 602 
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 61916 96612 84922 00270 417 
        
Estimatavvik 201820172016    
 Estimatavvik -4 51414 495 6 487   
        
Sensitivitet*DiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5 %5 %0 %0 %11 %-8 %
Periodens pensjonskostnad -5 %5%4 %-4 %8 %-6 %

 * Gjelder ytelsesbaserte pensjonsordninger


 
                       20192018                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 7 6957 397 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 2 6692 590 
Forventet betalinger innskuddspensjon 37 40338 721 
Pensjoner omstillingstiltak  12 1709 982 
Egenandel ansatte -6 548-8 886 
Sum 53 38949 805 
Legg til i min rapport

Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

 

2018KunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSumGoodwill                   
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1240 21243 35759 23646 899389 704301 249 
Tilgang i året001 6452 9054 55090  
Utrangering00-6 323-9 993-16 316 
Reklassifisering002 2051 9944 199 
Anskaffelseskost 31.12.240 21243 35756 76341 805382 137301 339  
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1114 793044 46530 418189 676 
Periodens avskrivninger12 10507 9409 96330 008 
Periodens nedskrivninger0394840478 
Utrangering00-6 323-9 993-16 316 
Akkumulerte avskrivninger 31.12126 89839446 16630 388203 846 
Bokført verdi 31.12113 31442 96210 59811 417178 291301 339  
        
2017KunderelasjonerMerkenavnØvrige*EgenutvikletSumGoodwill  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1240 21243 35762 58836 160382 317293 421 
Merverdier ved virksomhetskjøp**00007 829 
Tilgang i året005 1285 79710 925 
Utrangering00-12 982- 6 659-19 641 
Reklassifisering004 50111 60116 103 
Anskaffelseskost 31.12.240 21243 35759 23646 899389 704301 249 
        
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1102 654047 79026 548176 992 
Periodens avskrivninger12 13809 96310 52932 630 
Periodens nedskrivninger00909 
Utrangering00-12 982-6 659-19 641 
Reklassifisering00-3160-316 
Akkumulerte avskrivninger 31.12114 793044 46530 418189 676 
Bokført verdi 31.12125 42043 35714 77116 481200 028301 249 

*Øvrige immaterielle eiendeler består hovedsakelig av programvare
**Tilgang av goodwill kommer fra kjøp av Vestlandsnytt AS

 

Avskrivningssatser og utnyttbar levetid:

Kunderelasjoner avskrives lineært med 5 %, egenutviklede immaterielle eiendeler avskrives lineært over 3 år, mens øvrige immatereielle eiendeler avskrives  lineært over 4 år.

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet.

Polaris Media har gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid etter IAS 36.10. Samme metodikk som tidligere år ble benyttet også for 2018. Testene ble i hovedsak utført per tredje kvartal. Nedskrivingstestene ble gjennomført ved at det ble beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp ble det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2019-2023. Etter denne perioden ble kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på 2,0 % (2,0 %) for mediehus og -5,0% (-5,0%) for trykkeri. Den benyttede diskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det ble benyttet en WACC før skatt på i snitt 10,9% (9,7%) og en WACC etter skatt på 8,6% (7,6%). I WACC'en ble det benyttet en Small Cap premie på 4,8% som er på linje med fjoråret. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid ble det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en Peer Group.

Nedskrivningstestene utført i 2017 og 2018 viser at det ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler etter IAS 36, med unntak av merkenavnet "Stjørdalens Blad". Nedskrivningstesten av merkenavnet "Stjørdalens Blad" gjennomført i 2018 viser behov for nedskrivning på kr 394 388.

Allokering av goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid til driftssegment:    
2018GoodwillMerkenavnSum 
Polaris Media Midt-Norge 1 7964 5676 363 
Polaris Media Nordvestlandet*242 68428 547271 231 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Sum 301 39942 962344 301 
     
2017    
Polaris Media Midt-Norge1 796 4 9626 758 
Polaris Media Nordvestlandet242 59428 547271 141 
Polaris Media Nord-Norge25 0229 84834 870 
Polaris Trykk31 837031 837 
Sum301 24943 357344 606 

 *En stor del av goodwill er allokert til Polaris Media Nordvestlandet som følge av oppkjøpet av virksomheten fra Edda Media i 2009

Legg til i min rapport

Note 8. Varige driftsmidler

 

2018                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 743 01178 0467 473828 530 
Tilgang i året 14 6052 282016 888 
Avgang i året -688-2 2810-2 969 
Utrangering -9 67900-9 679 
Reklassifisering -4 239400-4 199 
Anskaffelseskost 31.12 743 01178 0877 473828 571 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 564 49250 6900615 183 
Periodens avskrivninger 46 6113 249049 860 
Periodens nedskrivninger 500050 
Avgang -617-2 0650-2 682 
Utrangering -9 67800-9 678 
Reklassifisering -3700-37 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 600 82151 8740652 695 
       
Bokført verdi 31.12 142 19026 2137 473175 877 
       
2017 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 756 49078 0017 433841 924 
Tilgang i året 16 520532 31118 884 
Avgang i året -5 431-8-2 271-7 711 
Utrangering -8 37700-8 377 
Reklassifisering -16 17600-16 176 
Anskaffelseskost 31.12 743 02678 0467 473828 545 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 524 99147 1380572 129 
Periodens avskrivninger 48 7353 552052 287 
Periodens nedskrivninger 28000280 
Avgang -1 46500-1 465 
Utrangering -8 06100-8 061 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 564 47950 6900615 169 
Bokført verdi 31.12 178 54727 3567 473213 376 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10%. Se note 14. Pantstillelser og garantiansvar for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Legg til i min rapport

Note 9. Datterselskap

 

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten på www.polarismedia.no. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet.

 

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Polaris Media Midt-Norge ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 %
Polaris Media Midt-Norge Salg ASDatterdatter 20.08.2018Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Polaris Distribusjon Midt-Norge ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Polaris Distribusjon Nordvestlandet ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Harstad100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Folkebladet ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,7 % 
Harstad Tidende Gruppen Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Andøyposten AS Datterdatter01.10.2008Andesnes77,1 % 
Nordavis AS 1)Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid i Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
iNord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 

1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

  

Legg til i min rapport

Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


Tilknyttede selskap

Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i mediehusene Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS (38%) og Hitra Frøya AS (49%). Polaris Media investerte 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS i 2018 i forbindelse med en rettet emisjon.

 

Merverdianalyse                      Avisa NordlandHitra-FrøyaHeltHjem
Netthandel 
ØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 12 03740212 7229 76334 924 
Goodwill 28 7654 0086 06638 839 
Nedskrevet 00-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 40 8024 41012 72212 04269 977 
        
2018       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 4 406976-2 788 1 0953 689 
Avskriving og nedskriving av identifiserte merverdier -5050 -51-556 
Korrigering av tidligere års estimerte resultatandeler 1 10266-325843 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 34 0397 90409 79551 737 
Tilgang 0012 7221 55314 276 
Årets resultatandel 5 0031 042-2 7887193 976 
Konserninternt kjøp/salg* -2 5920026008 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 648-4560-727-4 831 
Balanseført verdi 31.12 32 8018 4919 93413 94065 167 
        
        
2017       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 3 9981 268 -8914 375 
Årets resultatandel 3 9981 268 -8914 375 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 33 5757 029
11 66452 267 
Tilgang 00
1010 
Årets resultatandel 3 9981 268
-8914 375 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -3 534-392
-988-4 914 
Balanseført verdi 31.12 34 0397 904
9 79551 738 

 

* Konserninternt salg av aksjene i Amedia Trykk Bodø AS (fisjonert ut fra Avisa Norland 1/1-2017) til Polaris Trykk AS.

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS og 50% eierandel i mediehuset Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Dølen AS er mediehus med utgiversted på Vinstra. Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

 

Resultatposter felleskontrollert virksomhet         20182017                                                                       
Salgsinntekter 69 00771 415 
Kostnader 52 42853 518 
Av- og nedskrivinger 8 5578 582 
Netto finansposter -1 005-1 448 
Skatt 2 3882 846 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  4 6295020 
     
Konsernets andel (50%) 2 3152 510 
     
Balanseposter felleskontrollert virksomhet 20182017 
Anleggsmidler 65 65577 821 
Omløpsmidler 43 12734 355 
Kortsiktig gjeld 5 9045 004 
Langsiktig gjeld 42 54751 377 
Egenkapital 60 33155 795 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 30 16627 897 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 34 37125 380 
Konsernets andel (50%) 17 18612 690 

 

 

Legg til i min rapport

Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

 

Oversikt over aksjer og andeler         20182017                     
     
Trønder-Avisa AS 2 3742 374 
Finn.no AS 1 340 0001 165 000 
Cxense ASA 12 01527 584 
Andre aksjer 15 70315 248 
Sum aksjer i andre selskaper 1 370 0921 210 205 
     
     
Verdi per 1.1. 1 210 2051 024 379 
Tilgang 4753 475 
Resultatført verdinedgang -88-15 462 
Verdiendring over totalresultatet (OCI) 159 500197 814 
Verdi per 31.12. 1 370 0921 210 205 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI). Konsernet er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære drift for konsernet.

Verdien av aksjene i Cxense ASA har endret seg vesentlig pga. hendelser etter balansedagen, se note 28 Hendelse etter balansedagen, for ytterligere informasjon.

Andre aksjer inneholder hovedsakelig en eierandel på 10% i Fanbooster og 11,3% i Mazemap.

 

Bokført verdi av aksjeposten i FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. De øvrige aksjer i FINN.no AS eies av Schibsted ASA og datterselskap av Schibsted ASA. Aksjeposten i FINN.no AS er per 31.12.2018 klassifisert i regnskapet som Finansiell Eiendel ("Egenkapitalinstrument øremerket til virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader") etter IFRS 9 til virkelig verdi. Virkelig verdi er per 31.12.2018 beregnet til 1 340 (1 165) mill., som er 175 mill. høyere enn virkelig verdi per 31.12.2017.

For vurdering av virkelig verdi er det lagt til grunn observerte «sum-of-the-parts»-verdiestimater av FINN.no fra fem høyt rangerte meglerhus, basert på et utvalg foretatt av Sparebank1 Markets (se tabell neste side).

For beregning av virkelig verdi finnes eksterne objektive markedsestimater på verdien av FINN.no med høy kvalitet, som muliggjør en tilnærmet markedsbasert måling etter intensjonene i IFRS 13.61. FINN.no-aksjen er ikke en notert aksje, Polaris Media eier en minoritetspost, og FINN.no inngår som en vesentlig del av markedsverdiene i det børsnoterte selskapet Schibsted ASA. Schibsted ASA består i stor grad av tilsvarende virksomhet som FINN.no innen såkalt «Classified Media». Schibsted ASA følges av en rekke meglerhus/analytikere, se http://www.schibsted.com/en/ir/Share/Analyst-coverage/. Disse er uavhengige av hverandre, og flere presenterer egne estimater på selskapsverdien av FINN.no AS som en del av en «sum-of-the-parts» verdsettelse av Schibsted ASA. Polaris Media legger til grunn at verdiestimatet av FINN-aksjene fra meglerhusene er basert på aksje-for-aksje. Selv med et bredt utvalg objektive og uavhengige verdiestimater for FINN.no, er det likevel lagt til grunn at dette representerer data på nivå 3 i datahierarkiet for virkelig verdi etter IFRS 13.86-90.

Etter Polaris Medias oppfatning gir denne verdsettingsmetoden, i tråd med standardens krav, størst mulig bruk av markedsdata, og legger minst mulig vekt på foretaksspesifikke data. Den benytter alle faktorer som deltakerne i markedet vil ta i betraktning ved prisfastsettelse, og er konsistent med aksepterte økonomiske metoder for prissetting av finansielle instrumenter. Det er ikke justert for premier eller rabatter på de observerte verdiestimatene fra meglerhusene. Polaris Media har benyttet et gjennomsnitt som estimat for verdien. Verdien er testet mot handels- og transaksjonsmultipler fra lignende selskaper.

Finn.no har i 2018 levert et meget godt år. I følge vurderingene fra analytikerne har FINN.no i 2018 styrket sin posisjon med attraktive produkter og økte markedsføringsaktiviteter. Dette har bidratt til at FINN.no i 2018 har levert et nytt godt år med en inntektsvekst på rundt 12% og en vekst i EBITDA på tilnærmet det samme. Analytikerne har forventninger om fortsatt inntektsvekst, da på 6% og 5% i henholdsvis 2019 og 2020. Analytikerne forventer høyere marginer fremover som følge av prisøkning, lavere markedsføringskostnader og skalafordeler på teknologi.

Figurene på neste side viser verdiutvikling på FINN.no-posten kvartal for kvartal i 2017 og 2018 fra tidspunktet for førstegangsinnregning, samt analytikerestimater på EBITDA for FINN.no AS for 2019. Det er benyttet samme verdsettelsesmetodikk over hele perioden. Det er også gjennomført en evaluering av metodikken.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig selskapsverdi og egenkapital-verdi av hele FINN og implisert PM andel.

 

Utvikling av analytikerestimatene EBITDA for 2018 og 2017 ved de ulike rapporteringspunktene:

Figurene ovenfor viser EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2017 og 2018 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene gjennom 2017 og fram til fjerde kvartal 2018. Grafen viser at estimatene på FINN.no AS for 2018 økte betydelig fra slutten av 2017 til første kvartal 2018. Det var en nedgang fra første til andre kvartal, og en marginal økning de siste kvartalene. Økt forventning til EBITDA i 2019, differansen mellom høyeste og laveste estimat er 86 mill.

Analytikerestimater EV/EBITDA for 2018 og 2019 ved de ulike rapporteringstidspunktene.

   

Figurene ovenfor viser EV over EBITDA-estimatene på FINN.no AS for 2018 og 2019 på helårsbasis til hver av de utvalgte analytikerne på de ulike rapporteringstidspunktene. Analytikerne har økt EV/EBITDA multippelen fra 14,5x i slutten av 2017 til 15,8x i slutten av 2018. Analytikerne har økt sine multiplikatorer på bakgrunn av økte vekstforventninger for FINN.no AS.

Vurderingen av virkelig verdi per 31.12.2018 baserer seg på disse fem analytikerestimatene:

    EV estimat (NOKm)EV/EBITDA 2018E
 
Meglerhus31.12.201731.12.201831.12.201731.12.2018 
Carnegie         11 54212 68714,015,6 
DNB 12 44511 53916,014,6 
Barclays13 50113 75415,817,3 
SEB11 57812 14813,915,5 
Danske Bank9 82212 67913,015,9 
Snitt11 77812 56114,515,8 

 

* Differanse mellom snitt EV estimat og EK-verdi er relatert til ulike balansejusteringer samt endret rapporteringsformat.

Legg til i min rapport

Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Nedenfor følger en oppstilling av klasser av finansielle eiendeler og forpliktelser etter IFRS 7.

2018    NoteVerdsettelses-
nivå

Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over totalresultatet
Finansielle
instrumenter målt til
virkelig verdi
over resultatet
Finansielle instrumenter
målt til
amortisert kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 111,3 1 370 092001 370 092 
Andre langsiktige fordringer 22  001 2081 208 
Fordringer  22  00157 816157 816 
Bankinnskudd    00235 414235 414 
Sum finansielle eiendeler    1 370 0920394 4391 764 530 
          
Finansielle forpliktelser         
Rentebærende gjeld 13,142 1 0870241 124242 210 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14  006 7696 769 
Leverandørgjeld   
0040 30140 301 
Annen kortsiktig gjeld 17  00315 563315 563 
Sum finansielle forpliktelser   1 0870603 757604 843 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      12 015 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -1 087 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 358 076 
          
2017 NoteVerdsettelses-
nivå
Finansielle
eiendeler
tilgjengelig
for salg
Finansielle
eiendeler til
virkelig verdi
ført over
totalresultatet
Utlån og
fordringer
Finansiell
gjeld målt
til
amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Investeringer i aksjer og andeler 111,31 210 2050001 210 205 
Andre langsiktige fordringer 22 001 29401 294 
Fordringer  22 00170 2550170 255 
Bankinnskudd   00186 8250186 825 
Sum finansielle eiendeler   1 210 2050358 37501 568 580
          
Finansielle forpliktelser         
Rentebærende gjeld 13,14201 927247 862249 789 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 0014 76914 769 
Leverandørgjeld   0048 47948 479 
Annen kortsiktig gjeld 17 00308 451308 451 
Sum finansielle forpliktelser   01 927619 561621 488 
   
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      27 584 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller indirekte)      -1 927 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      1 182 621 

 

Andre langsiktige fordringer består av:20182017                                                                             
Billån, boliglån og andre lån til ansatte1 022991 
Andre langsiktige fordringer186303 
Sum andre langsiktige fordringer1 2081 294 

 

Legg til i min rapport

Note 13. Gjeld, risiko mv.

 

Konsernet vurderer løpende kapitalstruktur og risikoprofil. Konsernet har en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling og utdeling til selskapets aksjonærer. Polaris Media ønsker å være i en posisjon med finansiell handlekraft, for å kunne gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og øke verdien til aksjonærene.

Selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor det til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av et langsiktig lån og en leasingfasilitet, samt en uforpliktet trekkfasilitet på 40 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning på 235,4 mill., hvorav 22,2 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Gjennomsnittlig kredittid til kunder er 19 dager (18). Se note 23 Kundefordringer og andre fordringer for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) delt på 12 måneders rullerende EBITDA (inkl. utbytte fra FINN.no AS), skal være maks 4.

Polaris Media endret med virkning fra 20.12.2017 lånevilkårene med Sparebank1 SMN. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet ble lånets løpetid og nedbetalingsplan endret. Tidligere vilkår var kvartalsvise avdrag på 8 millioner fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De nye vilkårene gav avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret.

All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2018 og 2017 fremgår av tabellen nedenfor.

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen trådte i kraft fjerde kvartal 2014. Polaris Media inngikk i juni 2014 en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid og med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny trykkpresse.


  20182017                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 242 210249 789 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -1 087-1 927 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 6 76914 769 
Bankinnskudd -235 414-186 825 
Netto rentebærende gjeld som definert i låneavtalen 12 47875 806 
     
12 måneders rullerende normalisert EBITDA 159 027158 932 
Utbytte fra FINN.no AS 38 41241 194 
EBITDA som definert i låneavtalen 197 439200 126 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,10,4 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12. 69,4%66,4% 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5%32,5% 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 36,9%33,9% 

 

Konsernets låneengasjement 31.12.2018      
En oversikt over konsernets langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor. 
  
 20182017
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2018Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000200 8358 0008 0005 1715 602
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim040 289NA6 7782 0552 151
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)06 7690000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300247 8938 00014 7787 2267 753

 

Forfallsstruktur låneengasjement201920202021202220232024
Polaris Media ASA04 90019 60019 60019 60019 600
Polaris Trykk Trondheim (leasing)7 0167 3277 6537 9938 3498 720
Sum avdragsbetaling per år7 01612 22727 25327 59327 94928 320
Restgjeld 31.12.240 877228 650201 397173 804145 855117 535



Rentesikring

  20182017 
Rentebytteavtale kostnadsført i regnskapet 682821 
     
Virkelig verdi rentebytteavtale 31.12 -1 087-1 927 
Virkelig verdi rentebytteavtale 01.01 -1 927-2 438 
Endring ført over andre inntekter(+) og kostnader(-) 840511 
     
Effekt av renteendring: 
En endring i renten på +/- 1% vil ikke gi vesentlig effekt på konsernets totalresultat og egenkapital 
     
Finansposter         2018 2017                                                                
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 3912 678 
Mottatt aksjeutbytte 38 52041 523 
Gevinst realisasjon av aksjer 1) 825 
Andre finansinntekter  1 8291 002 
Sum finansinntekt 43 74845 228 
     
     
Finanskostnad    
Andre finanskostnader 2) 82416 584 
Sum andre finanskostnader 82416 584 
Renter lån 7 2267 753 
Resultatført rentebytteavtale 682821 
Rentekostnad 9163 
Sum rentekostnad 7 9988 636 
     
Sum finanskostnader 8 82225 220 
     
Netto finansposter 34 92620 008 

 

1)  I 2018 mottok Polaris Media 38,4 mill i utbytte fra Finn.no, tilsvarende tall for fjoråret var på 41,2 mill. 
2) Ifm. 4. kvartal 2017 er det gjort en nedskrivning av aksjene i Trønder-Avisa AS på 15,5 mill.  

For en oversikt over gevinster og tap på investeringer i egenkapitalinstrumenter som er øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, se note 25 Andre inntekter og kostnader.


Operasjonelle leieavtaler

Konsernets langsiktige avtaler består i hovedsak av husleieavtaler. I tillegg har konsernet avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer, samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum.

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201956 56911 2003 02570 794 
202056 5453 3002 53662 381 
202156 1682 6502 16260 980 
202241 410025441 664 
Etter 2022206 1790200206 379 
Sum416 87117 1508 177442 198 

 

De største leieavtalene gjelder Adresseavisen AS, Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk Ålesund. Adresseavisen har en 15 års husleieavtale i Ferjemannsveien 10 løpende fra 2015. Polaris Trykk Trondheim AS har en 10 års husleieavtale i Industriveien 13 løpende fra 2012, mens Polaris Trykk Ålesund har en 14 års husleieavtale i Postvegen 13 i Ålesund løpende fra 2010.

 

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse. Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi av minimumsbetalingene er som følger:

   20182017                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 8948 784 
Mellom 1 og 5 år  35 58135 135 
Etter 5 år  8 89517 568 
Sum mimimumsleie  53 37061 487 
Fratrukket finanskostnad  -6 312-7 651 
Nåverdi av minimumsleie    47 05853 836 

 

Avstemming av gjeld som oppstår/eksisterer som følge av finansieringsaktiviteter:

   01.01.2018Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i virkelig verdi (ingen kontanteffekt)31.12.2018  
Langsiktig rentebærende gjeld 247 862-6 739 241 124  
Kortsiktig rentebærende gjeld 14 769-8 000 6 769  
Rentebytteavtale 1 927 -8401 087  
Legg til i min rapport

Note 14. Pantstillelser og garantiansvar


Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i aksjer i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS. Tabellen nedenfor viser balanseført verdi av pantsatte eiendeler. For nærmere informasjon om finansielle forpliktelser, se note 13. Gjeld, risiko mv.

Pantesikret gjeld                                20182017
Langsiktig rentebærende gjeld til Sparebank 1 SMN 200 835208 795
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim AS  40 28947 067
Pantesikret gjeld per 31.12241 124255 862
    
Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper (pantsatt lån i Sparebank1 SMN) 
Polaris Media Midt-Norge AS 117 858117 858
Polaris Media Nord-Norge AS 73 09973 099
Polaris Trykk AS                  171 629171 629
Polaris Media Nordvestlandet AS 302 592302 592
Polaris Eiendom AS m.fl.                  14 04014 040
Sum 679 218679 218
    
Bokført verdi av egne eiendeler pantsatt i Polaris Trykk Trondheim AS  
Forretningsbygg 80309
Personbiler, inventar og prod.maskiner m.m 18 70923 157
Løpende investeringer 01 074
Kontormaskiner  17478
Sum 18 96324 618

 

Konsernets garantier er hovedsakelig relatert til skattetrekk (37,2 mill) og husleie (17,6). I tillegg er det innbetalt depositum i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter (18,4).

Garantiansvar 20182017
Garantier konsernselskaper 73 21072 138
Sum 73 21072 138

 

Legg til i min rapport

Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20182017                                                                              
Distribusjonskostnader 160 284161 254 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 73 35969 696 
Telefon og porto 13 05814 278 
Reisekostnader 24 95225 212 
IT-kostnader 38 46742 597 
IT og kontorkostnader 9 3018 827 
Drift bygninger og driftsmidler 99 85093 206 
Tap på fordringer 9211 453 
Annen driftskostnad 43 96233 784 
Sum 464 153450 307 

 

Legg til i min rapport

Note 16. Varekostnad

 

                 20182017                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 142 795141 955 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 45 07343 235 
Andre varekostnader 40 28339 421 
Varekostnad 228 150224 612 

 

Legg til i min rapport

Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20182017                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 60 83659 878 
Forskuddsbetalt abonnement (se note 18)  112 125 
Feriepenger 63 21864 037 
Annen kortsiktig gjeld 76 46772 411 
herav avsetning sluttpakker 1) 20 10026 768 
Annen kortsiktig gjeld 200 521308 451 

 1) For ytterligere informasjon se note 24. Restruktureringskostnader.

 

Legg til i min rapport

Note 18. Kontraktsforpliktelse fra kontrakter med kunder

 

               20182017                                                                         
Kontraktsforpliktelse 1.1.2018 112 125  
Nye kontraktsforpliktelser 115 026  
Leveringsforpliktelser oppfylt i perioden -112 125  
Kontraktsforpliktelser per 31.12.2018 115 026  

 

Alle privatpersoner betaler avisabonnement på forskudd. Saldo per 31.12.2018 på 115 mill. knytter seg til mottatt betaling for aviser som ennå ikke er levert.

Inntekter innregnes når konsernet oppfyller de leveringsforpliktelser som er gitt av kontrakten. Konsernet har kun leveringsforpliktelsene som har en forventet løpetid på ett år eller mindre, og har derfor valgt å bruke unntaksregelen i IFRS 15 nr. 121 om ikke å gi informasjon om gjenstående leveringsforpliktelser etter nr 120.

Etter IFRS 15 skal forskuddsbetalinger fra kunder presenteres som en kontraktsforpliktelse i regnskapet. Tidligere inngikk forskuddsbetalinger i annen kortsiktig gjeld både i balanse og note, se note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

Legg til i min rapport

Note 19. Skattekostnad

 

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster             20182017                                                                                
Betalbar skatt 17 86311 814 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 1 3573 403 
Skattekostnad på ordinært resultat 19 22015 217 
     
Årets betalbare skatt 17 86311 814 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -1 972-4 559 
Betalbar skatt i balansen 15 8917 254 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 113 979102 955 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 23% (24%) 26 21524 709 
     
Skatteeffekten av følgende poster    
Ikke fradragsberettigede kostnader 2 6056 056 
Ikke skattepliktige inntekter -9 615-13 705 
Effekt av endret skattesats 1 462-190 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -1 447-1 652 
Skattekostnad på ordinært resultat 19 22015 217 
     
Spesifikasjon av skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 9021 836 
Anleggsmidler 7 8267 873 
Pensjonsforpliktelse 30 18531 455 
Avsetninger 6 0896 820 
Aksjer og andre verdipapirer 7 6267 849 
Underskudd til fremføring 1 1211 841 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 515538 
Sum skatteeffekt av fordeler 54 26358 213 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 584665 
Anleggsmidler 48 25052 919 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 20 71115 345 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 69 54568 929 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -15 281-10 715 
     
Som fordeler seg som følger:    
Utsatt skattefordel 31 47940 002 
Utsatt skatt 46 76050 718 
Netto utsatt skatt -15 281-10 715 

 

Legg til i min rapport

Note 20. Lønn og godtgjørelser

 

  20182017                                                              
Lønn og feriepenger1)551 373547 563 
Arbeidsgiveravgift 75 03674 957 
Pensjonskostnader2)40 44742 743 
Annen personalkostnad 13 00016 759 
Sum 679 857682 022 

1) Herav reversering av avsetning til frivillig avgang på 0,8 mill. i 2018 og 3,1 mill. i 2017.
2) Herav avsetning til gavepensjon i forbindelse med omstillingstiltak på 0,3 mill. i 2018 og 2,8 mill i 2017.

 20182017                                                              
     
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 748772 

 

Kostnader til revisor er fordelt som følger 20182017                                                              
Lovpålagt revisjon 1 2141 281 
Andre attestasjonstjenester 129144 
Skatterådgivning 211330 
Andre tjenester utenfor revisjonen 262440 
Sum 1 8162 195 



Ytelser til ledende ansatte

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2018 Antall aksjera)Årslønn 1Prestasjons- 
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse 4
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     154 9823 0194309205194 888 
CFO og ans. forretningsutvikling, Per Olav Monseth 4 9882 2082112622302 910 
Adm. dir Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge, Tove Nedreberg 16 1112 3172202782863 102 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby 7582 0791172512552 702 
Konserndirektør digital utvikling, Håvard Kvalheim7) 2 9881 64701961642 008 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 9882 0882022481702 707 
         
2017 Antall aksjerLønn1Prestasjons-
basert lønn2
Pensjon3Annen
godtgjørelse4
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 154 2242 94409404154 299 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  4 2302 15202491792 579 
Adm. dir. Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge, Tove Nedreberg 15 3532 24802642812 793 
Sjefredaktør Adresseavisen, Tor Olav Mørseth5) 01 25601441281 527 
Sjefredaktør Adresseavisen, Kirsti Husby6) 01 7080205611 975 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2 2302 05402421692 464 

 
a) Endring i antall aksjer fra 2017 skyldes kjøp av aksjer som del av aksjeprogram rettet mot alle ansatte i konsernet Polaris Media i 2018. Aksjene eiet av Per Olav Monseth er registrert på selskapet POM Invest AS.

1) Årslønn er vedkommendes mottatte ytelser inkl. feriepenger i henhold til lønns- og trekkoppgave (tilsv.) for 2018.

2) Konsernledelsen har en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil 30% av fast årslønn og for resten av konsernledelsen inntil 20% av fast årslønn, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2018 i årsrapporten. Beløpet i tabellen omfatter prestasjonsbasert lønn utbetalt i regnskapsåret, men som gjelder måloppnåelse for året før (2017). For årene 2017, 2018 og 2019 er ordningen begrenset til maksimalt 50 prosent uttelling.

3) Tallene for pensjon er basert på innbetalinger gjort til vedkommendes pensjonsordning i 2018 i henhold til vedkommende ansettelsesavtale.

4) Annen godtgjørelse består i hovedsak av fordel av firmabil, innberettet fordel av forsikringsordninger og øvrige naturalytelser.

5) Tor Olav Mørseth fratrådte som sjefredaktør i Adresseavisen AS 1.6.2017. Han hadde andre oppgaver i selskapet etter dette fram til han sluttet 1.8.2017

6) Kirsti Husby tiltrådte som sjefredaktør i Adresseavisen AS 1.6.2017. Lønnen er oppgitt i henhold til lønns og trekkoppgave for hele året 2017.

7) Håvard Kvalheim tiltrådte som Konserndirektør digital utvikling 1.8.2018. Lønnen er oppgitt i henhold til lønns og trekkoppgave for hele året 2018.

For beskrivelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte, se redegjørelse under Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 12.

 
              2018                  2017
Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer 
eid i Polaris
Media ASA
StyrehonorarKomitèhonorarSumStyrehonorarKomitèhonorarSum 
Styre       
Styreleder Bernt Olufsen (styreleder)4183602438435324377
Styremedlem Lena Victoria Svanberg (nestleder fra 23.05.2018) 2054625117346219
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 1886225017362235
Styremedlem Trond Berger *  Mottar ikke personlig honorarMottar ikke personlig honorar  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 18801881730173
Styremedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 1882421217324197
Styremedlem Anette Mellbye (ny i 2018)  1000100000
Styremedlem ansattrepresentant Lars Richard Olsen (ny i 2018) 100010016016
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg2 9881882421217324197
Styremedlem ansattrepresentant Guri Svarva 68018801881120112
Varamedlem aksjonærvalgt Jon Binde 2402416016
Varamedlem aksjonærvalgt Gøril Forbord 00024024
Varamedlem aksjonærvalgt Stefan Persson (ny i 2018)* 000000
Varamedlem ansattrepresentant Marit Heiene2 409880881730173
Varamedlem ansattrepresentant Line Finnøy Bakken75800016016
Varamedlem ansattrepresentant Stein Jensen (ny i 2018)* 000000
Fratrådte styremedlemmer: 





Varamedlem ansatterepresentant Jørn Helge Egseth (fratrådt 2018) 000000
Styremedlem ansatterepresentant Rune Setsaas (fratrådt i 2017) 00085085
Varamedlem aksjonærvalgt Mats Muregård (fratrådt i 2018) 16016000
Styremedlem Bente Rathe (nestleder fratrådt i 2018) 1052412920818226
Valgkomite       
Leder valgkomiteen Jacob A. Møller*  Mottar ikke personlig honorar Mottar ikke personlig honorar
Medlem valgkomiteen Unni Steinsmo 03939 2222
Medlem valgkomiteen Arild Nysæther 04444 2828
Totalt 1 9352872 2211 8622482 110

 *) Oversikten viser utbetalte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for angjeldende regnskapsår. For styremedlemmer som ikke mottar personlig styrehonorar (gjelder Trond Berger og Jacob Møller, begge ansatt i Schibsted ASA) mottar Polaris Media ASA faktura fra vedkommende arbeidsgiver. For nye varamedlemmer avregnes og utbetales honorar i påfølgende regnskapsår.  For redegjørelse om styregodtgjørelse, se Eierstyring selskapsledelse og samfunnsansvar kap. 11.

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 21. Nærstående parter

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. I tillegg til dette har HTG Multimedia skiftet eier internt i konsernet i 2018. Transaksjonen er utøvd på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet.

Pr 31.12.2018 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0% av aksjene. Konsernet har betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, FINN.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var pr 31.12.2018 konsernets fjerde største aksjonær med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Tilknyttede selskap består i all vesentlighet av eierpostene i Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø AS og Hitra Frøya AS (49%). Polaris Media investerte i 2018 12,7 mill. (tilsvarende en eierandel på 34%) i HeltHjem Netthandel AS, og er dermed også å betrakte som tilknyttet selskap fra 2018. Konsernet har i tillegg en 50% eierandel i den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. De vesentligste transaksjonene med de nevnte partene er listet opp nedenfor.

Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 20 Lønn og godtgjørelser.

 

          20182017                                                            
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 2 3362 520 
Kjøp fra nærstående part 22 93625 728 
Fordring på nærstående part 216419 
Gjeld til nærstående part 2 5282 970 
     
Helt Hjem Netthandel AS    
Salg til nærstående part 2 369  
Fordring på nærstående part 676  

 

Legg til i min rapport

Note 22. Aksjonærforhold

Morselskapet har per 31.12.2018 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 32 253 egne aksjer per 31.12.18.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2018 er kr 2,11 (1,79). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2018 er kr 1,75 pr. aksje, tilsammen 85 565 424.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.18 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS               5 584 50811,4 % 
SOFELL AS               1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
AMBLE INVESTMENT AS558 9301,1 % 
FORTE TRØNDER319 9490,7 % 
GH HOLDING AS307 3700,6 % 
Sum 10 største aksjonærer43 922 96389, 8% 
Øvrige aksjonærer5 003 81810,2 % 
Sum48 926 781100,0 % 
Legg til i min rapport

Note 23. Kundefordringer og andre fordringer

 

                      20182017                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 122 678140 252 
Avsetning til tap 31.12 -3 667-3 706 
Bokført verdi kundefordringer 119 011136 545 
     
Andre kortsiktige fordringer 1) 38 58933 285 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 216424 
Bokført verdi andre kortsiktige fordringer 38 80533 710 
     
Sum  fordringer i balansen
 157 816170 255 


1) Andre fordringer består av periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder.

Tap på krav:                     20182017                                          
Avsetning til tap 01.01. -3 706-3 559 
Endring avsetning til tap 40-147 
Avsetning til tap 31.12. -3 667-3 706 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året relatert til kontrakter med kunder 9191 482 
Faktisk kostnadsførte tap på andre fordringer 149  
     
Per 31.12. har kundefordringene følgende aldersfordeling    
Ikke forfalt 88 21991 993 
0 - 30 dg 23 26422 219 
30 - 60 dg 7 4959 362 
60 - 90 dg 66414 571 
90 > dg 3 0372 106 
Sum aldersfordelte kundefordringer
 122 678140 252 

 

Kundefordringer forfalt med mer enn 30 dager var svært høy i 2017, 18,4 mill var knyttet til Schibsted og annonse-samkjøringsinntekter. Alle disse fordringene er i løpet av 2018 blitt betalt.

 

Legg til i min rapport

Note 24. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre tiltakSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1. 1)83 39726 768765110 930 
Avsatt i perioden333  333 
Reversert i perioden103-831-515-1 243 
Benyttet avsetning i perioden-10 452-5 837 -16 290 
Balanse pr 31.12.201873 38120 10025093 730 

Utbetales i 2019                      -16 207                                                                                                                                            
Utbetales etter 2019- 77 524 
Sum-93 730 

 

1) Det er i 2018 foretatt en reklassifisering mellom pensjon/afp, sluttpakker og andre tiltak i "Balanse pr. 1.1.".

 

 

Legg til i min rapport

Note 25. Andre inntekter og kostnader

Konsernet har finansielle eiendeler som er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultatet (OCI) etter IFRS 9. Dette er verdier som ved en realisasjon ikke vil bli reklassifisert til resultatet. En oversikt over disse eiendelene og hvilken virkning de har hatt i årsregnskapet fremgår nedenfor.

 

Verdiendring over totalresultatet (OCI)  20182017                                    
Cxense ASA1)-15 569-34 726 
FINN.no AS 175 000227 000 
Andre verdiendringer 685 540 
SUM 159 500197 814 

1) Virkelig verdi av aksjene i Cxense ASA pr 31.12.2018 var på kr 26 pr aksje.

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 26. Nye standarder som er offentliggjort

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger

IFRS 16 - Leieavtaler

IFRS 16 leieavtaler har ikrafttredelse fra 1.1.2019, og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler - insentiver og SIC-27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. IFRS 16 regulerer innregning, måling, presentasjon og notekrav knyttet til leieavtaler og krever at leieavtaler balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse (forpliktelse til å betale leie) og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. Detter er på lik linje som regnskapsføringen av finansielle leieavtaler etter IAS 17. Standarden tillater at leieavtaler som er korte (inntil 12 måneders varighet) eller hvor underliggende eiendel har lav verdi (må foretas en vesentlighetsvurdering) ikke innregnes. Ved første gangs innregning måles forpliktelsen til nåverdien av framtidige leiebetalinger i leieperioden. Retten til å bruke eiendelen måles til kost. I ettertid avskrives bruksretten og rentekostnader på forpliktelsen kostnadsføres under finanskostnader. Leiebetalingene («avdrag») reduserer den balanseførte leieforpliktelsen.

IFRS 16 krever at leietaker foretar en fornyet måling av leieforpliktelsen som følge av konkret angitte endringer i kontantstrømmer (som endring i forventet betalinger knyttet til restverdigarantier og endring i fremtidige leiebetalinger som følge av endringer i indeks eller rentesats) og/eller som følge av konkret angitte endringer i leieperioden (som endret vurdering av leieperioden og endret vurdering av en opsjon til å kjøpe underliggende eiendel) annet enn ved endring av kontrakten som sådan. Endring av leieforpliktelsen som følge av fornyet måling vil som hovedregel blir ført som en justering av rett til bruk eiendelen.

IFRS 16 har i det store og hele samme krav for regnskapsføring hos utleier som etter nåværende IAS 17 Leieavtaler. Utleier vil fremdeles måtte klassifisere leiekontrakten som enten operasjonell eller finansiell leieavtale.

Kravene til tilleggsopplysninger utvides for både leietaker og utleier.

Implementering av IFRS 16

Ved implementering av IFRS 16 må konsernet gjøre et valg i forhold til om det ønsker full retrospektiv anvendelse (endre alle historiske sammenligningstall) av standarden eller modifisert retrospektiv anvendelse. Konsernet har valgt å benytte en modifisert retrospektiv anvendelse.

Ved modifisert retrospektiv anvendelse må man foreta en ny beregning for alle tidligere operasjonelle leieavtaler, men uten å måtte endre sammenligningstall. Man kan benytte dagens marginale lånerente (rente per 1.1.2019) ved neddiskontering av kontantstrømmene både ved beregning av leieforpliktelsen og rett til bruk eiendelen. Ved beregning av leieforpliktelsen (nåverdien) er det bare utestående leiebetalinger som skal inngå. Ved beregning av rett til bruk eiendelen har konsernet valgt å beregne eiendelen som om IFRS 16 alltid har blitt benyttet, men med bruk av de praktiske forenklingene som standarden gir åpning for.

Konsernet har valgt å benytte seg av unntakene knyttet til leieavtaler med lav verdi og kortsiktige avtaler, dvs at disse vil blir kostnadsført. Konsernet har også valgt å ikke benytte IFRS 16 for leie av immaterielle eiendeler (leie av programvare m.m).

Konsernets leieavtaler er i hovedsak knyttet til leie av lokaler, i tillegg har vi noen leieavtaler knyttet til leie av møbler, kontorutstyr, kaffemaskiner og biler. Avtaler med lav verdi (virkelig verdi som ny) og som utløper i løpet av 2019 er ikke inkludert. Ved gjennomgang av avtalene har konsernet spesielt sett på om avtalen kan sies opp av utleier med kort varsel og om det er sannsynlig at utleier vil benytte seg av denne retten. Dersom utleier har en mulighet til å si opp avtalen på kort varsel, men det er lite sannsynlig at de vil bruke denne retten, er avtalen innarbeidet som en leieforpliktelse med en tilhørende bruksrett. Andre viktige faktorer som er blitt vurdert er om eiendelen er identifiserbar, dersom utleier har mulighet til å bytte ut/erstatte eiendelen/lokalene og det er sannsynlig at utleier benytter seg av denne retten, er eiendelen ikke innregnet.

Noen av kontraktene inneholder leie av lokaler, parkeringsplasser og lager. Disser er behandlet sammen som en kontrakt. Tjenesteelementer i avtalen som betaling av felleskostnader, rengjøring og kantine er ikke balanseført men kostnadsføres løpende.

Ved beregning av leieperioden er både opsjonsperioder og termineringsavtaler hensyntatt, dersom det er mest sannsynlig at disse vil bli benyttet. Er den uoppsigelige leieperioden langt frem i tid, og avtalen i tillegg har en mulighet for en forlengelse via en opsjon, er kun den uoppsigelige leieperioden lagt til grunn, da det er vanskelig å uttale seg om opsjonen vil bli tatt i bruk på nåværende tidspunkt.

Konsernet har benyttet leietakers marginale lånerente som diskonteringsrente da den implisitte renten har vært vanskelig å fastsette. Ved fastsettelse av den marginale lånerenten, er det tatt hensyn til økonomisk miljø, gjenværende leieperiode og sikkerhet. Det er naturlig å ta utgangspunkt i en referanserente. Selskapene i konsernet har tatt utgangspunkt i ulike NIBOR-renter avhengig av gjenværende leieperiode. Referanserenten er justert med en margin som hensyntar type virksomhet, økonomisk miljø samt type eiendel.

Effekt på regnskapet

Polaris Media har i hovedsak leieavtaler knyttet til leie av lokaler, men en gjenværende levetid på mellom 1 - 11 år. Konsernet har i løpet av 2018 kartlagt alle leieavtaler og egenkapitalen vil bli redusert med 27 mill - 31 mill som følge av innføringen av IFRS 16.


Endringer i regnskapsprinsipper og fortolkninger som:

Har trådt i kraft:

Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode, med unntak av de endringene i IFRS som har blitt implementert av konsernet i inneværende regnskapsperiode. Nedenfor er det listet opp hvilke endringer i IFRS med virkning fra 2018 regnskapet som har vært relevant for konsernet, samt effekten dette har hatt på konsernets årsregnskap.

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder

IFRS 15 erstatter IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende tolkninger. Standarden gjelder, med begrensede unntak, for alle inntekter som stammer fra kontrakter med kunder. IFRS 15 etablerer en fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som stammer fra kontrakter med kunder og krever at inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer vederlaget som virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare eller en tjeneste til en kunde.

IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter når kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden spesifiserer også regnskapsføringen for de marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt og de utgiftene som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne kontrakten. I tillegg krever standarden omfattende noteopplysninger.
Fra 1. januar 2018 har virksomheten anvendt IFRS 15. Konsernet har valgt å implementere standarden uten tilbakevirkende kraft, det vil si uten tilpasning av sammenligningstall. Medievirksomhetene i Polaris Media selger ensartede produkter som er separerbare fra hverandre i tråd med gjeldende bransjenormer. Salg av varer og tjenester skjer ved forskuddsbetaling eller med maks 60 dagers kreditt.

Annonsesalg kan skje mot bytteavtaler (barter), men i slike tilfeller faktureres leveransen fra hver av partene i henholdt til vanlige utsalgspriser, slik at bytteavtalen føres som en inntekt for det du har "solgt" og en tilsvarende kostnad for det du har "kjøpt". Det opereres i svært liten grad med salgsprovisjoner på selgernivå utover kortsiktige kampanjer på dags- og eller månedsbasis. Noen kundekontrakter har et variabelt element i seg når det gjelder fastsettelse av transaksjonsprisen, f.eks når det foreligger adgang til å returnere aviser, f.eks ved løssalg. Konsernet innregner inntektene fra varesalg netto etter fratrukket retur. Det foreligger ikke innregning av inntekter før informasjon om returer er mottatt. Innenfor annonsesalg kan produktene selges hver for seg eller i rabatterte pakker. Salgsvederlaget fra produkt solgt som pakker (inkludert rabatt) allokeres eller fordeles til de ulike produkter som er solgt som om de var solgt hver for seg. Det at inntekten først skal innregnes ved oppfyllelse av leveringsforpliktelsen vil ikke medføre endringer.

Etter IFRS 15 skal kunden innregne driftsinntekten når kontrollen over en vare eller tjeneste er overført til kunden. Alle driftsinntektene ble også før innføringen av IFRS 15, innregnet på leveringstidspunktet. Brukerinntekter har alltid blitt innregnet når avisen ble levert til kunden, annonse når kunden "klikket" på annonsen (digitalt) eller når annonsen ble publisert, trykkeriinntekter når det ferdigtrykte dokumentet ble levert kunden, eller når avisen/pakken ble levert sluttkunden ved distribusjon. Dette er ikke endret ved overgang til IFRS 15.

Etter IFRS 15 skal forskuddsbetalinger fra kunder presenteres som en kontraktsforpliktelse i regnskapet. Tidligere inngikk forskuddsbetalinger i annen kortsiktig gjeld både i balanse og note. Se note 17 Annen kortsiktig gjeld.

IFRS 9 Finansielle instumenter

Standarden trådde i kraft 1. januar 2018. Standarden erstattet IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser.
Tidligere standard IAS 39 hadde fire hovedkategorier av finansielle eiendeler og detaljerte regler knyttet til hver av kategoriene. IFRS 9 har en mer prinsippbasert tilnærming til om et instrument skal måles til amortisert kost eller til virkelig verdi. Etter IFRS 9 er det bare finansielle eiendeler med kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol, og som selskapet holder for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer, som skal måles til amortisert kost. Andre instrumenter skal måles til enten virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI) eller til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Overgangen til IFRS 9 vil ikke medføre endring i klassifisering for konsernets finansielle instrumenter, kun endring av begrepsbruk.

Alle egenkapitalinvesteringer måles fortsatt til virkelig verdi, men konsernet har valgt å presentere verdiendringene over OCI/andre inntekter og kostnader og ikke over resultatet. Det vil si at konsernet ikke endrer praksis fra tidligere, da de også historisk har klassifisert alle aksjeinvesteringer som finansielle eiendeler målt til virkelig verdi, hvor verdiendringene er ført over totalresultatet (OCI). Polaris Media er av den oppfatning at det ordinære resultatregnskapet bør vise et renest mulig bilde av den ordinære driften for konsernet. I regnskapet får man dermed skilt ut verdiendringene fra finanspostene og i stedet presentert de på en egen linje under totalresultat/OCI. Under IAS 39 var disse verdiendringene klassifisert som tilgjengelig for salg til virkelig verdi over OCI med reklassifisering over resultatet. Etter IFRS 9 klassifiseres de som egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over OCI, og det er ikke lenger en mulighet å reklassifisere verdiendringene over resultatet.

Ved første gangs innregning er det valgfritt hvilket alternativ man velger, med den eneste begrensning at investeringer som defineres som «held for trading» må føres over resultat. Det er vurdert at «held for trading» p.t ikke er relevant for Polaris Media.

Valg av prinsipp gjøres på instrumentnivå, altså investering for investering. Det er med andre ord ikke et policyvalg.

Både etter IAS 39 og IFRS 9 skal alle derivater måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Som unntak fra denne hovedregelen kan sikringsbokføring benyttes (verdiendring over OCI) for derivater som er sikringsinstrumenter på utpekte sikrede poster i balansen eller mot transaksjoner i resultatet. Det er ingen instrumenter som blir påvirket av overgangen.

Finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer skal måles til amortisert kost. Dette gjelder kundefordringer, andre fordringer og bankinnskudd. Disse postene ble etter IAS 39 klassifisert som utlån og fordringer mens de etter IFRS 9 klassifiseres som finansielle instrumenter målt til amortisert kost. Denne endringen av klassifisering fremgår av note 12 Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser. Det er ingen endring i verken klassifisering eller måling for finansielle forpliktelser målt til amortiset kost ved innføring av IFRS 9.

Ny tapsmodell:
Etter IAS 39 skal nedskrivning for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet. Tapsavsetninger etter IFRS 9 skal baseres på forventet tap, uten en tilsvarende "terskel" (objektive bevis) som i IAS 39. Konsernet har under IAS 39 benyttet seg av anledningen til å gjøre en tapsavsetning på porteføljebasis også for fordringer som ikke er forfalt, med den begrunnelse at et objektivt tap har skjedd, men ikke dukket opp til overflaten (såkalt IBNR - Incurred but not reported). Konsernet har i all hovedsak fordringer som har korte forfall, noe som medfører uvesentlig forskjell i tapsavsetningene og overgangen til IFRS 9 har derfor ingeneffekt. Konsernet benytter den forenklede metoden (lifetime expected credit losses) på alle kundefordringer.

Konsernet har valgt å implementere standarden uten tilbakevirkende kraft fra 1.1.2018, dvs uten tilpasning av sammenligningstall.

Legg til i min rapport

Note 27. Alternative resultatmål

Konsernet benytter enkelte alternative resultatmål i sin rapportering. I det følgende defineres de alternative resultatmålene og det gis en avstemming mot regnskapet og sammenligningstall for forrige periode.

Forskjellen mellom rapportert EBITDA og normalisert EBITDA er engangseffekter i regnskapet utenfor ordinær drift. I 2017 er engangseffektene hovedsaklig knyttet til restrukturering og gevinst ved salg av eiendom. Ingen engangseffekter i 2018. I tabellen nedenfor vises rapportert EBITDA, engangseffektene og normalisert EBITDA. Konsernet benytter normalisert EBITDA som et økonomisk resultatmål da det bedre viser resultatet for konsernet ved normal drift.

NIBD er netto rentebærende gjeld og består av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner og kortsiktig rentebærende gjeld fratrukket konsernets bankinnskudd/kontanter. Konsernet benytter NIBD i forbindelse med overholdelse av covenantskrav.

Avstemming av alternative resultatmål mot regnskapet: 
                 20182017                                              
EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 92 56474 017 
Polaris Media Nordvestlandet 38 95234 103 
Polaris Media Nord-Norge 27 21420 914 
Polaris Trykk 44 24558 914 
Andre -43 948-19 792 
Sum EBITDA 159 027168 154 
     
Engangseffekter /restruktureringskostnader    
Polaris Media Midt-Norge 0-1 180 
Polaris Media Nordvestlandet 0811 
Polaris Media Nord-Norge 0670 
Polaris Trykk 0-357 
Andre 0-9 167
Sum engangseffekter/restruktureringskostnader 0-9 223 
     
Normalistert EBITDA    
Polaris Media Midt-Norge 92 56472 837 
Polaris Media Nordvestlandet 38 95234 914 
Polaris Media Nord-Norge 27 21421 584 
Polaris Trykk 44 24558 557 
Andre -43 948-28 959 
Sum normalisert EBITDA* 159 027158 932 
     
NIBD består av følgende poster i regnskapet:    
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 242 210249 789 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale - 1 087-1 927 
Kortsiktig rentebærende gjeld  6 76914 769 
Bankinnskudd -235 414-186 825 
Netto rentebærende gjeld 12 47875 806 

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 28. Hendelser etter balansedagen

Konsernet har identifisert en hendelse som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato.

Fortrinnsrettsemisjon i Cxense

7. februar 2019 informerte Cxense om at de har vedtatt en fortrinnsrettsemisjon på 90 mill. til en kurs på kr 7 per aksje for å finansiere videre vekst i selskapet og sikre finansiering frem mot "break even". Det vil utstedes tegningsretter og per 11 februar omsettes aksjen for kr 8,50 per aksje. Tegningsperioden er fra 12 - 26 februar. Polaris Media har i årsregnskapet per 31.12.2018 verdsatt sine 467 528 aksjer til kr 26 per aksje, se note 11 Investeringer i andre aksjer og andeler og 25 Andre inntekter og kostnader.

Legg til i min rapport