Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2018 kr. 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2018 er kr. 1,9 (1,8). Styret foreslår at det for 2018 utbetales et utbytte på kr. 1,75 (1,50) per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2018 på OB Standard). Ved inngangen til 2018 var aksjekursen kr 18,60. Ved utgangen av 2018 var aksjekursen kr. 26,40. Høyeste aksjekurs i 2018 var kr. 27,80.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 90% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2018 hadde en betydelig økning sammenlignet med 2017. Det ble gjennomført 707 (366) handler i aksjen og det ble omsatt 1 222 113 (242 891) aksjer. Størstedelen av den økte handelen er relatert til at en investor har solgt alle sine aksjer i løpet 2018. Samlet omsetning i aksjen i 2018 var kr. 28 548 089 (4 134 557). Polaris Media har de siste årene hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Selskapet gjør en løpende vurdering av likviditets- og balansesituasjonen og tilpasser utbyttenivået til det.

Tilbakekjøp av aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019.

Ved inngangen til 2018 eide Polaris Media ASA totalt 10 326 egne aksjer. I mars 2018 ble det gjort et tilbakekjøp av 90 000 egne aksjer. Omtrent samtidig ble 68 073 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 15,84 etter 20% skattefri rabatt. Ved utgangen av 2018 eier Polaris Media ASA totalt 32 253 egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2018 var det 962 (937) aksjonærer i selskapet.

Følgende aksjonærer eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2018:

 

AksjonærAntall aksjerAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %COMPNOR
AMBLE INVESTMENT AS558 9301,1 %COMPNOR
FORTE TRØNDER319 9490,7 %COMPNOR
GH HOLDING AS307 3700,6 %COMPNOR
Sum 10 største43 922 963 89,8 %  
Sum alle48 926 781100,0 %  

 

Ved utgangen av 2018 eier Polaris Media ASA totalt 32 253 egne aksjer.

På selskapets hjemmeside oppdateres aksjonæroversikt og kursutvikling løpende.

Legg til i min rapport