Årsberetning og årsregnskap

Trykk her for å laste ned hele kapittelet inkl. årsregnskap og noter

Styrets beretning for 2018

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende mediehus- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Konsernet eier i dette markedsområdet 29 lokale og regionale mediehus, fem felleskontrollerte eller tilknyttede mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper. I tillegg har konsernet en strategisk samarbeidsavtale med Trønder Avisa-konsern og dets 5 mediehus.

Virksomheten i Polaris Media ASA var per 31. desember 2018 organisert i fire virksomhetsområder; medievirksomhetene Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Nordvestlandet samt trykkerivirksomheten Polaris Trykk. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord-Norge). Distribusjonsvirksomheten vil fra 1.1.2019 samles i et eget virksomhetsområde, Polaris Media Distribusjon. Konsernet har i tillegg viktige eierinteresser i FINN.no AS (9.99%), HeltHjem Netthandel AS (34%), Avisa Nordland AS (38%), Amedia Trykk Bodø (38%), HitraFrøya (49%), Trønder-Avisa AS (10%), Cxense ASA (5%), Fanbooster AS (10%), Hoopla (21%) og Mazemap (11%).

Til sammen har konsernets mediehus 201 632 (195 410) abonnenter per 2018, herav 64 405 (44 685) rene digitale abonnenter, som var en vekst på 44% mot fjoråret. Det offisielle opplaget var 221 928 (209 970). Mediehusene fortsatte veksten i antall abonnenter i 2018 med en økning på over 6000 nye abonnenter i 2018 til mer enn 200.000 abonnenter. De nye abonnentene er digitale og yngre, og veksten i abonnenter som kun kjøper digitale produkter var på 20 000 i 2018 til over 64 000. Det er etablert en solid betalingsvilje for de digitale abonnementsproduktene slik at totale brukerinntekter fortsatt viser god vekst.

Konsernets mediehus hadde i 2018 et snitt på 262 000 (299 000) daglige brukere på nett og 320 000 (329 000) daglige brukere på mobil . Til sammen genererte brukerne 18,6 (19,2) millioner sidevisninger per uke i snitt1. Utviklingen i antall brukere på desktop og mobil påvirkes av at innholdet i stadig større grad kun gjøres tilgjengelig for abonnenter, men mot slutten av 2018 var det en klar vekst og positiv trafikkutvikling. Samtidig var nedgangen i antall sidevisninger redusert og antall sidevisninger per bruker økende. Dette betyr at brukerne har blitt mer lojale. Mediehusene har en økende andel direktetrafikk.

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

Visjonen

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning i sine områder, og den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer inkludert papiravis. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Formålsparagrafen

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2018.

Rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. I hovedsak strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående bygget på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med stor grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU.

 

Hovedtrekkene for konsernet i 2018

Konsernet omsatte i 2018 for 1 525 (1 509) mill.kr, justert for engangseffekter, som er en økning på 1%, og et normalisert EBITDA-resultat (se note 27 til årsregnskapet for 2018) på 159 (159) mill.kr, tilsvarende 10,4% (10,5%) margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 6 (7) mill.kr. Mediehusenes samlede normaliserte EBITDA-resultat økte til 159 (129) mill. kr, mens Polaris Trykk sitt normaliserte EBITDA-resultat hadde en nedgang og endte på 44 (59) mill.kr. Øvrig virksomhets normaliserte EBITDA-resultat ble redusert til -44 (-29) mill.kr.

Polaris Media kan legge frem et resultat for 2018 som står seg godt i et marked i betydelig omstilling og med sterk konkurranse fra internasjonale giganter. Strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris Media 2020 (PM2020) har vist betydelige positive effekter, hvor konsernet har klart å snu betydelig fall i inntektene til inntektsvekst samtidig som kostnadene er redusert betydelig. Resultatutviklingen drives spesielt av god vekst i digitale abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, men også noe vekst i siviltrykkinntektene og distribusjonsinntektene, samt gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak.

Det er fortsatt god vekst i antall abonnenter, drevet av at antall rene digitale abonnement øker betydelig. Nesten alle mediehusene i konsernet har vekst i antall abonnenter. Vi ser at våre digitale leserprodukter blir godt mottatt og at bruken stadig øker. God og relevant journalistikk er den viktigste driveren for abonnementsalg og økt lojalitet over tid, og med økt fokus på analyse og innsikt i leservaner og kjøpervaner, bør veksten i antall abonnenter kunne fortsette.

Utviklingen innenfor digitale annonseinntekter var positiv, med 7% vekst i 2018, og en vekst på 9% i fjerde kvartal 2018. Dette viser at mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med de tiltak som er iverksatt med nye produkter, kompetanseløft og nye plattformer.

Trykkerivirksomheten har hatt et utfordrende år i 2018 med fallende inntekter på avistrykk, som i noe grad er motvirket av vekst i siviltrykkinntektene. Dette gir et godt grunnlag for videre utvikling, hvor nye inntekter og ytterligere effektivisering kan kompensere for et fallende avistrykkmarked.

Distribusjonsinntektene økte med 7% i 2018 til 57 (54) mill. Veksten kommer fra HeltHjem-satsningen og distribusjon av netthandelsprodukter. HeltHjem-satsningen sammen med Schibsted er viktig for å opprettholde et bærekraftig prisnivå på avisdistribusjonen, samt at det gir en god mulighet til å sikre nye inntektsstrømmer og resultatbidrag.

 

SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER (JUSTERT FOR ENGANGSEFFEKTER) ØKTE MED 16 MILL. KR. TILSVARENDE 1% TIL 1 525 (1 509) MILL. KR.

Mediehusene fortsetter den gode veksten i abonnementsinntektene som økte med 6% til 545 (514) mill.kr. i 2018. Den positive utviklingen drives av vekst i antall abonnenter og underliggende prisøkninger. Brukerinntektene vokste totalt med 5% til 587 (561) mill. Som forventet fortsetter løssalgsinntektene å falle i takt med redusert volum.

 

Samlede annonseinntekter (inkl. annonserelatert inntekt) ble redusert med 1% i 2018 til 617 (624) mill.kr. Det er positivt at nedgangen i annonseinntektene har flatet ut. Den marginale nedgangen i 2018 var drevet av fall i annonseinntekter på papir med 6% til 388 (411) mill.kr, mens digitale annonseinntekter økte med 7% til 229 (213) mill. kr. Mediehusene har styrket sin konkurransekraft i annonsemarkedet, og har lyktes godt med gjennomføringen av de strategiske satsningene på felles digital annonseplattform i samarbeid med Schibsted, oppbygging av byråtjenester rettet mot de lokale markedene, og betydelig kompetanseløft. 

 

Trykkeriinntektene har en nedgang på 2% til 194 (198) mill.kr. Endret produktmiks fra avistrykk til siviltrykk gir lavere marginer for trykkerivirksomheten.

 

DRIFTSKOSTNADENE ØKTE MED 15 MILL. TILSVARENDE 1% I 2018 TIL 1 372 (1 357) MILL.

Effektene av kostnadstiltakene i Polaris Media 2020 er avtakende. Dette kombinert med økning i direkte salgsrelaterte kostnader, samt betydelige prosjektkostnader gjennom året, øker kostnadene i 2018 med 15 mill. (1%).

Lønns- og personalrelaterte kostnader og andre faste kostnader ble redusert, mens varekostnader og salgsrelaterte kostnader økte i 2018 som følge av endret produktmiks, drevet av mindre avistrykk og vekst i siviltrykk, vekst i salg av FINN.no-produkter, og vekst i annonserelaterte inntekter.

Siden 2014 er kostnadene redusert med 175 mill.

  

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Strategi

Polaris Medias hovedfokus er å bygge et konsern hvor mediehusene lager god lokal og regional journalistikk som evner å engasjere i sine lokalsamfunn og ved jevne mellomrom sette nasjonal dagsorden. Denne rollen er også viktig i et demokratisk perspektiv. Når mediehusene lykkes med dette ser vi at det skaper lojale abonnenter. For å utvikle fremtidens mediehus stilles det stadig høyere krav til kompetanse hos våre medarbeidere, og data og innsikt om våre lesere. Det er derfor en viktig prioritet for konsernet å stadig videreutvikle kompetansen til våre medarbeidere, samtidig som vi samler god innsikt om våre brukere på en tillitsfull måte slik at vi kan tilby best mulig produkter.

Konsernet har definert fem strategiske fokusområder for videre utvikling og vekst i Polaris Media:

 • Skape ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke antall abonnenter og brukerinntektene
 • Fortsatt skape digital annonsevekst
 • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Konsernet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle strategien for å sikre at konsernet lykkes innen de fem strategiske fokusområdene.  

Markedet, risiko og utsiktene fremover

Mediekonsumet er i sterk omstilling og konkurransen fra globale aktører er sterk. Dette stiller store krav til produktene og videreutviklingen til Polaris Media.

Inntektene fra abonnement, trykk og distribusjon har en mer forutsigbar utvikling på kort sikt, mens utviklingen i annonseinntektene utgjør den største risikoen for lønnsomheten i Polaris Media. Risikoen drives av store endringer i annonsemarkedet og et konkurranseutsatt marked som påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi.

De neste tolv månedene forventes fortsatt vekst innen abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter, mens papirbaserte annonseinntekter fortsetter å falle. Det forventes stabil inntjening fra trykk. Kostnadseffektene av PM2020 er avtakende, noe som innebærer marginalt høyere kostnader.  

Finansiell risiko, kredittrisiko og kapitalstruktur

Polaris Media har en sunn finansiell struktur og god finansiell utviklingskraft med en egenkapitalandel på 69% (66%) og en netto rentebærende gjeld på 0,1x (0,4x) normalisert EBITDA (se note 27 til årsregnskapet). Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til alle lånebetingelser i låneavtalen. I tillegg innehar konsernet flere verdifulle eierposter i blant annet FINN.no, HeltHjem Netthandel og Avisa Nordland med bokførte verdier på til sammen over 1,4 mrd. kr.  

Polaris Media har per 31.12.2018 et langsiktig lån i Sparebank1 SMN på 201 mill. Med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet har Polaris Media i 2018 endret lånevilkårene knyttet til konsernets langsiktige gjeld. Tidligere vilkår var kvartalsvise avdrag på 8 mill. fram til forfallsdato i tredje kvartal 2024. De endrede vilkårene innebærer avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020. Deretter betales kvartalsvise avdrag på 4,9 millioner fram til ny forfallsdato i fjerde kvartal 2030. Renten er uforandret. Se note 13 i årsregnskapet for mer informasjon. Polaris Media har ikke tatt opp ny langsiktig gjeld i 2018.

Konsernets samlede balanse er på 2 634 mill.kr. Det redegjøres nærmere for de viktigste endringene i konsernets balanse nedenfor.

FINN.no AS

Polaris Media eier 9,99% av aksjene i FINN.no AS. Ved utløpet av fjerde kvartal var virkelig verdi av aksjeposten i FINN.no AS vurdert til 1 340 mill. Dette innebærer en verdiøkning i 2018 på 175 mill., som er ført over konsernets andre inntekter og kostnader (OCI). FINN.no har i 2018 styrket sin posisjon med attraktive produkter og økte markedsføringsaktiviteter. Dette har bidratt til at Finn.no i 2018 har levert et nytt godt år med en inntektsvekst på ~12% og en vekst i EBITDA på tilnærmet det samme. Det forventes fortsatt god inntektsvekst i 2019 og 2020. Se nærmere informasjon om verdsettelsesmetodikk i note 11 til årsregnskapet.

Goodwill og immaterielle eiendeler

Konsernets balanse består av poster knyttet til goodwill og immaterielle eiendeler uten definerbar levetid, og som i hovedsak har oppstått gjennom fusjonen med Polaris Media Nord-Norge i 2008 og oppkjøpet av virksomheten i Edda Media på Nordvestlandet i 2009. Samlet utgjør disse 344 (345) mill.kr. Disse verdiene er testet for nedskriving minst en gang per år etter IAS 36, normalt per tredje kvartal. Nedskrivningstestene i 2018 viser at det ikke er behov for ytterligere nedskrivninger. Se note 7 i årsregnskapet for nærmere informasjon.

Varige driftsmidler

Det har ikke vært behov for vesentlige nedskrivinger i 2018. Det er benyttet tilsvarende forutsetninger som for nedskrivingstestene for immaterielle eiendeler og goodwill, se note 7 og 8 i årsregnskapet.

Kundefordringer

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Tapsførte fordringer de siste årene utgjør under 1 promille av konsernets omsetning. Ut fra virksomhetens natur vurderes kredittrisikoen i konsernet å være lav, og det er ingen vesentlige endringer som har økt risikoen inneværende år. Abonnementsinntektene som utgjør en stor del av konsernets inntekter forskuddsbetales. For andre inntektsstrømmer er det etablert gode rutiner og retningslinjer for å vurdere potensielle kunders betalingsevne.

Andre forhold

I 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny KBA Cortina trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill.kr. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernet hadde per 2018 samlet rentebærende gjeld på 249 (265) mill.kr. Kontantbeholdningen per 31.12.2018 var 235 (187) mill.kr. 22 mill.kr. av kontantbeholdningen var på sperret konto, hovedsakelig knyttet til finansiering av ufonderte pensjonsforpliktelser.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2018 ble 141 (66) mill. kr. Økningen er i hovedsak drevet av redusert utbetaling av gavepensjon/sluttpakker i forbindelse med gjennomføringen av PM2020 og forskyvning av arbeidskapitalposter. Samlet kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i 2018 er -40 (-19) mill. kr. Konsernet har pr 31.12.2018 samlet 94 (110) mill. i balanseførte forpliktelser til frivillig nedbemanning.  

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i all hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet ikke kommitert trekkfasilitet på 40 mill.kr. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill.kr.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred og Brønnøysunds Avis (69%). Mediehuset Innherred, eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%), og konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Media Midt-Norge Salg, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (20%), Trådløse Trondheim (25%), Skylabs (21%), Mazemap (11%) og FINN.no AS (9,96%). Polaris Media Midt-Norge har også en omfattende strategisk samarbeidsavtale med Trønder-Avisa konsern med sine fem mediehus hvor Trønder-Avisa og Namdalsavisa er de største.

Polaris Media Midt-Norge er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og innehar funksjoner som konsernets it-ressurssenter og kompetansesenter for brukermarked. Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Polaris Media Midt-Norge gikk opp 1% til 735 (727) mill.kr. Det normaliserte EBITDA-resultatet for 2018 ble 93 (73) mill. kr. Herav 1 (0) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (86%), Vigga (86%), Fjordtrykk AS/Fjordabladet (89%), og Dølen (50%). I tillegg inngår Polaris Distribusjon Nordvestlandet, og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av den nasjonale annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk opp 2% i 2018 til 359 (353) mill., mens det normaliserte EBITDA-resultatet ble 39 (35) mill. kr. Resultatene har vært stabilt gode gjennom flere år med store omstillinger – og med sterk vekst fra 2016 til 2018.

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesteraalens Avis, HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL), morselskapet Polaris Media Nord-Norge, iNord, Avisa Nordland (38%), Nordnorsk Distribusjon Bodø (40%) og FINN.no AS (0,03%).

Omsetningen i Polaris Media Nord-Norge gikk opp 4% til 230 (221) mill. i 2018. Det normaliserte EBITDA-resultatet ble 27 (22) mill. kr. Herav 5 (4) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

Resultatene i Polaris Media Nord-Norge har de siste par årene hatt sterk resultatmessig framgang. I hovedsak er resultatet drevet fram av at man har lykkes godt digitalt og gjennomført betydelige effektiviseringstiltak.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta, Amedia Trykk Bodø (38%) og Polaris Distribusjon Nord-Norge, samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50%) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Omsetningen for 2018 gikk ned 2% til 340 (345) mill.kr. Polaris Trykk fikk i 2018 et normalisert EBITDA-resultat på 44 (59) mill.kr. Herav 3 (2) mill.kr. relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap.

På tross av vesentlig reduserte inntekter innen avistrykk, leverer Polaris Trykk fortsatt gode resultater i et tøft marked. I hovedsak er resultatet drevet frem av en offensiv markedsstrategi innen siviltrykk, samt betydelige effektiviseringstiltak.  

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter, samt Polaris Eiendom. Morselskapet investerte i 2018 i HeltHjem Netthandel AS, og innehar en eierandel på 34%.

Virksomheten i morselskapet består i å eie og forvalte hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ), felles enhet for digitale annonseprodukter, og data og analyse, personaladministrasjon, og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10% av aksjene i Trønder-Avisa, 34% av aksjene i HeltHjem Netthandel, 5,1% av aksjene i Cxense ASA og 10% av aksjene i Fanbooster AS. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt normalisert EBITDA-resultat på 44 (29) mill.kr. i 2018. Resultatet i 2017 var ekstraordinært bra som følge av delsalg av tomt på til sammen 5 mill., men resultatet i 2018 var negativt påvirket av ekstraordinære prosjektkostnader på til sammen 8 mill.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. I tillegg til dette har HTG Multimedia skiftet eier internt i konsernet i 2018. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2018 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 % av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom spesielt Schibsted Media og Schibsted Product & Technology. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 31.12.2018 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4% eierandel og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 748 (772) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 106 (126) avisbud. Ved utgangen av 2018 hadde morselskapet 28 (28) årsverk fast ansatt.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 2 .

Samlet sykefravær for konsernets selskaper i 2018 var 5% (5%).

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 2 634 (2 479) mill.kr, og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 69,4% (66,4%) per 31.12.2018. Styret mener at selskapet per 31.12.2018 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets resultat i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 66,3 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital:                                                 19,2 mill.

Utbytte (eks. egne aksjer):                                                           85,6 mill.

Årets resultat:                                                                                 66,3 mill.

Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1,75 per aksje, til sammen 85,6 mill.kr. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling 6.mai 2019.

Sum eiendeler i morselskapet utgjør etter utbytte 838 (826) mill.kr. per 31.12.2018, og egenkapitalen på 374 (408) mill.kr. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 44,6% (49,3%).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Konsernet er også deltager i et BIA-prosjekt sammen med blant annet NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 


 

 
Legg til i min rapport

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Polaris Media følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse". Selskapets redegjørelse omfatter også redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b), samt redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3 c). Konsernet har ingen vesentlige avvik til anbefalingen fra NUES.

1.  Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Konsernets verdigrunnlag ligger i kjernevirksomheten – et samfunnsoppdrag for å drive publisistisk virksomhet innenfor en kommersiell ansvarlig og lønnsom ramme. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle mediehus i konsernet. Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard, og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal være i samsvar med beste praksis i norsk og internasjonalt næringsliv.

Sentralt i styringen og ledelsen av konsernet er den redaksjonelle plattformen som er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter §3. I følge vedtektenes §9 påser en redaksjonell stiftelse at den publistiske plattformen ivaretas.

Redaksjonell årsrapport

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt i redaksjonene og i den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også en egen  redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar. Leder for arbeidsutvalget i redaktørforum i Polaris Media gir årlig en redegjørelse av journalistikken i konsernet, den kan leses her.

I 2018 er konsernets mediehus innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) 22 (29) ganger (se tabell nedenfor). Av disse medførte 5 (5) av sakene at mediehusene ble felt for brudd på god presseskikk, og medførte kritikk fra PFU (Altaposten, Harstad Tidende, iTromsø, Dølen og Steinkjer-Avisa). De øvrige sakene ble mediehusene enten frifunnet, klagene ble avvist etter forenklet saksbehandling, eller henlagt.

I mange tilfeller har man lært av tidligere saker og blant annet innskjerpet at kravene til samtidig imøtegåelse må etterleves. Konsernets redaksjoner har likevel en økende bevissthet rundt presseetikk, og det er et klart mål at ingen ønsker å bli felt av Pressens faglige utvalg.

Tabell 1: Klager PFU

REDAKSJON          Totalt antall klager til PFUFellelse/kritikk 
 2018 201720182017
Adresseavisen4 702
Fosna-Folket0100
Innherred0200
Folkebladet1200
Avisa Sør- Trøndelag0101
Harstad Tidende2110
Altaposten1211
Vesterålen Online1100
Fjordenes Tidende0100
Sunnmøringen1200
Sunnmørsposten1200
Møre-Nytt0100
iTromsø6310
Namdalsavisa0101
Trønderbladet1000
Romsdals Budstikke1000
Vikebladet Vestposten0100
Steinkjer-Avisa1010
Dølen1010
Fjordabladet0100
Brønnøysunds Avis1 000
SUM222955


2. Virksomheten

Virksomhet og formål

I samsvar med vedtektene er Polaris Medias formål å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. 

Mål, hovedstrategier og risikoprofil

Kjernestrategien for Polaris Media er å styrke og videreutvikle mediehusenes innholdsprodukter og markedsplasser i alle kanaler. I tillegg skal Polaris Media opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern, og oppnå gode økonomiske resultater.

Konsernstyret behandler konsernets strategi løpende i tillegg til at det avholdes et strategiseminar årlig. På høsten vedtas normalt budsjett for kommende år. Budsjettet er et viktig verktøy i økonomistyringen og internkontrollen i Polaris Media. I tillegg utarbeides prognoser gjennom året.

Konsernets strategi, mål og risikostyring er nærmere beskrevet i årsrapporten under styrets beretning.

Nærmere om Polaris Media sitt forhold til etikk og samfunnsansvar

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst forhold til samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med stor grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har styret i Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for etikk og samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer. Disse kan i sin helhet leses på selskapets hjemmeside.

Polaris Media bygger sine strategiske retningslinjer for samfunnsansvar på de fire områdene fra FNs Global Compact, dvs. i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for konsernet med følgende hovedtrekk:

 • Polaris Media skal drive sin virksomhet i tråd med Menneskerettighetene og fremme anerkjennelsen av verdighet og uavhendelige rettigheter for alle mennesker.

 • Som mediebedrift skal Polaris Media ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Polaris Medias redaksjonelle virksomhet skal drives i tråd med Norsk Presseforbunds etiske regelverk.
 • Polaris Media skal sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Polaris Medias ansatte skal være representert i styrearbeid og sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet gjennom konserntillitsvalgtordningen og Polariskonferansen. Tillitsmannsarbeidet i konsernet er i hovedsak regulert av «Medbestemmelsesavtalen», som er en egen avtale mellom ledelsen og tillitsvalgte i Polaris Media. 543 av konsernets 748 årsverk er fagorganiserte. Konserntillitsvalgt koordinerer tillitsmannsarbeidet i konsernet og er også observatør i konsernstyret. En nærmere redegjørelse for tillitsmannsarbeidet i konsernet finnes her.
 • Polaris Media ønsker å være en mangfoldig bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted på arbeidsplassen eller ved ansettelser. 
 • Polaris Media skal ha varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsling om diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.
 • Polaris Media skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme.

 • Polaris Media skal arbeide aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon, og har nulltoleranse for korrupsjon. Som et stort mediekonsern der en betydelig del av kjernevirksomheten baserer seg på å overvåke og avdekke kritikkverdige forhold i andre virksomheter i samfunnet, stilles det meget høye krav til de ansattes etiske refleksjon og aktsomhet i spørsmål som særlig vedrører smøring, bestikkelser, forsøk på svindel og korrupsjon og andre forsøk på utilbørlig påvirkning.

 • Konsernets ansatte skal opptre i tråd med konsernets retningslinjer for å gi og motta gaver, reiser og andre ytelser, og tydelig ta avstand fra alle former for smøring og bestikkelser.
 • Polaris Media har etablert varslingsordninger og rutiner for å håndtere varsling og mistanker om korrupsjon i egen virksomhet, også med mulighet for varsling utenfor egen organisasjonslinje.

Den samlede strategien for samfunnsansvar i Polaris Media reflekterer konsernets styringsstruktur. De strategiske retningslinjer fastsetter derfor kun sentrale standarder som er felles for alle. Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, som gjelder for alle ansatte i konsernet Polaris Media kan leses her. Konsernet har en egen rutine for varsling og oppfølging av seksuell trakassering for hele konsernet.

Det er opp til det enkelte datterselskap å definere sin lokale strategi for utøvelse av samfunnsansvar. Typisk for denne typen involveringer er sponsing, deltakelse i veldedighet og andre allmennyttige aktiviteter som kommer i tillegg til etterlevelse av de strategiske retningslinjene for samfunnsansvar beskrevet over. Selskapenes oppfølging av veldedige aktiviteter følges primært opp av styrene og ledelsen i selskapene, men overvåkes og kontrolleres i konsernet gjennom den ordinære rapporterings- og oppfølgingsprosessen som skjer rundt økonomiske parametere.

Tabell 2: Nøkkeltall for å følge opp samfunnsansvar i konsernet:

Miljø   20182017 2016 2015 2014 
 Energibruk i MWh 
(strøm og fjernvarme sammen)
1 819 0521 825 7651 787 6331 711 7031 989 592
 Arealbruk i m247 96148 86546 69449 58249 099
 Selskaper sertifisert som miljøfyrtårn23333
 Selskaper sertifisert ihht. svanemerking44444
 Papirbruk i tonn4851628166
 Usortert avfall i tonn6577788986
       
Arbeidsmiljø      
 Andel kvinner43 %42 %39 %40 %28 %
 Andel kvinnelige ledere38 %33 %28 %28 %22 %
 Sykefravær 5 %5 %4 %5 %9 %
 Kompetanseheving per medarbeider 
(kurskostnader per årsverk 
(årsverk per 31.12.) i kroner)
3 5473 8123 2153 9222 475
 Gjennomsnittlig pensjonsalder (år)65666665,465
 Antall selskap som har gjennomført 
arbeidsmiljøundersøkelse i året
2572044
       
Etikk      
AnsatteRetningslinjer, tiltak vedrørende 
habilitet, gaver, smøring og etikk
EtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige 
forhold ved arbeidsplassen og misligheter.
EtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
LeverandørerRettferdige konkurranser/antikorrupsjonEtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
 Skatter og avgifter - mva. registrert, 
ikke ulovlig arbeidskraft
EtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
 Egenerklæring om miljø og 
samfunnsansvar fra leverandører
EtablertEtablertEtablertEtablertEtablert
Redaksjonell
virksomhet
Erklæring fra redaksjonell stiftelse 
(i redaksjonell årsrapport)
Avgis medio
feb. 19
AvgittAvgittAvgittAvgitt


Kvaliteten i nøkkeltallsrapporteringen for samfunnsansvar har blitt bedre, og utviklingen i enkelte indikatorer må sees i sammenheng med dette. Dette gjelder spesielt energibruk og avfallsmengder.

Personvern i Polaris Media

Å opprettholde tilliten blant brukerne er svært viktig for mediehusene, og vi er derfor opptatt av å ivareta våre brukeres personvern på en god måte. Dette gjør vi gjennom å være åpne om hva slags informasjon vi samler om våre brukere, og hvordan vi benytter denne informasjonen for å videreutvikle og tilpasse våre tjenester til det beste for brukeren. Informasjon som beskriver vår bruk av anonyme data, personvernopplysninger og informasjonskapsler (cookies), samt den datapolicy vi har definert for hva annonsører og andre eksterne aktører har lov å samle og anvende av data om våre brukere, kan leses i sin helhet på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig og er utarbeidet i tett samarbeid med bransjen.

EUs nye personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) ble implementert i ny norsk personopplysningslov fra 20. juli 2018. Polaris Media har gjennomført et omfattende personvernprosjekt for å sikre etterlevelse i vår virksomhet. Det er etablert en personvernorganisasjon med personvernombud og internkontroll for behandling av personopplysninger som har det løpende ansvaret for å følge opp at konsernet har godt personvern og gode løsninger til våre brukere.

3. Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapitalandel var per 31.12.2018 69% (66%). Størrelsen på selskapets egenkapital tilfredsstiller fullt ut selskapets behov for egenfinansiering i forholdet til den virksomhet som drives. Kapitalstrukturen er god og er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Selskapet gjør en løpende vurdering av likviditets- og balansesituasjonen og tilpasser utbyttenivået til dette. Styret foreslår derfor at det for regnskapsåret 2018 skal utdeles et utbytte på kr. 1,75 (1,50) per aksje.

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, som utgjør inntil 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot ledelsen og ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019. Ved utgangen av 2018 eier Polaris Media ASA totalt 32 253 egne aksjer. I mars 2018 kjøpte selskapet tilbake 90 000 egne aksjer. Omtrent samtidig ble 68 073 aksjer solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 15,84 etter 20% rabatt.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Polaris Media ASA har kun én aksjeklasse med like rettigheter knyttet til hver aksje. Hver aksje gir én stemme i selskapets generalforsamling.

Eneste unntak fra ordinære lovbestemmelser er at endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall, så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. I tillegg har den Redaksjonelle Stiftelsen vetorett ved endring av redaksjonell plattform. Det særlig kvalifiserte flertall for beslutning om endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform er begrunnet i Polaris Media ASAs publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediebedrift, og sikrer konsernets uavhengighet og integritet.

Selskapet har historisk hatt få transaksjoner i egne aksjer, men har de senere år kjøpt egne aksjer for å tilrettelegge for salg av aksjer til egne ansatte i tråd med vedtatt aksjespareprogram. Selskapets policy er at transaksjoner i egne aksjer skal skje over børs gjennom uavhengig mellommann.

Oversikt over aksjer eid av styremedlemmer og konsernledelsen finnes i note 20 i årsregnskapet. Selskapet har ingen opsjonsavtaler og det er heller ikke inngått noen andre former for gjenkjøpsavtaler eller lignende vedrørende selskapets aksjer med noen part.

Vedrørende utdypende informasjon om aksjonærforhold, transaksjoner med nærstående parter mv. henvises det til årsregnskapets note 21, 22 og 23.

5. Aksjer og omsettelighet

Selskapets aksjer er fritt omsettelige og aksjene er notert på Oslo Børs. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetning eller stemmebegrensninger.

6. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai måned. Alle aksjonærer med kjent adresse får skriftlig innkalling til generalforsamling minst 21 dager før foreslått generalforsamling. Innkalling til generalforsamling med saksdokumenter er tilgjengelig på www.polarismedia.no minst 21 dager før generalforsamling. For ytterligere informasjon om ordinær generalforsamling henvises til vedtektene §9.

Styreleder åpner generalforsamlingen og avklarer eventuelle spørsmål om stemmerett. Møteledelse er ikke vedtektsfestet da generalforsamlingen selv velger dette. Styret kan etter vedtektene bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Det er ikke gjennomført elektronisk avstemming i 2018.

Styrets leder og konsernsjef, samt leder av valgkomiteen er alltid til stede i generalforsamlingen for å redegjøre samt besvare eventuelle spørsmål som blir stilt. Øvrige styremedlemmer, og medlemmer av administrasjonen møter etter behov. Revisor møter i generalforsamling når de saker som skal behandles er av en slik art at dette anses nødvendig.

Protokollen fra generalforsamlingen publiseres på selskapets hjemmeside og Oslo Børs umiddelbart etter avholdt generalforsamling.

7. Valgkomité

Valgkomitéen i Polaris Media ASA er vedtektsfestet og består av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Det er fastsatt egne retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomitèen har en egen side på selskapets hjemmeside www.polarismedia.no.

 8. Styret, sammensetning og uavhengighet 

Styrets sammensetning er regulert i selskapets vedtekter §7. Polaris Media har ikke bedriftsforsamling.

Styret er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret i Polaris Media ASA kan bestå av 10-11 personer med stemmerett, hvorav 3 er representanter for de ansatte. Styrets 7-8 aksjonærvalgte medlemmer velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen.

Nyvalg av ansattrepresentanter ble gjennomført i 2018 for den neste 2-årsperioden. De nyvalgte ansattrepresentantene tiltrådte styret etter ordinær generalforsamling 23. mai 2018.

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte medlemmer til styret og utnevner styrets leder og nestleder.

Ingen fra den daglige ledelse er medlem av styret. Samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte. Styret består av både uavhengige styremedlemmer og medlemmer som representerer større eiere og forretningsforbindelser i selskapet. Det fremgår av årsrapporten og presentasjonen av styrets medlemmer hvilke styremedlemmer som er uavhengige. Styrets sammensetning anses å tilfredsstille kravene til uavhengighet som følger av anbefalingen.

Selskapet er underlagt kravene til kjønnsandel i styret og ivaretar dette. Totalt er det fire kvinner i styret, hvorav tre er aksjonærvalgte. For å sikre kontinuitet i styret, velges styret for en periode på to år, der halvparten er på valg hvert år.

Presentasjon av styremedlemmene og deres kompetanse framgår av egen oversikt i årsrapporten. Det er også en nærmere presentasjon av styremedlemmene på selskapets hjemmeside.

9. Styrets arbeid

Styret i Polaris Media ASA har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av konsernet. Det avholdes minst åtte styremøter i året, inkludert en årlig strategisamling. I 2018 ble det avholdt åtte styremøter.

Det er fastsatt en styreinstruks for selskapet som blant annet regulerer styrets arbeidsform og saksbehandling, arbeidsplan og fullmakter mellom styret og konsernsjef. I henhold til styreinstruksen skal som et minimum følgende saker styrebehandles:

 • Månedlig statusrapport 
 • Konsernbudsjett
 • Konsernstrategi
 • Policydokumenter 
 • Kvartalsrapporter 
 • Årsregnskap og årsberetning
 • Finansiell struktur
 • Investormarkedet
 • Investeringsbeslutninger over 10 mill.
 • Overordnet produktutvikling
 • Større strukturelle initiativ
 • Rammebetingelser for pensjonsordninger
 • Konsernets internkontrollsystemer

Kun styrets leder uttaler seg utad på vegne av styret. Konsernsjefen, eller den konsernsjefen bemyndiger, uttaler seg utad om selskapets virksomhet og anliggender.

I styreinstruksen er det fastsatt prosedyrer for styreprotokoll og for styrets beslutningsdyktighet. Det er også fastsatt prosedyrer for håndtering av tilfeller der styremedlemmer eller konsernsjef er inhabil.

Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes instruks.

Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid, sin kompetanse og arbeidsform. Resultatene fra styreevalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen til bruk i komiteens arbeid med kandidater til styret.

Styret har opprettet følgende underutvalg:

 • Revisjonsutvalg: Revisjonsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret med det formål å bedre tilliten til selskapets prosesser og systemer for intern kontroll og finansiell rapportering, inkludert vurdere ekstern revisors arbeid og uavhengighet.

  Det er fastsatt retningslinjer for revisjonsutvalgets arbeid og mandat i egen instruks vedtatt av styret.

  Revisjonsutvalget har minst kvartalsvise møter hvor CFO forbereder og deltar i møtene. Revisor deltar i disse møtene. Styreleder og konsernsjef deltar i møtene ved behov.

  Revisjonsutvalget består av tre medlemmer, som alle også er faste medlemmer av styret. I 2018 er det avholdt 6 møter i revisjonsutvalget.
 • Kompensasjonskomitè: Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Kompensasjonskomiteen er et saksforberedende organ for konsernstyret og bidrar til behandling av saker som gjelder utforming og praktisering av retningslinjer og rammer for konsernets godtgjørelsespolitikk for ledende ansatte. Komiteen skal fremlegge forslag til godtgjørelse for konsernsjefen for beslutning i konsernstyret. Komiteen skal godkjenne endringer i godtgjørelsesordninger som gjelder den øvrige konsernledelse, herunder fastsette og evaluere mål for prestasjonsbaserte godtgjørelsesordninger til disse. Komitèen består av fire medlemmer hvorav en av representantene er fra de ansatte i styret. I 2018 er det avholdt 2 møter i kompensasjonskomiteen.

  Se også kapittel 12 for nærmere beskrivelse av arbeidet til kompensasjonskomiteen.

10. Risikostyring og intern kontroll 

Polaris Media ASA har som formål å forvalte sine eierinteresser i samsvar med vedtektene og gjeldende lovverk.

Styret har fokus på risikostyring og internkontroll, og dette er en integrert del av styrets planmessige arbeid. Hovedformålet er at risikostyring og internkontroll skal gi god sikkerhet for måloppnåelse med følgende virkemidler:

 • Målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift.
 • Pålitelig intern og ekstern rapportering.
 • Overholdelse av lover og regler, samt interne retningslinjer.
 • Overholdelse av konsernets retningslinjer for hvordan hensynet til omverden integreres i verdiskapningen.

Styret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret får i tillegg en årlig rapport fra administrasjonen og revisor om risikosituasjonen i konsernet. Ansvarsdelingen mellom styret og administrasjonen skjer på følgende måte:

Styrets ansvar:

 • Styret har det overordnede ansvar for at Polaris Media har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring og internkontroll i henhold til anerkjente rammeverk.
 • Styret skal sørge for at nevnte prosesser blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter utarbeidet av revisor og administrasjonen som oversendes styret av konsernsjef etter forutgående behandling i revisjonsutvalget.
 • Styret skal påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsprosesser.

Konsernsjefens ansvar:

 • Skal sørge for at Polaris Medias risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte. Konsernsjefen skal fastsette instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis, samt etablere hensiktsmessige kontrollprosesser og funksjoner.

Konsernets operative risikokontrollfunksjoner er i hovedsak organisert etter prinsippet om tre forsvarslinjer; konsernledelsen, sentral økonomifunksjon, og lokal ledelse / økonomifunksjon.

Styret mener konsernet har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten. De mest sentrale elementene i utøvelsen av den operative internkontrollen i konsernet er redegjort for nedenfor.

Revisjonsutvalget (uavhengig kontroll)

Styret har nedsatt et revisjonsutvalg som per 2018 består av tre faste møtende aksjonærvalgte styremedlemmer.

Revisjonsutvalget har minimum møte i forkant av hver kvartals- og delårsrapportering der rapporter og analyser gjennomgås. CFO forbereder og deltar i disse møtene. I tillegg møter revisor. Utvalget har en årlig tematisk møteplan der ulike områder det kan være knyttet risiko til blir belyst spesielt. Dette gjelder for eksempel gjennomgang av nedskrivningstester, konsekvenser av endring i regnskapsstandarder, fullmaktsstrukturer, risikovurderinger m.v.

Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Regnskapsrapportering og finansiell styring

CFO i Polaris Media har det overordnede ansvaret for konsernets finans- og økonomifunksjon.

Polaris Media offentliggjør fire delårsrapporter i tillegg til ordinært årsregnskap. Regnskapene skal tilfredsstille krav i lover og forskrifter og skal avlegges i henhold til vedtatte regnskapsprinsipper, dvs. IFRS. Tidsfrister for offentliggjøring fastsettes av styret.

Det er utarbeidet en overordnet beskrivelse av prosesser og felles regnskapsmanual som styrende for rapporteringen.

Den interne kontrollen bygger på prinsippet om arbeidsdeling og dualisme, og er godt dokumentert.

Det er etablert fullmaktstrukturer, avstemminger og ledelsesgjennomganger som skal sikre pålitelige regnskaper og redusere sannsynligheten for feil og mislighold.

Det gjøres en årlig evaluering av risiko og kontroller i regnskapsrapporteringsprosessen, og om det er behov for tiltak. Denne evalueringen fremlegges for revisjonsutvalget.

Internt konsernregnskap og nøkkeltallsanalyse utarbeides månedlig og rapporteres med kommentarer og forklaringer på avvik mot fjorår, budsjett og prognose samt utvikling på sentrale nøkkelparametere.

Konsernet har en etablert planprosess for finansiell og økonomisk styring, hvor CFO med sentral økonomifunksjon minimum månedlig møter administrerende direktører og økonomiansvarlige i hoveddatterselskapene. Her gjennomgås finansielle resultater, nøkkeltall og måloppnåelse, samt hendelser som påvirker fremtidig utvikling. På møtene vurderes også risiko knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lengre sikt. Konsernledelsen gjennomgår løpende finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, nøkkeltall, måloppnåelse, prognose, likviditet, investeringer, risikovurdering og analyse av og kommentarer til resultater i hoveddatterselskaper og enkeltselskaper.

Konsernet er opptatt av at prosessene knyttet til regnskapsrapportering og finansiell styring gjennomføres av medarbeidere med riktig kompetanse for de ulike arbeidsoppgavene. Faglig oppdatering ved selvstudium, kurs og etterutdanning skjer i henhold til behov og kompleksitet i stillingen. Kompetanseutveksling på tvers av konsernet er også en viktig del av å sørge for at konsernet til en hver tid har riktig kompetanse på de ulike arbeidsoppgavene.

Mer om intern kontroll og overvåkingsmiljø

Polaris Media har ikke etablert en særskilt enhet for internrevisjon. Slike oppgaver ivaretas gjennom de samlede kontroll- og overvåkningsaktiviteter som utføres i hele konsernet på alle nivå. Konsernregnskapssjef og felles tjenestesenter for økonomi har et særskilt ansvar for kontroll- og overvåkningsaktiviteter i samarbeid med lokal økonomifunksjon. En oppsummering av kjernen i det samlede kontroll- og overvåkingsmiljøet i konsernet følger nedenfor.

(1) Konsernledelsen (overvåkning, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernledelsen følger opp og overvåker den finansielle rapporteringen i form av gjennomgang av månedlige regnskaps- og driftsrapporter inklusive nøkkeltall og kvartalsrapporter. Konsernledelsen består i tillegg til konsernsjef og CFO, av administrerende direktør Polaris Media Midt-Norge, administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge, administrerende direktør Polaris Trykk, sjefredaktør i Adresseavisen og konserndirektør digital utvikling. Det er i tillegg etablert løpende styringsinformasjon for de ulike hoveddatterselskapene som følges opp av de ansvarlige fra konsernledelsen. Det er etablert digitale nøkkeltallsanalyser som administrasjonen kan følge fra dag til dag.

Konsernets interne styring og oppfølging av virksomhetsområdene utover dette skjer i stor grad gjennom styremøter i hoveddatterselskapene. Konsernsjef er styreleder i hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge AS / Adresseavisen AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS, Polaris Trykk AS og Polaris Eiendom AS, mens CFO er nestleder i de samme selskapene. For øvrig består styrene i Polaris Media Midt-Norge AS, Polaris Media Nord-Norge AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS av representanter fra de ansatte samt to eksterne styremedlemmer uavhengige av Polaris Media ASA.

(2) Styrende dokumenter og systemer (Informasjon)

Polaris Media har en felles økonomimanual for hele konsernet som beskriver prinsipper for finansiell rapportering, kontroll og regnskap. Polaris Media har etablert obligatoriske tiltak for samtlige selskap i konsernet som innebærer:

 • Felles ERP system
 • Felles økonomimodell
 • Felles rapporteringsstruktur
 • Deltakelse i konsernkontoordning
 • Felles senter for regnskaps- og økonomitjenester

Sentralt i den operative internkontrollen står budsjettene og oppfølgingen av disse for de enkelte selskapsenheter i Polaris Media.

(3) Konsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernet har en sentral finans- og økonomifunksjon som er eier av felles policy, retningslinjer, økonomimodell og systemer for finans- og økonomiområdet.

(4) Underkonsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter)

Underkonsernene har ansvaret for den interne kontrollen i sine selskaper. Ledelsen og økonomiansvarlig (økonomisjef eller controller) i hvert enkelt selskap i underkonsernene har ansvar for sitt regnskap og rapporterer resultater til selskapsstyrene.

11.Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomitèen.

I henhold til valgkomitèens retningslinjer bør komitèen basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

Styreleder og nestleder godtgjøres særskilt.

Styremedlemmer med verv i underutvalg nedsatt av styret, mottar i tillegg særskilt godtgjørelse for dette. Disse fastsettes også av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitèen.

Ingen styremedlemmer utfører konsulentoppdrag eller andre tilleggsoppdrag til styrevervet for konsernet.

Nærmere informasjon om ytelser til styrets medlemmer finnes i note 20 til årsregnskapet.

12. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Polaris Media ASA har ansvaret for konsernets godtgjørelsesordninger. Kompensasjonskomiteen forvalter på vegne av konsernstyret de godtgjørelsesordninger som gjelder for konsernsjef og den øvrige konsernledelse. Godtgjørelsesordningene til konsernledelsen i Polaris Media skal tjene følgende overordnede mål:

 • Sikre et effektivt og positivt verktøy for konsernstyret og konsernsjef for strategisk styring og måloppnåelse.
 • Skape åpenhet og tydelighet om mål og om sammenhengen mellom evaluering av måloppnåelse og oppnådd kompensasjon.
 • Ha en god balanse og tydelighet mellom individuelle og kollektive mål i konsernledelsen.

Lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte skal være konkurransedyktige, og sikre at Polaris Media kan beholde og tiltrekke seg dyktige toppledere. Nedenfor følger en beskrivelse av de mest sentrale prinsippene som inngår i konsernets retningslinjer for kompensasjon til konsernledelsen og hvordan disse har blitt praktisert for 2018.

Fast grunnlønn

Fast grunnlønn er hovedelementet i den samlede godtgjørelsen. Basis for regulering av grunnlønnen er den årlige generelle lønnsutviklingen som gjelder for resten av konsernets ansatte, med tillegg av følgende kriterier:

–Konsernets referansenivå til markedet og stillingshavers individuelle verdi.

–Endring av størrelsen på stillingen (ansvar/tyngde).

–Stillingsinnehavers prestasjonsnivå over tid.

Fastlønnen vurderes årlig av kompensasjonskomiteen. Fastlønn for konsernsjef besluttes av konsernstyret etter innstilling fra kompensasjonskomiteen. Fastlønnen for øvrige medlemmer av konsernledelsen besluttes av konsernsjef i samråd med kompensasjonsutvalget.

Fastlønnsprinsippene er blitt praktisert slik i 2018:

For 2018 er konsernledelsen gitt en individuell økning i den faste årslønnen på mellom 2,5% og 5% med virkning fra 1.1.2018. Dette ble gjort etter en nærmere vurdering av stillingenes plassering i forhold til markedet.

Prestasjonsbasert lønn (PBL)

I Polaris Media benyttes prestasjonsbasert lønn for å sikre gjennomføringen av selskapets strategi. Ordningen skal tjene følgende formål:

 • Et verktøy for konsernstyret til å sende klare signaler til konsernsjef om hva konsernstyret prioriterer.
 • Et verktøy for konsernsjef til å sende klare signaler til hvert enkelt medlem av konsernledelsen om hva som skal prioriteres.
 • Et grunnlag for å kommunisere til organisasjonen hva som er viktig for konsernet, det enkelte virksomhetsområde og stabsområde.

Prestasjonsbasert lønn skal stimulere til og belønne gode prestasjoner.

Mål og målekriterier er knyttet til rollen og det ansvarsområdet stillingen er nærmest til å påvirke. Hele konsernledelsen har imidlertid et felles ansvar for konsernets EBITDA. Hvor mye dette målet vektes i forhold til andre målekriterier vurderes årlig.

Konsernstyret fastsetter målekriteriene og uttellingen i prestasjonsbasert lønn for konsernsjef etter innstilling fra kompensasjonskomiteen.

PBL skal sikre at konsernet når sine strategiske mål.

For den øvrige konsernledelse beslutter kompensasjonskomiteen målekriterier og uttelling i prestasjonsbasert lønn etter innstilling fra konsernsjef. Konsernsjef gjennomfører forutgående samtaler med styrene i det enkelte hoveddatterselskap (unntatt CFO) som del av prosessen fram mot fastsettelse av målekriterier og uttelling i PBL.

Prinsippene for prestasjonsbasert lønn er praktisert slik i 2018:

I tråd med vedtatt praksis ble det utarbeidet mål og målekriterier for konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen ved inngangen til 2018. Disse ble forankret i konsernstyret og i de aktuelle datterselskapers styrer.

Ordningen med prestasjonsbasert lønn er etter konsernstyrets vurdering et godt system for en rimelig kompensasjon til ledelsen i Polaris, men det viste seg å være krevende å praktisere samtidig som konsernet gjennomfører omfattende kostnadsprogrammer.

I forbindelse med evalueringsprosessen for 2016 forsøkte styret å finne fram til en helhetlig løsning for årene 2017-2019 som også skulle ivareta behovet for å belønne ledelsens innsats på en rimelig måte.

Etter anbefaling fra kompensasjonskomiteen vedtok konsernstyret derfor å begrense utfallet av prestasjonsbasert lønn for konsernledelsen til en fast kompensasjon på 50 prosent av maksimal uttelling for årene 2017, 2018 og 2019. Terskelen for innslag ble for 2018 satt til 90 prosent av budsjettert resultat.

Kompensasjonskomiteen har for året 2018 vurdert måloppnåelsen for konsernsjef og den øvrige konsernledelse til maksimal uttelling i henhold til ordningen som gjelder for 2017-2019.

Øvrige ytelser

Pensjonsordninger

Konsernledelsen, inkludert konsernsjef, har en innskuddsbasert pensjonsordning under 12G som er identisk med øvrige ansatte i det selskapet vedkommende har sin arbeidsgiver.

I tillegg har konsernledelsen, eksklusiv konsernsjef, en innskuddsbasert pensjonsordning på 12.0% for lønn over 12G som også er identisk med den ordning alle andre ansatte med lønn over 12G har i konsernet.

For konsernsjef er det for lønn over 12G avtalt en ytelsesbasert tilleggspensjonsordning, som skal utgjøre 66 % av pensjonsgrunnlaget over 12G på det tidspunkt pensjonen skal begynne å løpe. Ytelsene er livsvarige for konsernsjef. Regulering av pensjonsgrunnlaget skjer basert på gjennomsnittlig årslønnsvekst konsernet, uavhengig av faktisk lønnsutvikling for konsernsjef. For 2018 er pensjonsgrunnlaget justert opp 2,5%. Ved uttak skal tilleggspensjonen G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon ved eventuell fratredelse før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media.

Til sikring av konsernsjefens tilleggs- og førtidspensjonsordning, er Polaris Media forpliktet til å fullfinansiere ytelsene innen konsernsjef Per Axel Koch fyller 60 år den 29.1.2021. Kapitalisert verdi av disse forpliktelsene var per 31.12.2018 kr. 30,4 mill. Innestående på sperret bankkonto til dekning av forpliktelsen er kr. 22 mill. pr 31.12.18. Per 17.01.19 er tilsvarende saldo kr 25 mill.

Etterlønnsordninger

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Det er ikke avtalt spesielle etterlønnsordninger utover avtalt oppsigelsestid for øvrige ledende ansatte.

Øvrige ytelser

Konsernledelsen har fast avtalte naturalytelser. I all hovedsak er dette firmabilordning, samt dekning av elkom etter standard regelverk og visse forsikringsordninger.

Prinsippene for øvrige ytelser er praktisert slik i 2018:

Nivået på øvrige ytelser har ikke vært gjenstand for endringer i 2018 for konsernledelsen, utover det som følger av allerede inngåtte avtaler og som er beskrevet i teksten ovenfor. For ytterligere informasjon om ytelser i 2018 se note 20 i årsregnskapet.

Anvendelse av lederlønnsprinsipper for kommende regnskapsår

Ordningen med prestasjonsbasert lønn for 2019 for konsernledelsen følger de samme prinsipper som gjaldt for 2018, ref omtale ovenfor. Terskelen for innslag er for 2019 satt til 92 prosent av budsjettert resultat.

Mål og kriterier for det enkelte medlem av konsernledelsen er utarbeidet på vanlig måte.

Styret og kompensasjonskomiteen vurderer fortløpende konkurransedyktigheten i de ordninger man har fastsatt for kompensasjon for ledende ansatte i Polaris Media, og vil tilpasse disse ved behov for å oppnå ordningenes overordnede formål.

Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen 6.5.2019 som egen sak i henhold til allmennaksjeloven § 16-6 a).

13. Informasjon og kommunikasjon

Polaris Media ønsker å ha en åpen dialog med alle interessenter. Aksjeeiere, potensielle investorer og øvrige finansmarkedsaktører skal ha samtidig tilgang til korrekt, tydelig, relevant og utfyllende informasjon om konsernets historiske resultater, økonomiske utvikling og finansielle stilling, strategier, finansielle mål og framtidsutsikter. Informasjonen skal være konsistent i innhold over tid.

Konsernet har etablert retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon gjennom en IR-policy. Retningslinjene er tilgjengelig på www.polarismedia.no/investorinformasjon.

Polaris Media har samlet all relevant eierinformasjon om konsernet på   www.polarismedia.no/investorinformasjon. På siden publiseres også finansiell kalender med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og informasjon om selskapets generalforsamling.

 14. Selskapsovertakelse

Polaris Media ASAs vedtekter har ingen begrensninger med hensyn til kjøp av aksjer i selskapet. I en eventuell overtakelsesprosess vil styret bidra til at aksjonærene likebehandles.

15. Revisor

Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet der revisors rapport gjennomgås. Minst en gang per år gjennomfører styret og revisjonsutvalget møter med revisor uten at administrasjonen er tilstede. Som regel skjer dette i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet.

Revisor legger hvert år frem for styret hovedtrekkene i en plan for revisjonen av selskapet.

Revisor forelegger årlig for styret sin vurdering av selskapets interne kontroll, herunder identifikasjon av svakheter og forslag til forbedringer.

Revisor er til stede på selskapets generalforsamling når det er naturlig ut fra de saker som skal behandles. Revisor deltar ved samtlige møter i revisjonsutvalget og mottar sakspapirer som går til konsernstyret.

Revisors godtgjørelse for 2018 for revisjonen og andre tjenester framgår av note 20 til årsregnskapet.

 Legg til i min rapport

Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2018 kr. 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2018 er kr. 1,9 (1,8). Styret foreslår at det for 2018 utbetales et utbytte på kr. 1,75 (1,50) per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2018 på OB Standard). Ved inngangen til 2018 var aksjekursen kr 18,60. Ved utgangen av 2018 var aksjekursen kr. 26,40. Høyeste aksjekurs i 2018 var kr. 27,80.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Mer enn 90% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene. Antall handler i aksjen i 2018 hadde en betydelig økning sammenlignet med 2017. Det ble gjennomført 707 (366) handler i aksjen og det ble omsatt 1 222 113 (242 891) aksjer. Størstedelen av den økte handelen er relatert til at en investor har solgt alle sine aksjer i løpet 2018. Samlet omsetning i aksjen i 2018 var kr. 28 548 089 (4 134 557). Polaris Media har de siste årene hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte, som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Selskapet gjør en løpende vurdering av likviditets- og balansesituasjonen og tilpasser utbyttenivået til det.

Tilbakekjøp av aksjer

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. I tillegg har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019.

Ved inngangen til 2018 eide Polaris Media ASA totalt 10 326 egne aksjer. I mars 2018 ble det gjort et tilbakekjøp av 90 000 egne aksjer. Omtrent samtidig ble 68 073 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 15,84 etter 20% skattefri rabatt. Ved utgangen av 2018 eier Polaris Media ASA totalt 32 253 egne aksjer.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2018 var det 962 (937) aksjonærer i selskapet.

Følgende aksjonærer eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2018:

 

AksjonærAntall aksjerAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %COMPNOR
AMBLE INVESTMENT AS558 9301,1 %COMPNOR
FORTE TRØNDER319 9490,7 %COMPNOR
GH HOLDING AS307 3700,6 %COMPNOR
Sum 10 største43 922 963 89,8 %  
Sum alle48 926 781100,0 %  

 

Ved utgangen av 2018 eier Polaris Media ASA totalt 32 253 egne aksjer.

På selskapets hjemmeside oppdateres aksjonæroversikt og kursutvikling løpende.

Legg til i min rapport

Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2018  2017  
     
Salgsinntekter4,5     1 524 8961 509 044 
Andre driftsinntekter4,509 167 
Sum driftsinntekter 1 524 8961 518 211 
     
Varekostnad16228 150224 612 
Lønnskostnad                         6,20,24679 857682 022 
Annen driftskostnad15464 153450 307 
Sum driftskostnader 1372 1601 356 941 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 6 2906 884 
Driftsresultat (EBITDA) 159 027168 154 
     
 Gevinst ved kjøp av aksjer -423  
Avskrivninger7,879 86884 918 
Nedskrivninger7,8529289 
Av- og nedskrivinger 80 39785 207 
Driftsresultat (EBIT) 79 05382 948 
     
Finansinntekter
1343 74845 228 
Finanskostnader138 82225 220 
Netto finansposter 34 92620 008 
Ordinært resultat før skattekostnad 113 979102 955 
     
Skattekostnad på ordinært resultat1919 22015 217 
Resultat etter skatt 94 75987 738 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 6981 202 
Aksjonærene i morselskapet 93 06186 536 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11,25 197 814 
Kontantstrømsikring12,13840511 
Inntektsskatt kontantstrømsikring -193-118 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
 Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi11,25159 500   
Estimatavvik pensjoner4 514-14 495 
Inntektsskatt estimatavvik pensjon og kildeskatt -1 1353 356 
Totalresultatet (comprehensive income) 258 284274 806 
     
Ikke-kontrollerende interesser 1 6981 202 
Aksjonærene i morselskapet 256 586273 604 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,941,79 

 

Se noter her

 

Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note20182017              
EIENDELER     
Utsatt skattefordel 1931 47940 002 
Goodwill, ervervet 7301 339301 249 
Øvrige immaterielle eiendeler 7178 291200 028 
Varige driftsmidler 8175 877213 376 
Investering i tilknyttet selskap 1065 16751 738 
Investering i felleskontrollert virksomhet 1030 16627 897 
Investering i aksjer og andeler 11,121 370 0921 210 205 
Øvrige finansielle anleggsmidler 121 2081 294 
Pensjonsmidler 673 25062 735 
Anleggsmidler  2 226 8682 108 526 
      
Varer  13 82713 393 
Fordringer 12,23157 816170 255 
Bankinnskudd, kontanter 12235 414186 825 
Omløpsmidler  407 058370 474 
Eiendeler  2 633 9262 479 000 
      
GJELD OG EGENKAPITAL     
Innskutt egenkapital 22305 876305 899 
Opptjent egenkapital  1 504 2621 306 380 
Ikke-kontrollerende interesser  17 85834 679 
Egenkapital  1 827 9961 646 958 
      
Pensjonsforpliktelser 6138 436152 582 
Utsatt skatt 1946 76050 718 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14242 210249 789 
Langsiktig gjeld  427 406453 089 
      
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,146 76914 769 
Leverandørgjeld 1240 30148 479 
Betalbar skatt 1915 8917 254 
Annen kortsiktig gjeld 12,17,24200 521308 451 
 Kontraktsforpliktelser 18 115 042   
Kortsiktig gjeld  378 524378 953 
Gjeld  805 930832 042 
Egenkapital og gjeld  2 633 9262 479 000 

 

 

Se noter her

 

Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2018  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm-
sikring
  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-10256 982305 8991 101421210 059-1 9271 309 55431 5061 646 958
Årets resultat000093 0610093 0611 69894 759
Årets utvidede resultat (OCI)00003 378159 500647163 5250163 525
Årets totalresultat000096 439159 500647256 5861 698258 284
Endring i ikke-kontrollerende interesser000012 2100012 210-15 212-3 002
Utbytte0000-73 16200-73 162-123-73 285
Andre føringer mot egenkapitalen0-220-22-92200-926-11-959
Sum transaksjoner med aksjonærer0-220-22-61 87400-61 878-15 346-77 246
Egenkapital per 31.1248 927-33256 982305 8761 135 982369 559-1 2791 504 26217 8581 827 996
           
2017AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Verdi-
jusering
finansielle
instrumenter
Endring i
kontantstrøm
-sikring
Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-82256 982305 8271 070 48212 363-2 4381 080 40833 5961 419 831
Årets resultat000086 5360086 5361 20287 738
Årets utvidede resultat (OCI)0000-11 139197 696511187 0680187 068
Årets totalresultat000075 396197 696511273 6041 202274 806
Endringer i ikke-kontrollerende interesser0000-1 4110 -1 4110-1 411
Utbytte0000-49 01000-49 010-89-49 099
Andre føringer mot egenkapitalen0710712 789002 789-302 830
 Sum transaksjoner med aksjonærer071071-46 22100-46 221-119-47 679
Egenkapital per 31.1248 927-10256 982305 8991 098 247210 059-1 9271 306 38034 6791 646 958

 

Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20182017    
Driftsresultat (EBITDA) 159 027168 154 
Justert for    
Betalt skatt -7 351- 1 653 
Endring kundefordringer 10 552-17 126 
Endring varelager -434-1 836 
Endring leverandørgjeld -8 620-688 
Endring forskuddsbetalte abonnementer 2 902-8 821 
Endring i offentlig gjeld 958-3 568 
Endring feriepenger -818-4 979 
Pensjon 1)  -20 147-14 239 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -6 290-6 884 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskap 4 8795 184 
Gevinst ved salg av eiendom 0-9 167 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger 6 667-38 128 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 141 32366 250 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im.eiendeler -21 332-22 889 
Netto kjøp(-)/salg(+) av finansielle eiendeler  -18 326-2 251 
Kjøp av virksomhet 0-5 127 
Salg av virksomhet 011 134 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -39 658-19 133 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån -14 739-38 479 
Mottatte renter 3 3912 678 
Betalte renter -7 998-8 636 
Utbetalt utbytte -73 333-49 099 
Mottatt utbytte fra investering i aksjer og andeler 38 52041 523 
Øvrige finansieringsaktiviteter 1 083942 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -53 076-51 071 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 186 825190 780 
Netto kontantstrøm 48 590-3 954 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 2) 235 414186 825 

 1) Inkluderer 10,5 mill. i utbetaling til frivillig bemanning, se note 24. Restruktureringskostnader

 2) Kontantbeholdning består av reelt bankinnskudd og kontanter, hvorav 22,2 mill. er bundne midler.  Kassekreditt inngår ikke.

 

 

 

Revisjonsberetning

Se revisjonsberetning her.

Legg til i min rapport

Noter til konsernregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport

Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned selskapsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20182017                  
      
Driftsinntekter     
Annen driftsinntekt  17 11216 871 
Sum driftsinntekter  17 11216 871 
      
Driftskostnader     
Lønnskostnad  7,836 88333 093 
Annen driftskostnad  6 21 33916 806 
Sum driftskostnader  58 22749 899 
      
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden 17 -2 788   
Driftsresultat (EBITDA)  -43 904 -33 028 
      
 Av- og nedskrivninger 11,12 3 214 2 930 
 Driftsresultat (EBIT)  -47 118 -35 958 
      
Finansinntekter og finanskostnader     
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17,2179 57357 558 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 21 3 9369 525 
Annen finansinntekt 21 36 96538 898 
Sum finansinntekter  120 474105 980 
      
Nedskriving finansielle eiendeler 21  49 299 
Annen finanskostnad 21 6 3697 243 
Sum finanskostnader  6 36956 542 
      
Netto finansposter  114 10649 439 
      
Årets resultat før skatt  66 98813 480 
Skattekostnad på ordinært resultat 96451 523 
Resultat etter skatt  66 34311 957 
      
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet     
Finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi  -15 569  
Estimatavvik pensjon 82 064-2 284 
Skatteeffekt  -475525 
      
Poster som blir reklassifisert til resultatet     
Verdiendring finansielle eiendeler   -34 726 
Kontantstrømsikring 
840511 
Skatteeffekt 
-193-118 
      
Utvidet resultat  4-13 333-36 091 
Totalresultat  -53 010-24 134 
      
Disponering     
Overføring til annen egenkapital 4-19 223-61 417 
Foreslått utbytte 485 56573 375 
Sum overføringer  66 34311 957 


Se noter her

 

Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20182017                            
EIENDELER     
      
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Utsatt skattefordel 93 1854 498 
Øvrige immaterielle eiendeler 122 6143 926 
Sum immaterielle eiendeler  5 7998 424 
      
Varige driftsmidler     
Maskiner og driftsløsøre 113 0812 603 
Sum varige driftsmidler  3 0812 603 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap og tilknyttet selskap 16,17689 152679 218 
Investeringer i aksjer og andeler 1818 38233 901 
Pensjonsmidler 8726820 
Andre fordringer 196392 
Sum finansielle anleggsmidler  708 323714 031 
      
Sum anleggsmidler  717 202725 058 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 192 7122 922 
Kundefordringer på selskap i samme konsern 139561 645 
Andre fordringer  3 4444 482 
Andre fordringer på selskap i samme konsern 13113 87394 558 
Sum omløpsmidler  120 985103 607 
      
SUM EIENDELER  838 188828 666 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 3,448 92748 927 
Egne aksjer 4-33-10 
Overkurs 4256 982256 982 
Annen egenkapital 468 346101 751 
Sum egenkapital  374 222407 650 
      
Gjeld        
Langsiktig gjeld     
Pensjonsforpliktelser 8,1434 25835 808 
Langsiktig rentebærende gjeld  18201 921202 722 
Sum langsiktig gjeld  236 179238 530 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,18130 39491 278 
Leverandørgjeld 183 6971 078 
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 13341568 
Skyldige offentlige avgifter  9942 157 
Foreslått utbytte 485 56573 375 
Annen kortsiktig gjeld 186 79514 028 
Sum kortsiktig gjeld  227 786182 485 
      
Sum gjeld  463 965421 015 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  838 188828 666 

 

 

Se noter her

Kontantstrøm

Finansielle investeringer

Tall i 1000 NOK                 20182017                  
     
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       
Driftsresultat -47 118-35 958 
Justert for periodens av- og nedskrivninger11,12 3 2142 930 
Endring i kundefordringer 900-2 583 
Endring i leverandørgjeld 2 392-1 022 
Endring offentlig gjeld -1 163228 
Pensjon607349 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden17 2 788  
Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 850-2 254 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -36 529-38 310 
     
Kontantstrømmer fra investingsaktiviteter    
Netto kjøp av varige driftsmidler og im. eiendeler11,12 -2 395-1 030 
Finansielle investeringer17 -12 772-2 088
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -15 168-3 118 
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -7 960-31 894 
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag21 94 55886 153 
Utbetaling utbytte -73 342-48 845 
Øvrige finansieringsaktiviteter 12 0645 110 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 25 32010 523 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 10 -91 278-60 373 
Netto kontantstrøm -26 377-30 905 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.10 -117 656-91 278 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 

Legg til i min rapport

Noter til selskapsregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport