Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20182017    
Driftsresultat (EBITDA) 159 027168 154 
Justert for    
Betalt skatt -7 351- 1 653 
Endring kundefordringer 10 552-17 126 
Endring varelager -434-1 836 
Endring leverandørgjeld -8 620-688 
Endring forskuddsbetalte abonnementer 2 902-8 821 
Endring i offentlig gjeld 958-3 568 
Endring feriepenger -818-4 979 
Pensjon 1)  -20 147-14 239 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -6 290-6 884 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 4 8795 184 
Gevinst ved salg av eiendom 0-9 167 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger 6 667-38 128 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 141 32366 250 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler -21 332-22 889 
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler  -18 326-2 251 
Kjøp av virksomhet 0-5 127 
Salg av virksomhet 011 134 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -39 658-19 133 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån -14 739-38 479 
Mottatte renter 3 3912 678 
Betalte renter -7 998-8 636 
Utbetalt utbytte -73 333-49 099 
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler 38 52041 523 
Øvrige finansieringsaktiviteter 1 083942 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -53 076-51 071 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 186 825190 780 
Netto kontantstrøm 48 590-3 954 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 2) 235 414186 825 

 1) Inkluderer 10,5 mill. i utbetaling til frivillig bemanning, se note 24. Restruktureringskostnader

 2) Kontantbeholdning består av reelt bankinnskudd og kontanter, hvorav 22,2 mill. er bundne midler.  Kassekreditt inngår ikke.

 

 

 

Legg til i min rapport